Olet täällä

Luova kirjoittaminen

Luova kirjoittaminen

Tunnus: COM4LH001
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B1:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut mainonnan ja yritysviestinnän pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B1-moduulia Työskentely mainos- ja viestintätoimistossa.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on vapauttaa ja rikastuttaa opiskelijan kirjallista ilmaisua sekä lisätä ilmaisun selkeyttä, sujuvuutta ja kiinnostavuutta. Opiskelija tutustuu erilaisiin tekstilajeihin ja -tyyleihin sekä oppii muokkaamaan tekstejä kohderyhmälähtöisesti erilaisiin tavoitteisiin ja tilanteisiin sopiviksi. Hän oppii hyödyntämään tiimipalautetta tekstien muokkaamisessa julkaisukelpoisiksi. Jaksolla kirjoitetut tekstit muokataan ja viimeistellään palautteen mukaan ja kootaan portfolioksi.

Sisältö

  • Luovan kirjoittamisen merkitys mainos- ja viestintäalan työtehtävissä
  • Prosessikirjoittaminen ja palaute
  • Ideointimenetelmät ja luovuusharjoitukset
  • Kerronnan keinot, tekstilajit ja tyylit
  • Digitaalinen tarinankerronta

Työelämäyhteydet

Opintojakson jokainen harjoitus vahvistaa mainos- ja viestintäalan työtehtävissä vaadittavaa kirjoittamisen osaamista.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Tekstianalyysit, kirjoitusharjoitukset, opiskelija-alustukset, vertaispalaute

Lähiopetus 32 h
Itsenäinen työskentely 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Tanja Vesala-Varttala
Kati Selvenius

Oppimateriaalit

Andersson, C. 2002. Luova mieli. Kirjoittamisen vimma ja vastus. Kirjapaja. Helsinki.
Ekholm, L. 2004. Jutun juuri – kirjoittajan opas. Tammi. Helsinki
King, S. 2000. On Writing. A Memoir of the Craft. Hodder and Stroughton.
Lehtinen, T. 2003. Sanojen avaruus: luovan kirjoittamisen opas. Kirjapaja. Helsinki.
Martinheimo, A. 2000. Parempi lause. Uusia vir(i)kkeitä luovaan kirjoittamiseen. WSOY. Juva.
Parkkola, S, Repo, N., Linna, H. & Takkinen, O.-M. 2004. Timantinmetsästäjä: luovan kirjoittamisen opas. Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Peura, M. 2012. Antaumuksella keskeneräinen: kirjailijan korkeakoulu. Bookwell. Porvoo.
Rentola, M. 2002. Kirjoita hyvin. Ilmaise itseäsi, tavoita lukijasi. Tammi. Helsinki.
Silfvenberg, A. 2010. Sata sivua: tekstintekijän harjoituskirja. Avain. Helsinki.
Vainikkala, M.-R. & Kaltila, M.-L. 2008. Sanasta kuvaksi ja kuvasta sanaksi. Kansanvalistusseura. Helsinki.

Arvioinnin kohteet

1. kielellisesti ja visuaalisesti viimeistelty portfolio
2. palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
3. aktiivisuus ja osallistuminen

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelijan aktiivisuudessa on runsaasti toivottavaa.  Opiskelijan antama vertaispalaute on niukkaa. Portfolion teksteissä on sisällöllisiä, tyylillisiä ja kielellisiä puutteita ja ulkoasu kaipaa vielä runsaasti työstämistä. Myöhässä palautettu portfolio tuottaa aina arvosanaksi ykkösen.

Opiskelijan työskentely on aktiivista ja kannustavaa. Portfoliossa on kaikki tarvittavat tekstit, mutta muokkauksessa ja viimeistelyssä on jonkin verran puutteita. Tekstit ovat toimivia, mutta rohkeutta ja omaperäisyyttä tarvitaan enemmän. Tekstit ovat tyylillisesti ja kielellisesti pääosin hyvää tasoa, mutta selviä virheitä esiintyy paikoitellen. Portfolion visuaalisia ratkaisuja olisi voinut vielä jalostaa.

Opiskelijan työskentely on erittäin aktiivista, innostunutta ja kannustavaa. Portfolion tekstit ovat palautteen perusteella muokattuja ja huolellisesti viimeisteltyjä. Sisältö on mielenkiintoinen ja ratkaisut erottuvia. Portfolio muodostaa yhtenäisen ja edustavan kokonaisuuden, jota sellaisenaan voi käyttää työnäytteenä.

Arviointiperusteet

Vertaispalautteet ja tuntiaktiivisuus 20 %
Portfolio 80 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.