Olet täällä

Kokous- ja neuvottelutaito

Kokous- ja neuvottelutaito

Tunnus: COM1TA002
Laajuus: 3 op (81h)
Ajoitus: 3. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Viestintä- ja esiintymistaito (COM1TA001) suositellaan suoritetuksi ennen kurssin aloittamista.

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa valmistautua erilaisiin kokous- ja neuvottelutilanteisiin ja toimia niissä osallistujana, puheenjohtajana ja sihteerinä. Opiskelija osaa toteuttaa vaikuttavia ja tarkoituksenmukaisia suullisia puhe-esityksiä eri kohderyhmille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee kokouskäytännöt ja kokousetiketin
 • osaa laatia yleisimmät kokous- ja neuvotteluasiakirjat
 • osaa toimia tavoitteellisesti erilaisissa neuvottelutilanteissa ja ymmärtää argumentoinnin merkityksen
 • hallitsee vaikuttavan esiintymisen perusteet ja osaa edelleen kehittää näitä taitoja
 • osaa arvioida neuvottelu- ja kokoustilanteissa omia ja muiden vuorovaikutustaitoja.

Sisältö

 • Kokous- ja neuvotteluasiakirjat
 • Erilaiset kokoukset ja neuvottelut
 • Kokouksen ja neuvottelun erot ja yhtäläisyydet
 • Neuvottelutyypit, -roolit ja -strategiat
 • Vaikuttaminen ja argumentointi
 • Kokouskäytännöt ja kokoustekniikka
 • Vuorovaikutustaidot neuvottelu- ja kokoustilanteissa
 • Virtuaali- ja etätiimien neuvottelukäytännöt
 • Esityksen valmistaminen ja toteutus
 • Suullisen esityksen videointi ja analysointi

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan vierailuluentoja ja opetustehtävissä hyödynnetään liike-elämän ajankohtaisia esimerkkejä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 22 h
Tehtävät, tentti, itsenäinen ja ryhmätyöskentely verkko-oppimisympäristössä sekä mahdolliset videoneuvottelut 58 h
Oman oppimisen arviointi  1 h

Intensiivitoteutusta on muutettu saadun opiskelijapalautteen perusteella, ja lähiopetukseen on lisätty perjantai-ilta ja lauantaipäivä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Intensiivitoteutus:

4 iltaopetuskertaa, perjantai-ilta ja lauantai 22 h

Verkkoharjoitustehtävät, osallistuminen verkkokeskusteluihin, itsenäinen työskentely verkko-oppimisympäristössä 58 h

Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelija osoittaa näyttötilaisuudessa hallitsevansa opintojaksojen tavoitteissa ja sisällöissä kuvatut asiat. Näyttötilaisuuteen tulee toimittaa kirjalliset, yksilöidyt ja allekirjoitetut dokumentit (tyypillisesti työ- ja opiskelutodistukset), joilla pystytään todentamaan opiskelijan hallitsevan opintojakson koko sisällön. Näyttö arvioidaan asteikolla 1–5, joten todistusten tulee myös mahdollistaa aiemmin hankitun osaamisen laadun arviointi.

Näyttötilaisuuteen ei voi osallistua ilman kirjallista dokumentaatiota. Joissain tapauksissa opiskelija voi myös joutua täydentämään suoritustaan näyttötilaisuudessa suoritettavilla tehtävillä.

Vastuuopettajat

Taru Parikka, Malmi

Tarja-Paasi-May, Pasila

Oppimateriaalit

 • Kansanen, A. 2002. Neuvottelu- ja kokoustaito. WSOY.
 • Miettinen, S. & Torkki, J. 2008. Neuvotteluvalta. WSOY.
 • Vanha-aho, P. & Mäkelä, K. 2007. Neuvottelutaidon opas. TJS Opintokeskus.
 • Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Lisämateriaali

Arviointiperusteet

 • Tentti tai kirja-analyysi 30 %
 • Kirjalliset tehtävät ja dokumentit 40 %
 • Suullinen esitys, aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja tuntiharjoitukset 30 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.