Olet täällä

Urheilutapahtuman järjestäminen

Urheilutapahtuman järjestäminen

Tunnus: BUS8LH012
Laajuus: 5 op
Ajoitus: Periodit 5 ja 1
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot, (ASO C)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Ei ole ennakkovaatimuksia muiden kurssien suhteen, mutta suositellaan ottamaan myös muita urheilubusiness kursseja. Opintojaksot on kohdennettu eri lajien huippu- ja aktiiviurheilijoille sekä urheiluliiketoiminnasta kiinnostuneille. Haaga-Helian tutkinto-opiskelijoiden lisäksi opintojaksoille voi hakeutua muillakin koulutustaustoilla. Muut kuin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat osallistuvat koulutukseen avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoina.

Haku tapahtuu lähettämällä lyhyt vapaamuotoinen hakemus perusteluineen opintojaksoa koordinoivalle opettaja Ville Hannille viimeistään 30.9.2016 osoitteeseen ville.hanni(at)haaga-helia.fi. Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan urheilutausta sekä motivaatio osallistua opintojaksolle. Hakijoille ilmoitetaan haun tulos. Lisätietoja koulutuksesta ja hausta voi kysyä Ville Hannilta.

Oppimistavoitteet

  • Opintojen tavoitteena on oppia menestyksekkään liiketoiminnan ominaispiirteet. Opintojen aikana verkostoidutaan muiden samanhenkisten ja samassa tilanteessa olevien urheilijoiden/ urheilusta kiinnostuneiden opiskelijoiden  kanssa. Tavoitteena on löytää kullekin oma tapa yhdistää urheilu ja yrittäjyys tuotteistamalla oma urheiluosaaminen.
  • Opintojen jälkeen opiskelijalla on valmiudet viedä omaa ideaansa eteenpäin ja hyödyntää urheilun parissa saamaansa osaamista yritysmaailmassa. Opinnot kehittävät myös opiskelijan mahdollisuuksia työskennellä toisen palveluksessa urheiluliiketoiminnan toimialueella.

Sisältö

  • Urheilutapahtuman järjestäminen
  • Tapahtumajärjestämisen ansaintalogiikan ymmärtäminen
  • Liiketoiminnan perusteiden ymmärtäminen ja mahdollisuudet
  • Urheiluosaamisen tuotteistaminen
  • Liiketoiminnan perusteiden ymmärtäminen ja ulkoistamisen mahdollisuudet

Työelämäyhteydet

Opintojakso järjestetään yhteistyössä Urheiluakatemia URHEAn kanssa. Opintojaksoilla vierailee useita ko. toimialalla toimivia ammattilaisia.

Kansainvälisyys

Näkökulma kurssille on globaali

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kontaktitunnit, yritysvierailu, itsenäiset projektitehtävät
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Ville Hanni

Oppimateriaalit

Kinkki, S. & Isokangas J. 2003. Yrityksen perustoiminnot. Basic Business Operations. WSOY.
Lyytinen J. & Piha K. 2004. Yritä edes. 32 syytä ryhtyä yrittäjäksi. Talentum. Helsinki.
Sipilä J. 2006. Osaajasta elämäntyyliyrittäjäksi. WSOY. Juva.
Rikkinen L. 1996. Löydä oma yritysideasi. Edita. Helsinki.
Kero J. (toim.). Yrityksen perustajan opas 2007. Keskuskauppakamari. Helsinki.
Salmenkari M. 1994. Yrittäjästä voittajaksi: menestyjän työkalukaappi. TT-kustannustieto. Helsinki
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee ryhmätyöskentelyn perusteet, tietää keskeisimpiä liiketalouden peruskäsitteitä ja -prosesseja sekä tuntee yrityksen toimintaympäristön rakenteen ja keskeiset sidosryhmät. Opiskelija tietää urheiluliike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet, tunnistaa yrityksen perusprosessit sekä tietää yrityssuunnittelun vaiheet ja toimintaympäristön vaikutukset suunnitteluun. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet sekä taitavan projektityöskentelyn periaatteita. Hän on saanut näkökulmia eri aiheiden opiskeluun jatkossa. Opiskelija hallitsee hyvin projektityöskentelyn perusteet. Hän on yrittäjämäisesti suuntautunut, seuraa aktiivisesti liike-elämän tapahtumia ja osaa suhteuttaa  omia uramahdollisuuksiaan urheiluliike-elämän tarpeisiin. Opiskelija hallitsee hyvin yrityksen keskeiset toimintaprosessit, käsitteet ja lainalaisuudet sekä tuntee yrityssuunnittelun vaiheet ja toimintaympäristön vaikutukset yritystoiminnan suunnitteluun ja yritysten toimintaan.
Taidot Opiskelija pystyy vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä seuraamaan liike-elämän tapahtumia mediassa. Opiskelija on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, hän käyttäytyy hyvin ja hänellä on oikea asenne yrittäjämäiseen työskentelyyn. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten päätöksenteossa. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja sen edellytyksistä sekä osaa soveltaa niitä. Hän hallitsee hyvin ryhmätyöskentelyn ja omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet ja keskeisiä työskentelytaitoja. Opiskelija toimii yrittäjämäisesti, osaa toimia erinomaisesti ryhmässä vaikuttaen roolillaan positiivisesti ryhmän työskentelyyn ja tuloksiin. Hän osaa tarkastella analyyttisesti yrityksen toimintaympäristöä ja yrityksen perusprosesseja. Hän osaa myös hakea tietoa ja soveltaa sitä kriittisesti osana ammattikorkeakouluopintojaan.
Pätevyys Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.
Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.
Osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn ja on aina ajoissa paikalla.
Osaa toimia itsenäisesti.
On innovatiivinen ja omaa positiivisen asenteen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tapahtuman järjestäminen ja siihen liittyvä raportti 100%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.