Olet täällä

Yritysviestinnän perusteet

Yritysviestinnän perusteet

Tunnus: COM1LK001
Laajuus: 3 op              
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi            
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Työvälinetaidot (Tietojenkäsittely 1).

Tavoitteet

Opiskelijalla on valmius ymmärtää yritysviestinnän kokonaisuuden. Hän osaa tuottaa ja tulkita rahoitusalalle tyypillisiä liike-elämän tekstejä sekä raportoida kirjallisesti projektien tuloksista.

Sisältö

  • Yritysviestinnän käsitteet ja yrityskuva
  • Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen
  • Rekrytointiviestintä
  • Viralliset asiakirjat
  • Tarjous- ja suoramarkkinointikirjeet
  • Reklamaatiotilanteet
  • Raportointi

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso muodostuu lähiopetustunneista ja itsenäisestä työskentelystä, yht. 80 h opiskelijan työtä. Lähiopetus 30 h (4 h / vko), Kirjallinen koe 3 h, Itsenäinen työskentely 47 h. Oppimistehtävät tulee suorittaa hyväksyttävästi ennen koetta.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös verkkototeutuksena COM8HH002.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Mia Snellman
Tanja Vesala-Varttala

Oppimateriaali

Kortetjärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L.  &  Ollikainen, M. 2011. Yrityksen viestintä. 3. uudistettu painos. Business Edita. Helsinki
Iisa, K. & Oittinen, H. & Piehl, A. 2012. Kielenhuollon käsikirja. 6. painos. Yrityskirjat Oy
Juholin, E. C! Communicare! 2006. Viestintä  strategiasta käytäntöön. Inforviestintä Oy.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 

Tentti on suoritettu hyväksytysti. Opiskelija hoitaa oman osuutensa tehtävistä, mutta täydennettävää ja muokattavaa on jäänyt runsaasti. Projektityö noudattaa projektiohjeistusta ja HAAGA-HELIAn raportointiohjeistusta melko hyvin. Opiskelija lipsuu sovitusta aikataulusta. Opettaja kaipaa opiskelijaa tunneilla ja keskustelufoorumeilla. Opiskelija osoittaa kuitenkin yhteistyökykyä ja positiivista asennetta.

Opiskelija hallitsee alan tietoperustan ja peruskäsitteet melko hyvin. Tentin arvosana on vähintään kaksi ja puoli. Opiskelijan laatimat liike-elämän viestit ovat kielellisesti viimeisteltyjä ja pienin muokkauksin lähetyskelpoisia. Opiskelija noudattaa aikataulua. Projektityö noudattaa projektiohjeistusta ja HAAGA-HELIAn raportointiohjeistusta melko hyvin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolle ja toimii ryhmän jäsenenä vastuuntuntoisesti. Hänen asenteensa on positiivinen.

Opiskelija hallitsee alan tietoperustan ja peruskäsitteet erinomaisesti. Tentin arvosana on vähintään neljä. Opiskelijan laatimat liike-elämän viestit ovat mielenkiintoisia ja erottuvia sekä kielellisesti viimeisteltyjä ja sellaisenaan lähetyskelpoisia. Opiskelija noudattaa aikataulua. Projektityö noudattaa projektiohjeistusta ja HAAGA-HELIAn raportointiohjeistusta erittäin hyvin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolle ja toimii ryhmän jäsenenä vastuuntuntoisesti. Hänen asenteensa on positiivinen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti  60 %
Kirjalliset harjoitukset, projektityö sekä osallistumisaktiivisuus tunneilla ja Moodlen keskustelufoorumeilla (40 %)
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.