Olet täällä

Ketjuliiketoiminta ja ECR

Ketjuliiketoiminta ja ECR

Ketjuliiketoiminta ja ECR
Tunnus: BUS8LH002
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. – 7. lukukausi
Kieli: suomi/englanti
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolle ei ole erityisiä esivaatimuksia. Perustieto-olettamuksena ovat HAAGA-HELIAn liiketalouden opetussuunnitelman mukaiset perusopinnot ja oman alan ammattiopinnot vähintään samanaikaisesti. Muista koulutusohjelmista tuleva opiskelija saattaa joutua opintojaksolla menestyäkseen täydentämään tietojaan, ellei hänellä ole osoittaa riittävää työkokemusta liiketoiminnan tehtävistä.

Ketjuyrittäjyyttä suunnittelevalle suositellaan lisäksi HH:n Helsingin Liiketalouden yksikön Yrittäjyyden ASO C-moduulin opintojaksoa Yrittäjyyden eri muodot (BUS5LH003), jossa ketjuliiketoimintaa tarkastellaan yrittäjänäkökulmasta ja toisena keskeisenä osa-alueena tutustutaan perheyrittäjyyteen.

Oppimistavoitteet

- osaa seurata valitsemansa ketjutoimialan muutoksia ja pohtia niiden vaikutusta työhönsä ketjussa
- osaa toimia ketjuorganisaatioissa tai niiden arvoketjukumppaneiden asiantuntijatehtävissä tai ketjuyrittäjänä tuoden myös teoreettisia näkökulmia toimintaan
- kykenee osallistumaan ketjuliiketoiminnan ja –markkinoinnin kehittämiseen asiantuntijaroolissa

Sisältö

Tällä opintojaksolla tarkastellaan kaupan ja muiden palvelualojen ketjuliiketoimintaa. Opintojakson sisältöalueita ovat

  • Liiketoiminnan ketjuuntuminen eri aloilla
  • Ketjuliiketoimintamallit, -konseptit ja niiden kehittäminen
  • Päätöksenteko, johtaminen ja ohjaaminen ketjuliiketoiminnassa
  • Ketjumarkkinointi
  • ECR-yhteistyön perusteet ja keskeiset sovellusalueet
  • Vastuullisuuden haasteet ketjuliiketoiminnassa
  • Digitalisoitumisen haasteet ja mahdollisuudet ketjuliiketoiminnassa

Työelämäyhteydet ja kansainvälisyys

Asiantuntijavieraat eri ketjuorganisaatioista tuovat ajankohtaisia näkökulmia ketjuliiketoimintaan. Oppimistehtävät laaditaan aidoista ketjuyrityksen tai arvoketjuyhteistyön tilanteista. Kehittämisprojekti toteutetaan todellisen kehittämistarpeen pohjalta ja muut oppimistehtävät havainnoiden tai todellisia käytäntöjä selvittäen. Kehittämistehtävän aihe voi liittyä ketjuyrityksen kansainvälisiin toimintoihin.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetustoteutus:
Luennot ja muut tapaamiset 48 h
Oppimistehtävät verkossa ja ryhmätyönä 113 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Verkkototeutus:
Verkko-opiskelu vuorovaikutteisesti 90 h
Itsenäinen verkko-opiskelu 71 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Tarja Jokinen
Jukka Tikka

Oppimateriaalit

Ajankohtaismateriaalit ja sovellustehtävien kumppaniyritysten materiaalit
Finne, Sami & Sivonen Hanna 2009. The Retail Value Chain. Kogan Page.
Kautto, M. Lindblom A. & Mitronen L. 2008. Kaupan liiketoimintaosaaminen. Talentum.
Kautto, M. & Lindblom A. 2005. Ketju: kaupan ketjuliiketoiminta. Otava.
Hukka 2005. Ketjuuntumisesta kilpailuetu - ketjuuntuminen suomalaisessa erikoiskaupassa. Edita.
soveltuvin osin Lindblom, Olkkonen, Mäkelä (toim) 2009. Liiketoimintamallit, innovaatiotoiminta ja yritysten yhteistyön luonne kaupan arvoketjussa. Hgin kauppakorkeakoulun julkaisuja B-106 saatavilla sähköisenä osoitteesta http://hsepubl.lib.hse.fi/pdf/hseother/b106.pdf
Verkko-oppimisyhteisössä syntyvä aineisto

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tietää jotain ketjuliiketoiminnan ja ECR-yhteistyön keskeisiä teorioita sekä ketjuliiketoiminnan haasteita, toimintatapoja ja mahdollisuuksia liiketoiminnassa. Opiskelija tuntee keskeisimmät ketjuliiketoimintaan ja ECR-yhteistyöhön liittyvät teoreettiset mallit ja käytänteet. Hän tietää pääsääntöisesti ketjuuntumisen tuomat haasteet ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija tuntee erittäin hyvin liiketoiminnan ketjuliiketoimintaan  ja ECR-yhteistyöhön liittyviä malleja ja käytäntöjä. Hän tietää hyvin ketjuuntumisen tuomat haasteet ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä.
Taidot Opiskelija osaa hakea tietoa ketjuliiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksista ja toimia ryhmän jäsenenä ketjuliiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelija osaa hakea ja soveltaa tietoa ketjujen kehittämismahdollisuuksista ja toimia ryhmän jäsenenä ketjuliiketoiminnan kehittämistarpeiden hahmottamisessa ja uusien ratkaisujen käyttöönotossa. Opiskelija osaa itsenäisesti asiantuntijaosaamisensa perusteella löytää uusia ideoita ja mahdollisuuksia ketjuliiketoiminnan ja ECR-yhteistyön tarjoamista ratkaisuista ja toimia aktiivisena ryhmän jäsenenä ketjuliiketoiminnan kehittämishankkeissa.
Pätevyys Opiskelija kykenee työryhmän jäsenenä osallistumaan ketjuliiketoimintaan liittyviin kehittämishankkeisiin sekä seuraamaan toimintaympäristön ja ketjuliiketoiminnan kehitystä. Opiskelija kykenee ottamaan aktiivisesti osaa ketjuliiketoimintaan liittyvään kehittämiseen sekä kehittämistarpeiden tunnistamisessa että kehittämishankkeissa. Hän seuraa toimintaympäristön sekä ketjuliiketoimintamallien ja
 -ratkaisujen kehitystä ja niistä käytävää keskustelua.
Opiskelija on asiantunteva liiketoiminnan kehittäjä, joka kykenee tunnistamaan ketjuliiketoiminnan kehittämistarpeita ja ottamaan osaa kehittämishankkeisiin liiketoimintaosaajana. Hän seuraa aktiivisesti toimintaympäristön sekä ketjuliiketoimintamallien ja
ECR-ratkaisujen kehitystä ja kykenee ottamaan osaa niistä käytävään keskusteluun.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Luennot ja tentti 30 %
Kehittämisprojekti 50 %
Muut oppimistehtävät ja aktiivisuus 20 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.