Olet täällä

Sijoittaminen ja säästäminen

Sijoittaminen ja säästäminen

Tunnus: BUS8LH006
Laajuus: 6 op
Ajoitus: intensiiviviikko/42
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot, osa pankkipolkua
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Muiden opintojaksojen suhteen ei ole ennakkovaatimuksia, mutta suositus on, että opiskelija valitsee myös muita pankkipolun kursseja.

Oppimistavoitteet

 • Opiskelija perehtyy säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviin instrumentteihin, toimintaympäristöön ja palveluihin.
 • Opiskelija hahmottaa eri instrumentteihin ja markkinoihin liittyvät riskitekijät sekä toimintaa ohjaavat pelisäännöt.
 • Hän kykenee arvioimaan erilaisiin tarpeisiin soveltuvia tuotteita sekä toimimaan suunnitelmallisesti omassa ja asiakkaan sijoitustoiminnassa.

Sisältö

 • Sijoitusinstrumentit
 • Sijoitusinstrumenttien vertailu
 • Sijoitusinstrumenttien riskien ja tuoton analysointi
 • Sijoitusmessuilla vierailu
 • Yritysvierailut

Työelämäyhteydet

Yritysvierailut ja sijoitusmessuilla vierailu

Kansainvälisyys

Näkökulma kurssille on globaali

Opetus- ja oppimismenetelmät

Kontaktitunnit, yritysvierailu, sijoitusmessuilla vierailu. itsenäiset projektitehtävät
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Ville Hanni

Oppimateriaalit

 • Järkevän sijoittamisen perusteet (Anderson – Tuhkanen, Edita 2004)
 • Miten sijoitan pörssiosakkeisiin, osa II (Saario, WSOY 2005)
 • Miten sijoitan rahastoihin (Puttonen – Repo, WSOY 2007)
 • Ammattimainen sijoittaminen (Kallunki – Martikainen - Niemelä, Kauppakaari 2007)
 • Menesty osakesijoittajana (Lindström, Talentum 2005)
 • Vaurastu arvo-osakkeilla (Lindström, Talentum 2007)
 • Osakekeissien pauloissa – intohimona analyysi (Hyöty, Talentum 2006)
 • Pääomarahastot ja niiden sijoitustoiminta (Hidén – Tähtinen, Talentum 2005)
 • Sijoittajan käsikirja (Hämäläinen, Talentum 2005)
 • Warrantti – jokamiehen johdannainen (Nelskylä, WSOY 2004)
 • A random walk down Wall Street (Burton G. Malkiel 2007)
 • Common stocks and uncommon profits (Philip A. Fisher 2003)
 • Stocks for the long run (Jeremy J. Siegel 2008)
 • The intelligent investor (Benjamin Graham 1973)
 • The Warren Buffett way (Robert G. Hagström 2005)

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opiskelija perehtyy säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviin instrumentteihin, toimintaympäristöön ja palveluihin. Opiskelija hahmottaa eri instrumentteihin ja markkinoihin liittyvät riskitekijät sekä toimintaa ohjaavat pelisäännöt. Hän kykenee arvioimaan erilaisiin tarpeisiin soveltuvia tuotteita sekä toimimaan suunnitelmallisesti omassa ja asiakkaan sijoitustoiminnassa.

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min 40 % tavoitteesta)

3 (min 70 % tavoitteesta)

5 (min 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee joiltain osin säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät instrumentit ja markkinoihin liittyvät riskitekijät sekä toimintaa ohjaavat pelisäännöt.

Tuntee säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät instrumentit ja markkinoihin liittyvät riskitekijät sekä toimintaa ohjaavat pelisäännöt.

Tuntee säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät instrumentit ja markkinoihin liittyvät riskitekijät sekä toimintaa ohjaavat pelisäännöt erittäin hyvin.

Taidot

Hän kykenee joiltain osin arvioimaan erilaisiin tarpeisiin soveltuvia tuotteita sekä toimimaan suunnitelmallisesti omassa ja asiakkaan sijoitustoiminnassa.

Hän kykenee arvioimaan erilaisiin tarpeisiin soveltuvia tuotteita sekä toimimaan suunnitelmallisesti omassa ja asiakkaan sijoitustoiminnassa.

Hän kykenee arvioimaan erittäin hyvin erilaisiin tarpeisiin soveltuvia tuotteita sekä toimimaan suunnitelmallisesti omassa ja asiakkaan sijoitustoiminnassa.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
Vähäinen itsenäinen panostus.

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan.
Osaa toimia melko itsenäisesti.

Osallistuu erittäin aktiivisesti työskentelyyn ja on aina ajoissa paikalla.
Osaa toimia itsenäisesti.
On innovatiivinen ja omaa positiivisen asenteen.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Messusuunnitelma 25%, messujen analyysi 25%, kirja-analyysi 25%, sijoitussuunnitelman tekeminen 25%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.