Olet täällä

Kirjallinen viestintä

Kirjallinen viestintä

Tunnus: COM1HA001
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa kirjoittaa ja viestiä Haaga-Heliassa sekä tuottaa ja ymmärtää asiatekstejä ja osaa suhtautua lukemaansa kriittisesti
• tunnistaa oman viestintäkuvansa sekä viestinnän tasonsa ja osaa kehittää niitä
• osaa kirjallisesti esittää asioita vakuuttavasti sekä sisällöllisesti että visuaalisesti
• hallitsee yritysviestinnässä tarvittavia perustaitoja
• hallitsee viestin mukauttamisen

Sisältö

• Raportointi Haaga-Heliassa: mm. hyvät lähteet ja lähdemerkinnät, lähdekritiikki
• Kielenhuolto ja asiatyylinen kirjoittaminen
• Havainnollistamisen keinot: rakenne, otsikointi, graafisen suunnittelun ja typografian perusteet
• Yritysviestinnän tekstilajit: mm. erilaiset tiedotteet, tarjousprosessi ja sen tekstit, asiakaspalautteeseen vastaaminen, muistio, kutsu
• Viestin mukauttaminen kohderyhmittäin ja kanavittain

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Osaa hakea tietoa mm. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjallisen viestinnän ohjeistuksesta ja noudattaa niitä. Osaa laatia yksinkertaisia perusasiakirjoja Wordillä.
Tunnistaa viestijäkuvan ja osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta.
Kirjoittaa ymmärrettäviä työelämän tekstejä.
Ymmärtää eri tekstilajien merkityksen ja erot.
Noudattaa määräaikoja ja työskentelyohjeita.

Arvosana 3
Hallitsee Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjallisen viestinnän ohjeistuksen ja osaa hakea lähdekirjallisuutta. Osaa laatia perusasiakirjoja Wordillä.
Tunnistaa viestijäkuvansa ja osaa kehittää sitä saamansa palautteen pohjalta.
Osaa laatia ulko- ja kieliasultaan sekä sisällöltään työelämän tekstejä soveltaen itsenäisesti ohjeita.
Kirjoittaa tyyliltään ja sävyltään asiallisia, organisaation tavoitteisiin ja vastaanottajan tarpeisiin soveltuvia tekstejä ja ymmärtää visuaalisen vaikuttamisen keinoja.
Työskentelee ammattimaisesti ja noudattaa määräaikoja.

Arvosana 5
Hallitsee Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kirjallisen viestinnän ohjeistuksen ja monipuolisen tiedonhaun. Osaa hyödyntää monipuolisesti Wordin ominaisuuksia yritysviestinnän asiakirjatuotannossa.
Osaa arvioida kriittisesti omaa ja muiden viestijäkuvaa sekä aktiivisesti kehittää niitä.
Suunnittelee ja laatii sujuvasti työelämän erilaisiin viestintätilanteisiin sopivia, lähetyskelpoisia tekstejä, joiden sisältö, tyyli ja sävy sekä visuaalinen ilme ovat tavoitteen ja organisaation ilmeen mukaisia ja vastaanottajalle hyvin kohdennettuja.
Hallitsee ammattimaisen ja asiallisen työotteen ja osaa suunnitella omaa ajankäyttöään. On oma-aloitteinen ja jakaa tietoa ja osaamistaan muille.

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään yrityksen asiakirjaportfolio.

Kansainvälisyys
Ei ole

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Eeva Puhakainen, Haaga
Pekka Huolman, Pasila