Olet täällä

Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot

Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot

Tunnus: COM2LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakolliset ammattiopinnot

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa toimia aktiivisesti erilaisissa vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa sekä kasvokkain että virtuaalisesti. Hän tuntee tavoitteellisen tiimi-, palaveri-, neuvottelu- ja kokousviestinnän periaatteet, käytännöt ja menetelmät. Hän osaa laatia työelämän neuvottelu-, kokous- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyviä materiaaleja, kuten kutsuja, esityslistoja, muistioita, pöytäkirjoja ja presentaatioita. Hänellä on myös työelämässä tarvittavia esiintymis- ja argumentointitaitoja.

Sisältö 

  • Vuorovaikutuksen osa-alueet
  • Neuvottelu- ja kokoustilanteiden periaatteet ja käytännöt
  • Esiintymistilanteiden suunnittelu, toteutus ja analysointi
  • Videoneuvottelut
  • Neuvottelukutsu ja muistio
  • Kokouskutsu, esityslista, pöytäkirja ja pöytäkirjan ote

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Verkko-opiskelu ja itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näytöllä. Opiskelija toimittaa ao. opettajalle portfolion, minkä jälkeen hän sopii opettajan kanssa näyttötavan.

Vastuuopettajat

Anja Rosenström
Ritva Haapoja
Kati Selvenius

Oppimateriaalit

Kansanen, A. 2002. Neuvottelu- ja kokoustaito. WSOY. Helsinki.
Miettinen, S. & Torkki, J. 2008. Neuvotteluvalta. Miten tulen huippuneuvottelijaksi. WSOY. Helsinki.
Surakka, T. 2006. Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoitteisiin. Edita. Helsinki.
Vanha-aho, P. & Mäkelä, K. 2007. Neuvottelutaidon opas. TJS Opintokeskus. Helsinki.
Yliopistojen avoin aineisto soveltuvin osin

Arvioinnin kohteet

1. perehtyminen opintojakson teemoihin 
2. aktiivisuus ja osallistuminen

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Opiskelija tekee oman osuutensa tehtävistä, mutta täydennettävää on jäänyt runsaasti. Aikataulun noudattamisessa ja opiskeluotteessa on kehitettävää.

Opiskelija työskentelee aktiivisesti. Tehtävät on pääasiassa hyvin hoidettu, mutta viimeistelyyn olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. Opiskelija noudattaa aikataulua, on helposti tavoitettavissa ja osoittaa yhteistyökykyä.

Opiskelija työskentelee aktiivisesti, ja tehtävät on hoidettu esimerkillisesti.  Opiskelija noudattaa aikataulua, on helposti tavoitettavissa ja osoittaa yhteistyökykyä.

Arviointiperusteet

Ryhmätentti 40 %
Tehtävät 30 %
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.