Olet täällä

Kirjallinen viestintä (Finnish students)

Kirjallinen viestintä (Finnish students)

Tunnus: COM2RZ001
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. - 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee prosessikirjoittamisen
• ymmärtää viestinnän vuorovaikutteisuuden
• tuntee yrityksen kirjalliset viestintätilanteet eri kanavissa
• osaa kirjoittaa työelämän tekstilajeja
• arvostaa asiatyyliä ja virheetöntä ilmaisua

Sisältö
Prosessikirjoittaminen, verkkoviestintä, yrityksen kirjalliset viestintätilanteet, työelämän tekstilajit, asiatyyli ja kielenhuolto, oma viestijäkuva, visuaalisuuden merkitys yritysviestinnässä, oman alan ammattilehtiin tutustuminen.
•    Asiateksti: sujuva suomenkielinen asiateksti lähdeviitteineen annetusta aiheesta. Vähintään yksi lähde on oltava englanniksi.
•    Asiakirjakansio: tarjous ja vastaus reklamaatioon, lehdistötiedote, markkinointikirje tai kutsu tapahtumaan, some-kampanja annetusta aiheesta.
•    Kielenhuollon tentti
•    Vertaispalaute kotitehtävinä olevista harjoituksista.
•    Kotitehtävät tunneilla käydyistä aiheista.

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Lukion tai ammattikoulun suomen kielen kurssit, YKI taso 5.
 
Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Asiakirjakansio: tekstilajipiirteet, asiatyyli, huoliteltu kieli, kohderyhmän huomioiminen
Asiateksti suomen kielen sujuvuus, lukijaystävällisyys, tekstin jäsentäminen, virheettömyys
Kielenhuollon tentti: monivalintatentti

Arvosana 1
Pystyy laatimaan joitain työelämän tekstejä.
On tietoinen erilaisista kirjallisen viestinnän tyyleistä.
Tunnistaa erilaisia työelämän kirjallisia viestintätilanteita.
Pyrkii noudattamaan määräaikoja ja ohjeita.

Arvosana 3
Osaa kirjoittaa ja muokata saamansa palautteen perusteella erilaisia työelämän tekstejä.
Kirjoittaa sujuvaa asiatyylistä tekstiä.
Tuntee yrityksen erilaisia kirjallisia viestintätilanteita ja tiedostaa viestinnän vuorovaikutteisuuden merkityksen.
Noudattaa määräaikoja ja ohjeita.

Arvosana 5
Osaa kirjoittaa tyyliltään erilaisia työelämän tekstejä eri kohderyhmille ja muokata niitä itseohjautuvasti ja palautteen perusteella.
Kirjoittaa sujuvaa ja virheetöntä asiatyylistä tekstiä.
Tuntee yrityksen kirjalliset viestintätilanteet ja osaa toimia niissä taitavasti, tilanteen edellyttämällä tavalla.
Noudattaa määräaikoja ja ohjeita, on oma-aloitteinen ja jakaa osaamistaan ja tietoaan muille.

Työelämäyhteydet
Ymmärtää työelämän viestintätilanteiden monimuotoisuuden ja osaa sopeuttaa viestinnän vastaanottajan mukaan. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita.
 
Kansainvälisyys
Opintojaksolla otetaan mahdollisuuksien mukaan esimerkkejä kansainvälisistä yrityksistä ja lehdistä.

Oppimistavat
Opintojaksolla tehdään harjoituksia ja kirjoitustehtäviä itsenäisesti. Opitaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta niin keskeneräisestä kuin valmiista tekstistä.  Tehtävistä kootaan portfolio, joka koostuu erilaisista työelämän tekstilajeista.
Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.
 
Vastuuopettajat
Pekka Huolman
Hanna Leivonniemi

Oppimateriaalit
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. MyNet. Opiskelu. Harjoitustöiden raportointiohjeet.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Office 2016 –ohjeet. http://myy.haaga-helia.fi/~mitan/virtuaalialmo/Word/Word2016ohje.pdf
Iisa, K., Piehl, A. & Kankaanpää, S. 2011. Tekstintekijän käsikirja. Ajantasaistettu ja uudistettu laitos. Yrityskirjat. Helsinki.
Iisa, K., Oittinen, H. & Piehl, A. 2012. Kielenhuollon käsikirja. 7. laajennettu ja päivitetty painos. Yrityskirjat. Helsinki.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2017. Toim. Kankaapää S., Heikkilä, E., Korhonen, R., Maamies, S. & Piehl, A. 13. painos. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 147.

Kortesuo, K. 2014. Sano se someksi 2. Organisaation käsikirja sosiaaliseen mediaan. Kauppakamari. Helsinki.
Office 360 –ohjeet. https://support.office.com/fi-fi