Olet täällä

Puheviestintä

Puheviestintä

Tunnus: COM2RZ002
Laajuus: 3 op
Ajoitus 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
* ymmärtää, että puheviestintä on keskeinen osa ammatillista osaamista ja menestyksellisen toiminnan perusta suomalaisessa elinkeinoelämässä
* oppii analysoimaan ja kehittämään omia vuorovaikutus- ja esiintymistaitojaan erityisesti suomalaisessa asiakaspalvelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä
* hallitsee  ryhmässä toimimisen ja henkilökohtaisen vaikuttamisen perusteet
* oivaltaa hyvän ja vakuuttavan suomen kielen merkityksen johtamisessa ja markkinoinnissa sekä tunnistaa suomalaisen viestintäkulttuurin erityispiirteitä

Sisältö
• Vakuuttavan esiintymisen perusteet, mm. aseman merkitys, asianhallinta, vuorovaikutteisuus ja persoonallisuus
• Ensivaikutelman merkitys, mm. äänentuotto, nonverbaalinen ja verbaalinen viestintä
• Viestin tavoitteellisuus, kohdentaminen ja mukauttaminen
• Havainnollistaminen, argumentointi, innostaminen
• Vireystilan nousu esiintymisen onnistumisen tukena
• Kuunteleminen, kuuntelemisen tasot ja intensiteetti,
* Esimiesviestinnän perusteet
• Palaute

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija pystyy nimeämään ja arvioimaan oman viestintänsä ominaispiirteitä ja tunnistaa viestintäprosessin osatekijät.
Opiskelija osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin, vastaanottaa ja antaa palautetta. Opiskelija tunnistaa yhteisöjen vuorovaikutustilanteiden ominaispiirteet.
Opiskelija tunnistaa viestintätaidot osana ammattitaitoaan.
 
Arvosana 3
Opiskelija pystyy arvioimaan omaa viestintäosaamistaan ja muodostamaan viestinnällisiä kehittämistavoitteita. Opiskelija ymmärtää viestintätaitojen merkityksen ammatillisessa toiminnassa.
Opiskelija kuuntelee, havainnoi ja tulkitsee viestejä tarkoituksenmukaisesti. Opiskelija toimii tavoitteellisesti alan vuorovaikutustilanteissa ja tuntee yhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän merkityksen.
Opiskelija viestii asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja kiinnostavasti sekä kohdentaa viestinsä vastaanottajan ja tilanteen mukaisesti. Opiskelija perustelee näkemyksensä.
Opiskelija tiedostaa kulttuurien vaikutuksen viestintätilanteissa.

Arvosana 5
Opiskelija haluaa ja osaa kehittää viestinnän taitojaan osana omaa ammattitaitoaan sekä pystyy viestimään tarkoituksenmukaisesti, luovasti ja persoonallisesti suomalaisessa viestintäkulttuurissa.
Opiskelija kuuntelee, havainnoi ja tulkitsee viestejä analyyttisesti ja pystyy mukauttamaan viestintäänsä tilanteen mukaan. 
Opiskelija käyttää viestintätapoja luovasti ja hyödyntää viestintäkanavia tarkoituksenmukaisesti yhteisöjen sisäisissä ja ulkoisissa vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija viestii alansa asiantuntijana jäsentyneesti, ymmärrettävästi, vakuuttavasti ja kiinnostavasti. Opiskelija argumentoi vakuuttavasti.
Opiskelija tekee joustavasti yhteistyötä kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa.
Opiskelija tukee muita viestintätilanteen osapuolia, luo rohkaisevan, luottamusta herättävän ja kannustavan viestinnän ilmapiirin.
 
Oppimistavat
Tämän opintojakson oppimistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Päivi Mattsoff, Haaga