Olet täällä

Yritysviestinnän suunnittelu

Yritysviestinnän suunnittelu

Tunnus: COM3LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4.-6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut tai suorittaa samanaikaisesti opintojakson Markkinointiviestinnän suunnittelu COM3LH001. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Viestinnän strateginen suunnittelu. Opintojakson osana suoritetaan 1 op opintojaksosta MET3LH001C Tutkimustyön perusteet ja menetelmät.

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida ja kehittää yrityksen viestintää ja profilointia. Opiskelija ymmärtää viestintästrategian merkityksen yrityksen tuloksen tekijänä, ja hänellä on valmiudet laatia ja toteuttaa tavoitteellisia pitkän ja lyhyen aikavälin viestintäsuunnitelmia. Opiskelija ymmärtää tutkimuksen,  luotauksen sekä palaute- ja seurantajärjestelmien merkityksen viestinnän suunnittelussa. Opiskelija osaa mitata viestinnän onnistumista erilaisia tutkimusmenetelmiä käyttäen ja hän osaa myös raportoida tutkimuksen tuloksista.

Sisältö

  • Yritysviestinnän tehtävät ja organisointi
  • Viestinnän nykytilan analyysimallit
  • Viestinnän suunnittelun tasot
  • Yrityskuvan johtaminen ja profilointi
  • Viestintästrategia
  • Vuosi- ja projektisuunnitelmat
  • Viestinnän seuranta ja tutkimus

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yrityksen tai muun yhteisön toimeksiannosta viestinnän kvantitatiivinen tutkimus käyttäen Webropol- ja SPSS-ohjelmaa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla tarkastellaan myös kansainvälisten ja monikulttuuristen yritysten viestintää.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen opiskelu 47 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Analysointi-, tutkimus- ja raportointitehtävät
Kirjallisuuteen perehtyminen
Itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Sirkka Kortetjärvi-Nurmi
Mia Snellman

Oppimateriaalit

Juholin, E. 2013. Communicare! Kasva viestinnän ammattilaiseksi. Sivut 18–172, 413–453 ja 463–479. Management Institute of Finland MIF. Helsinki
Juholin, E. 2013 Arvioi ja paranna!Viestinnän mittaamisen opas. 2 painos. Infor. Helsinki.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

1. viestinnän nykytilan analyysimallien tunteminen ja käyttäminen
2. tavoitteellisen viestintästrategian laatiminen
3. viestinnän tutkiminen ja siitä raportoiminen
4. aktiivisuus ja osallistuminen

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tentti on suoritettu hyväksytysti. Opiskelijan laatima viestinnän tutkimusraportti on palautettu, mutta täydennettävää ja muokattavaa on jäänyt runsaasti.  Hän osallistuu vaihtelevasti tehtävien tekemiseen ja tiimityöskentelyyn ja antaa jonkin verran vertaispalautetta muille opiskelijoille. Joidenkin asioiden omaksuminen on edelleen kesken. Tuotoksien suunnittelussa ja toteutuksessa on melko paljon kohentamista. Opiskelija hallitsee viestinnän suunnittelun tietoperustan ja peruskäsitteet melko hyvin. Tentin arvosana on vähintään kaksi ja puoli. Opiskelijan laatima tutkimusraportti on ulkoasultaan, kieliasultaan ja rakenteeltaan melko hyvä. Hän osallistuu aktiivisesti tiimitehtäviin. Hän antaa hyvää vertaispalautetta muille opiskelijoille. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat ja osaa myös melko hyvin soveltaa oppimaansa. Tuotokset ovat hyvin suunniteltuja ja toteutettuja, mutta viimeistelyssä on vielä vähän kohentamista. Opiskelija hallitsee viestinnän suunnittelun tietoperustan ja peruskäsitteet erinomaisesti. Tentin arvosana on vähintään neljä. Opiskelijan laatima tutkimusraportti on ulkoasultaan, kieliasultaan ja rakenteeltaan erinomainen. Hän osallistuu erittäin aktiivisesti tiimitehtäviin. Hän antaa erittäin taitavaa ja laadukasta vertaispalautetta muille opiskelijoille. Hän osoittaa omaksuneensa käsiteltävät asiat erittäin hyvin ja osaa soveltaa oppimaansa erinomaisesti. Kaikki tuotokset ovat kiitettävän taidokkaasti suunniteltuja ja toteutettuja sekä erittäin huolellisesti viimeisteltyjä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti ja tehtävät 50 %
Tutkimusprojekti 50 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.