Olet täällä

Verkkoliiketoiminnan erityiskysymyksiä

Verkkoliiketoiminnan erityiskysymyksiä

Tunnus: BUS8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: suositus 4. – 7. lukukausi
Kieli: suomi/englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolle ei ole esivaatimuksia.

Oppimistavoitteet

Tavoitteena on teoriaopintojen avulla lisätä opiskelijan valmiuksia ottaa osaa sähköistyvän liiketoiminnan ja liiketoimintaympäristön mukanaan tuomaan keskusteluun sekä liiketoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin yritystoiminnassa siten, että opintojakson suoritettuaan hän

  • ymmärtää liiketoiminnan digitalisoitumista kokonaisuutena
  • osaa hahmottaa liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia digitalisoituneessa liiketoimintaympäristössä
  • osaa käyttää teoriakäsitteistöä ja -malleja opinnoissaan ja työtehtävissään ja
  • osaa kartoittaa liiketoiminnan kehittämistarpeita sekä toimia aktiivisesti yritysten sähköisen liiketoiminnan kehittämishankkeissa

Sisältö

  • Liiketoimintaympäristön ja arvonluonnin ajattelun muutos
  • Digitaalisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa
  • Liiketoimintamallit ja palvelukonseptit digitaalisessa toimintaympäristössä
  • Verkkoliiketoiminta ja tekniikan hyödyntäminen yrityksen kilpailuetuna
  • Verkkokauppa ja mobiilit kuluttajapalvelut

Työelämäyhteydet

Opiskelija voi tehdä opintojakson oppimistehtäviä esimerkiksi oman työpaikkansa kehittämiseksi.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Verkko-opiskelu 80 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Riittävän digitaalisen liiketoiminnan työkokemuksen omaava opiskelija voi ottaa yhteyttä vastuuopettajaan osaamisen tunnistamiseksi.

Vastuuopettaja

Tarja Jokinen

Oppimateriaalit

Sähköisen kaupankäynnin aapinen. Tieke.
Tinnilä, Markku & Vihervaara, Tommi & Klimscheffskij, Josi &  Laurila, Anne 2008. Elektroninen liiketoiminta avainkäsitteistä ansaintamalleihin 2.0. Teknologiateollisuus ry.
Lahtinen Tero 2012. Verkkokaupan käsikirja. Suomen Yrityskirjat.
Digibarometri 2015. Saatavilla verkossa.
Sähköisen kaupankäynnin aapinen. Tieke. Saatavilla verkossa.
Verkkokauppaopas. Tieke. Saatavilla verkossa.

sekä soveltuvin osin:

Chaffey, Dave 2007 tai uudempi. E-Business and E-Commerce Management. Pearson Education Inc.
Turban, Efraim & King, David & Lee, Jae & Liang, Ting-Peng & Turban, Deborrah 2010. Electronic Commece 2010. Pearson Education Inc.
Muut opintojaksolla ilmoitettavat ja opiskelijoiden yhteistoiminnallisissa oppimisprosesseissa syntyvät materiaalit

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % suoritettu) 3 (min. 70 % suoritettu) 5 (min. 90 % suoritettu)
Tiedot Opiskelija tietää jotain liiketoiminnan digitalisoitumisen malleja ja käytäntöjä sekä osaa nimetä keskeisimpiä muutoksen tuomia haasteita ja mahdollisuuksia liiketoiminnalle. Opiskelija tuntee keskeisimmät liiketoiminnan digitalisoitumiseen liittyvät teoreettiset mallit ja käytänteet. Hän tietää pääsääntöisesti digitalisoitumisen tuomat haasteet ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija tuntee erittäin hyvin liiketoiminnan digitalisoitumiseen liittyviä malleja ja käytäntöjä. Hän tietää hyvin digitalisoitumisen tuomat haasteet ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä.
Taidot Opiskelija osaa hakea tietoa liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksista ja toimia ryhmän jäsenenä liiketoiminnan kehittämisessä digitaalisten ratkaisujen avulla. Opiskelija osaa hyvin hakea ja soveltaa tietoa liiketalouden kehittämismahdollisuuksista ja toimia ryhmän jäsenenä liiketoiminnan kehittämistarpeiden hahmottamisessa ja uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa. Opiskelija osaa itsenäisesti asiantuntijaosaamisensa perusteella löytää uusia ideoita ja mahdollisuuksia digitalisoitumisen tarjoamista ratkaisuista ja toimia aktiivisena ryhmän jäsenenä digitaalisuuteen liittyvissä kehittämishankkeissa.
Pätevyys Opiskelija kykenee työryhmän jäsenenä osallistumaan liiketoiminnan digitalisoitumiseen liittyviin kehittämishankkeisiin sekä seuraamaan toimintaympäristön ja liiketoimintamallien ja
-ratkaisujen kehitystä.
Opiskelija kykenee ottamaan aktiivisesti osaa liiketoiminnan digitalisoitumiseen liittyvään kehittämiseen sekä kehittämistarpeiden tunnistamisessa että kehittämishankkeissa. Hän seuraa toimintaympäristön sekä liiketoimintamallien ja
-ratkaisujen kehitystä ja niistä käytävää keskustelua.
Opiskelija on asiantunteva liiketoiminnan kehittäjä, joka kykenee tunnistamaan liiketoiminnan digitaalisuuden kehittämistarpeita ja ottamaan osaa kehittämishankkeisiin liiketoimintaosaajana. Hän seuraa aktiivisesti toimintaympäristön sekä liiketoimintamallien ja
-ratkaisujen kehitystä ja kykenee ottamaan osaa niistä käytävään keskusteluun.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Vuorovaikutteinen verkkotyöskentely 
Yksilötehtävät ja verkkokokeet

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään -lomakkeella.