Olet täällä

Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä

Esiintymistaito ja vuorovaikutteinen palveluviestintä

Tunnus: COM1HA002
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. – 2. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa esitellä itsensä ja edustamansa yrityksen vakuuttavasti erilaisissa tilanteissa
• osaa toimia haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja neuvotella työympäristössään
• osaa esittää asioita vakuuttavasti sekä hallitsee viestin mukauttamisen ja vuorovaikutteisuuden
• osaa kuunnella ja arvioida rakentavasti omaa ja toisten toimintaa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta
• tunnistaa oman viestijäkuvansa ja osaa kehittää sitä

Sisältö
• Vakuuttavan esiintymisen perusteet, mm. aseman merkitys, asianhallinta, vuorovaikutteisuus ja persoonallisuus
• Ensivaikutelman merkitys, mm. äänentuotto, nonverbaalinen ja verbaalinen viestintä
• Viestin tavoitteellisuus, kohdentaminen ja mukauttaminen
• Havainnollistaminen, argumentointi, innostaminen
• Vireystilan nousu esiintymisen onnistumisen tukena
• Kuunteleminen, kuuntelemisen tasot ja intensiteetti, keskusteleminen ja ryhmäviestintä
• Palaute

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Pystyy esittelemään itsensä ja edustamansa yrityksen.
Pystyy toimimaan vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteissa.
Pystyy esittämään asioita sekä tunnistaa viestin mukauttamisen ja vuorovaikutteisuuden tarpeen.
Tietää kuuntelemisen ja palautteen merkityksen vuorovaikutustilanteissa sekä pystyy osallistumaan palautekeskusteluun.
Tunnistaa viestijäkuvan.

Arvosana 3
Osaa esitellä itsensä ja edustamansa yrityksen.
Osaa toimia vuorovaikutustilanteissa ja neuvotella työympäristössään.
Osaa esittää asioita sekä hallitsee viestin mukauttamisen ja vuorovaikutteisuuden.
Osaa kuunnella ja arvioida omaa ja toisten toimintaa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.
Tunnistaa oman viestijäkuvansa ja osaa kehittää sitä

Arvosana 5
Osoittaa osaavansa esitellä itsensä ja yrityksen vakuuttavasti.
Osoittaa osaavansa toimia haastavissa vuorovaikutustilanteissa ja neuvotella tuloksellisesti.
Osoittaa osaavansa esittää asioita vakuuttavasti sekä hallitsee viestin mukauttamisen ja vuorovaikutteisuuden.
Osoittaa osaavansa kuunnella ja arvioida rakentavasti omaa ja toisten toimintaa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.
Tunnistaa oman viestijäkuvansa ja osaa kehittää sitä.

Kansainvälisyys

Oppimistavat
Tämän opintojakson oppimistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettaja
Päivi Mattsoff, Haaga