Olet täällä

Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset

Tunnus: BUS8LH010
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 2. periodi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Vakuutusalan johdantokurssin ennen Yritysten ja yhteisöjen vakuutukset –kurssille osallistumista.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

 • tuntee yritysten ja yhteisöjen käyttämät keskeiset vakuutukset ja niiden periaatteet
 • osaa vertailla erilaisten vakuutuksien sisältöjä
 • pystyy arvioimaan yritysten ja yhteisöjen vakuutusturvan kattavuutta ja tarvetta sekä muodostamaan riskienhallinnallisen kokonaiskäsityksen vakuutustarpeesta

Sisältö

 • käyttöomaisuuden vakuuttaminen
 • vaihto-omaisuuden vakuuttaminen
 • vastuuvakuutukset
 • yritystoiminnan keskeytysvakuutukset
 • oikeusturvavakuutukset
 • henkilövakuutukset yritysten ja yhteisöjen näkökulmasta
 • työttömyysvakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutukset
 • vapaaehtoiset eläkevakuutukset : ryhmäeläkevakuutukset

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään aihealueeseen liittyvä projektityö.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisällössä ja projektityössä voidaan ottaa huomioon myös kansainvälinen näkökulma.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja vierailevat luennoitsijat 26 h
Projektityöt sekä itsenäinen opiskelu 54 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Juha Stenbacka

Oppimateriaalit

Rantala, J. Pentikäinen, T. Vakuutusoppi.  11.  Uudistettu painos, Finva 2009.
Pellikka, T., Peilimä, P., Puntari, P., Vaitomaa, M.  Omaisuuden vakuuttaminen, 3. Uudistettu painos 2009
Af Hällström, E. ja Ijäs, H. Vastuuvakuutus, 2. Uudistettu painos, Finva 2007
Luennoilla jaettava materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min 40 % tavoitteesta)

3 (min 70% tavoitteesta)

5 (min 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee joiltain osin yritysten ja yhteisöjen vakuutusten toiminnalliset periaatteet ja merkityksen vakuutuksenottajalle.
Tietää joiltakin osin vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet sekä vakuutuskorvausten muodostumisen.

Tuntee yritysten ja yhteisöjen vakuutusten keskeiset toiminnalliset periaatteet ja merkityksen vakuutuksenottajalle. Tietää vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet sekä vakuutuskorvausten muodostumisen.

Tuntee hyvin yritysten ja yhteisöjen vakuutusten keskeiset toiminnalliset periaatteet ja merkityksen eri osapuolille. Tietää vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet sekä vakuutuskorvausten muodostumisen ja pystyy vertailemaan eri vakuutuksia.

Taidot

Pystyy toimimaan yritysten ja yhteisöjen vakuutuksia koskevissa avustavissa tehtävissä sekä vakuutuksia tarvitsevissa yrityksissä että vakuutuksia myöntävissä vakuutusyhtiöissä.

Pystyy toimimaan yritysten ja yhteisöjen vakuutuksia koskevissa erilaisissa tehtävissä sekä vakuutuksia tarvitsevissa yrityksissä että vakuutuksia myöntävissä vakuutusyhtiöissä. Tuntee alan käsitteet niin hyvin, että voi toimia myös asiakaspalvelutehtävissä.

Pystyy toimimaan yritysten ja yhteisöjen vakuutuksia koskevissa erilaisissa tehtävissä sekä vakuutuksia tarvitsevissa yrityksissä että vakuutuksia myöntävissä vakuutusyhtiöissä. Tuntee alan käsitteet niin hyvin, että voi toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja vertailla eri vakuutuksia.

Pätevyys

Voi toimia yritysten ja yhteisöjen vakuutuksia koskevissa perustehtävissä.

Osaa toimia erilaisissa yritysten ja yhteisöjen vakuutuksia koskevissa ja niihin liittyvissä tehtävissä.

Osaa toimia itsenäisesti erilaisissa yritysten ja yhteisöjen vakuutuksia koskevissa ja niihin tavalla tai toisella liittyvissä tehtävissä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 80 %
Projektityöt 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.