Olet täällä

Yritysviestinnän perusteet

Yritysviestinnän perusteet

Tunnus: COM1LH001
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

On suositeltavaa, että opintojakso suoritetaan samanaikaisesti Henkilökohtainen tietojenkäsittely -opintojakson kanssa.

Oppimistavoitteet

Opiskelija tuntee yritysten ja muiden yhteisöjen viestinnän kokonaisuuden ja tietää, miten viestintä vaikuttaa niiden menestykseen. Hän ymmärtää, että tekstilaji määräytyy tilanteen, kontekstin, vastaanottajan ja viestintävälineen perusteella ja hän osaa ottaa kulloinkin käytettävän tekstilajin vaatimukset huomioon omassa viestinnässään, myös viestittäessä virtuaalisesti. Hän osaa myös laatia ja analysoida liiketoimintaan liittyviä viestejä sekä hallitsee suullisen ja kirjallisen raportoinnin periaatteet.

Sisältö

  • Yritys- ja muun yhteisöviestinnän perusteet
  • Perehtyminen eri yritysten viestinnän käytänteisiin
  • Kirjallinen ja suullinen raportointi
  • Liike-elämän kieli ja tekstilajit (esim. tiedottamisen, kaupankäynnin, myynnin, suhdetoiminnan ja rekrytoinnin viestit)
  • Verkkoviestinnän periaatteet

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 32 h
Verkko-opiskelu
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opintojakson voi suorittaa myös verkko-opintojaksona COM8HH002.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

Aikaisemmin hankittu osaaminen ja vastaavat taidot on mahdollista osoittaa näytöllä.

Vastuuopettaja(t)

Ritva Haapoja
Sirkka Kortetjärvi-Nurmi
Mia Snellman

Oppimateriaalit

Iisa, K. & Oittinen, H. & Piehl, A. 2012 Kielenhuollon käsikirja. 6. painos. Yrityskirjat Oy.
Karhu, M. & Salo-Lee, L. & Sipilä, J. & Selänne, M. & Söderlund, L. & Uimonen, T. & Yli-Kokko, P. 2007. Asiantuntija viestii – ajatuksesta vaikutukseen. Inforviestintä Oy.
Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2012. Toim. Kankaapää S. & Heikkilä, E. & Korhonen, R. & Maamies, S. & Piehl, A. 3. painos.  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 147.
Kortesuo, K. 2010. Sano se someksi. Infor.
Kortetjärvi-Nurmi, S. & Kuronen, M-L. & Ollikainen, M. 2011. Yrityksen viestintä. Edita Prima Oy.
Koskimies, R. 2002. Asiantuntijan esiintymistaito. Oy Finn Lectura ab.
Lohtaja, S. & Kaihovirta-Rapo, M. 2012. Tehoa työelämän viestintään. WSOY pro.
Luukkonen, M. 2006. Hauskaa kielenhuoltoa! Kielenhuollon opas. WSOY.
Torkki, J. 2013. Puhevalta – kuinka kuulijat vakuutetaan. Otava.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

1. Yritysviestinnän kokonaisuus
2. Liike-elämän viestien laatiminen
3. Projektinhallinta ja projektista raportoiminen
4. Aktiivisuus ja osallistuminen

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tentti on suoritettu hyväksytysti. Opiskelija hoitaa oman osuutensa tehtävistä, mutta täydennettävää ja muokattavaa on jäänyt runsaasti. Projektityö noudattaa projektiohjeistusta ja HAAGA-HELIAn raportointiohjeistusta melko hyvin. Opiskelija lipsuu sovitusta aikataulusta. Opiskelijan osallistuminen opintojaksolle ja ryhmän työskentelyyn on niukkaa. Opiskelija osoittaa kuitenkin yhteistyökykyä ja positiivista asennetta. Opiskelija hallitsee alan tietoperustan ja peruskäsitteet melko hyvin. Tentin arvosana on vähintään kaksi ja puoli. Opiskelijan laatimat liike-elämän viestit ovat kielellisesti viimeisteltyjä ja pienin muokkauksin lähetyskelpoisia. Opiskelija noudattaa aikataulua. Projektityö noudattaa projektiohjeistusta ja HAAGA-HELIAn raportointiohjeistusta melko hyvin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolle ja toimii ryhmän jäsenenä vastuuntuntoisesti. Hänen asenteensa on positiivinen. Opiskelija hallitsee alan tietoperustan ja peruskäsitteet erinomaisesti. Tentin arvosana on vähintään neljä. Opiskelijan laatimat liike-elämän viestit ovat mielenkiintoisia ja erottuvia sekä kielellisesti viimeisteltyjä ja sellaisenaan lähetyskelpoisia. Opiskelija noudattaa aikataulua. Projektityö noudattaa projektiohjeistusta ja HAAGA-HELIAn raportointiohjeistusta erittäin hyvin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti opintojaksolle ja toimii ryhmän jäsenenä vastuuntuntoisesti. Hänen asenteensa on positiivinen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Projektityö ja tehtävät 60 %
Tentti 40 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.