Olet täällä

Vakuutustoiminnan käytäntö

Vakuutustoiminnan käytäntö

Tunnus: BUS8LH008
Laajuus: 6 op
Ajoitus: 4.-5. periodi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suositeltavaa on, että opiskelija on suorittanut Vakuutusalan johdantokurssin ennen Vakuutustoiminnan käytäntö –kurssille osallistumista.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan, opiskelija

 • tietää vakuutusalan keskeiset käsitteet
 • ymmärtää vakuuttamisen merkityksen
 • tuntee vakuutusalan organisaatiot ja yhteistyöelimet sekä erilaiset vakuutuslaitostyypit
 • tuntee vakuutuskorvausmenettelyn periaatteet
 • tietää vakuutusmaksun muodostumiseen vaikuttavat tekijät
 • tietää vakuutusalan muutoksenhakujärjestelmistä
 • tietää työeläkevakuuttamisen ja kansaneläkkeiden periaatteet
 • tuntee lakisääteiset sairausvakuutukset ja tapaturmavakuutukset

Sisältö

 • Vakuutuksen ja vakuuttamisen synty ja kehitys
 • Vakuutussektori Suomessa
 • Vakuutusalan yhteistyöelimet sekä viranomaiset
 • Suomessa toimivat vakuutuslaitostyypit
 • Vakuutusmaksun muodostuminen
 • Vahingonkorvauksen periaatteet
 • Vakuutuksenantajan ja - ottajan välisten erimielisyyksien käsittely
 • Verotusnäkökulmat
 • Työeläkejärjestelmän toiminta
 • Kansaneläkkeen periaatteet
 • Lakisääteinen sairausvakuutus, tapaturmavakuutus sekä työttömyysturva

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään vakuutusalaan liittyvä projektityö yhteistyössä vakuutusalan toimijoihin.

Kansainvälisyys

Opintojakson sisällössä ja projektitöissä voidaan ottaa huomioon myös kansainvälinen näkökulma.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja vierailevat luennoitsijat 48 h
Projektityöt sekä itsenäinen opiskelu 113 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Juha Stenbacka

Oppimateriaalit

Rantala, J. Pentikäinen, T. Vakuutusoppi. Finva 2009.
Immonen, I., Kallio, J. Koskinen, J. Rajamäki, M. Johda riskejä – käytännön opas yrityksen riskienhallintaan
Luennoilla jaettava materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min 70 % tavoitteesta)

5 (min 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee joiltain osin vakuutustoiminnan periaatteet ja vakuutustoiminnan merkityksen. Tietää joiltakin osin vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet sekä vakuutuskorvausten muodostumisen. Tuntee työeläkejärjestelmän toimintaperiaatteet joiltakin osin.

Tuntee vakuutustoiminnan keskeiset periaatteet ja vakuutustoiminnan merkityksen. Tietää vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet sekä vakuutuskorvausten muodostumisen. Tuntee työeläkejärjestelmän toimintaperiaatteet.

Tuntee hyvin vakuutustoiminnan keskeiset periaatteet ja vakuutustoiminnan merkityksen eri osapuolille. Tietää vakuutusmaksujen määräytymisperiaatteet sekä vakuutuskorvausten muodostumisen. Tuntee työeläkejärjestelmän toimintaperiaatteet hyvin.

Taidot

Pystyy toimimaan vakuutusalalla avustavissa tehtävissä sekä vakuutuksia tarvitsevissa yrityksissä että vakuutuksia myöntävissä vakuutusyhtiöissä.

Pystyy toimimaan vakuutusalalla erilaisissa tehtävissä sekä vakuutuksia tarvitsevissa yrityksissä että vakuutuksia myöntävissä vakuutusyhtiöissä. Tuntee alan käsitteet niin hyvin, että voi toimia myös asiakaspalvelutehtävissä.

Pystyy toimimaan vakuutusalalla erilaisissa tehtävissä sekä vakuutuksia tarvitsevissa yrityksissä että vakuutuksia myöntävissä vakuutusyhtiöissä. Tuntee alan käsitteet niin hyvin, että voi toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä.

Pätevyys

Voi toimia vakuutusalan perustehtävissä.

Osaa toimia erilaisissa vakuutustoimintaan liittyvissä tehtävissä.

Osaa toimia itsenäisesti erilaisissa vakuutustoimintaan liittyvissä tehtävissä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 80 %
Projektityöt 20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.