Olet täällä

Kotitalouksien vakuutukset

Kotitalouksien vakuutukset

Tunnus: BUS8LH009
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 1. periodi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Vakuutusalan johdantokurssin ennen Kotitalouksien vakuutukset –kurssille osallistumista.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

  • tuntee kotitalouksien käyttämät keskeiset vakuutukset ja niiden periaatteet
  • osaa vertailla erilaisten vakuutuksien sisältöjä
  • pystyy arvioimaan vakuutusturvan kattavuutta ja tarvetta sekä muodostamaan riskienhallinnallisen kokonaiskäsityksen vakuutustarpeesta

Sisältö

  • Liikennevakuutuksen sisältö ja korvausmenettelyt
  • Autovakuutuksen sisältö ja korvausmenettelyt
  • Henkivakuutukset
  • Yksityistapaturmavakuutukset
  • Omaisuusvakuutukset
  • Vapaaehtoiset eläkevakuutukset
  • Oikeusturvavakuutukset

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään aihealueeseen liittyvä projektityö.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisällössä ja projektityössä voidaan ottaa huomioon myös kansainvälinen näkökulma.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja vierailevat luennoitsijat 26 h
Projektityöt sekä itsenäinen opiskelu 54 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Juha Stenbacka

Oppimateriaalit

Rantala, J. Pentikäinen, T. Vakuutusoppi.  11.  Uudistettu painos, Finva 2009.
Pellikka, T., Peilimä, P., Puntari, P., Vaitomaa, M.  Omaisuuden vakuuttaminen, 3. Uudistettu painos 2009
Poikonen, P., Silvola, T. Eläkesäästäminen, Finva 2010
Luennoilla jaettava materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee joiltain osin kotitalouksien vakuutusten toiminnalliset periaatteet ja merkityksen vakuutuksenottajalle.
Tietää joiltakin osin vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet sekä vakuutuskorvausten muodostumisen.

Tuntee kotitalouksien vakuutusten keskeiset toiminnalliset periaatteet ja merkityksen vakuutuksenottajalle.
Tietää vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet sekä vakuutuskorvausten muodostumisen.

Tuntee hyvin kotitalouksien vakuutusten keskeiset toiminnalliset periaatteet ja merkityksen eri osapuolille. Tietää vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet sekä vakuutuskorvausten muodostumisen ja pystyy vertailemaan eri vakuutuksia.

Taidot

Pystyy toimimaan kotitalouksien vakuutuksia koskevissa avustavissa tehtävissä sekä vakuutuksia tarvitsevissa yrityksissä että vakuutuksia myöntävissä vakuutusyhtiöissä.

Pystyy toimimaan kotitalouksien vakuutuksia koskevissa erilaisissa tehtävissä sekä vakuutuksia tarvitsevissa yrityksissä että vakuutuksia myöntävissä vakuutusyhtiöissä. Tuntee alan käsitteet niin hyvin, että voi toimia myös asiakaspalvelutehtävissä.

Pystyy toimimaan kotitalouksien vakuutuksia koskevissa erilaisissa tehtävissä sekä vakuutuksia tarvitsevissa yrityksissä että vakuutuksia myöntävissä vakuutusyhtiöissä. Tuntee alan käsitteet niin hyvin, että voi toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja vertailla eri vakuutuksia.

Pätevyys

Voi toimia kotitalouksien vakuutuksia koskevissa perustehtävissä.

Osaa toimia erilaisissa kotitalouksien vakuutuksia koskevissa ja niihin liittyvissä tehtävissä.

Osaa toimia itsenäisesti erilaisissa kotitalouksien vakuutuksia koskevissa ja niihin tavalla tai toisella liittyvissä tehtävissä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 80 %
Projektityöt 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.