Olet täällä

Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet

Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet

Tunnus: BUS8LH111
Laajuus: 5 op (125 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on keskeinen opintojakso ja johdantokurssi 3amk kiinteistöopintojen polulla. Se toteutetaan intensiivikurssina pääsääntöisesti intensiiviviikolla (viikko 33).

Oppimistavoitteet

Opiskelija saa monipuoliset kiinteistöjohtamisen, isännöinnin ja kiinteistövälityksen käytännön perustiedot. Opiskelija tuntee kiinteistöalan toimintatavat ja periaatteet.

Sisältö

Opintojakso perustuu kokonaan kiinteistöalan vierailevien luennoitsijoiden esityksiin ja yrityskäynteihin. Se tarjoaa samalla mahdollisuuden neuvotella alan yritysten edustajien kanssa mahdollisesta alalle suuntautuvasta työharjoittelupaikasta, opinnäyteaiheesta tai työpaikasta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja oppimistehtävä 30 tuntia

Itsenäinen opiskelu 94 tuntia

Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettaja

Seppo Kinkki

Oppimateriaalit

Opintojaksolla käytettävä mahdollisesti tentittävä materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa. Keskeinen osa materiaalista tulee vierailevien luennoitsijoiden määrittelemänä.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kiinteistöalan koulutuskeskus (Kiinko) arvioi oppimistehtävät.

Arvosanat/kohteet

Hylätty

Hyväksytty

Tiedot

Opiskelija ei tunne isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen keskeisiä toimijoita, toimintatapoja ja periaatteita.

Opiskelija tietää isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen keskeiset toimijat, toimintatavat ja periaatteet sekä merkityksen yhteiskunnassa.

Taidot

Opiskelija ei tunne isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen keskeisiä työtehtäviä eikä työtehtävien hallintaan liittyviä osaamisalueita.

Opiskelija tuntee isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen keskeiset työtehtävät ja työtehtävien hallintaan liittyvät osaamisalueet.

Pätevyys

Opiskelija ei osaa hahmottaa kiinteistöalan osaamisvaatimuksia.

Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita rakentaessaan itselleen kiinteistöalan opintopolk