Olet täällä

Projektijohtaminen BUS3LH003Y

Projektijohtaminen BUS3LH003Y

Tunnus: BUS3LH003Y
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole lähtötasovaatimuksia. Opintojakso on osa yrittäjän tai yrittäjyyden asiantuntijan syventävien opintojen A-moduulia.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet hyödyntää projektijohtamisen hyviä käytäntöjä projektin osallistujan ja projektipäällikön roolissa sekä organisaation sisäisissä kehittämisprojekteissa että asiakasprojekteissa. Hän oppii keskeiset projektityön suunnittelun sekä seurannan ja ohjauksen menetelmät.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään projektijohtamisen eri osa-alueita yksittäisen käytännössä toteutettavan projektin näkökulmasta. Opetuksessa lähdetään liikkeelle projektin tavoitteiden asettamisesta. Projektin suunnittelussa käydään läpi olennaiset valmisteluvaiheen tehtävät ja hyödynnetään projektinsuunnitteluun tarkoitettuja työvälineitä. Projektin toteutusvaiheessa korostuvat projektin viestinnän ja seurannan taidot sekä riskien hallinta. Projektin päätösvaiheessa toteutettu projekti raportoidaan yleisen käytännön mukaisesti. Yhdessä arvioidaan projektin onnistumista ja oppimistuloksia. Jokainen laatii ennakkotehtävän ja oppimisen arviointiraportin.

Opintojaksolla tietoperusta muodostuu seuraavista asioista:

 • Projektit organisaatioiden työvälineinä
 • Yksittäisen projektin tavoitteiden asettaminen ja rajaus. Projektin sidosryhmien tunnistaminen.
 • Projektin osittaminen. Projektin toteuttamisessa tarvittavan osaamisen tunnistaminen.
 • Projektin aikataulutus ja resursointi. Alihankkijat osana projektia.
 • Projektiorganisaation ja projektin ohjausmallin suunnittelu.
 • Projektin jäsenten keskeiset vastuut sekä projektipäällikkö motivoijana ja innostajana
 • Projektin riskien kartoitus ja vaikutuksen arviointi. Riskien seuranta.
 • Projektin seuranta ja raportointi.
 • Projektin sisäinen ja ulkoinen viestintä
 • Projektin muutosten hallinta
 • Yleinen projektisuunnitelman malli ja sen soveltaminen
 • Projektin suunnittelutyökalujen itsenäistä opiskelua (MS-Project, Excel)

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opintojakso on tarjolla normaalisti sekä lähiopetuksena että osittain virtuaalisena toteutuksena. Yrittäjyyden ASO-opinnoissa toteutetaan monimuoto-opiskeluna oikea yrittäjyyteen tai yrittäjyyskasvatukseen liittyvä projekti, johon kytketään projektien tekemisen tietoperusta ja projektityökalujen hallinta.

Yrittäjyysopintojen toteutus:

Projektitietous ja projektityökalujen haltuunotto itseopiskeluna ja yhteisenä verkkotyöskentelynä 10 – 15  h
Projektin ohjatut suunnittelu- ja seurantapalaverit 5 - 10 h
Projektin toteutus ja arviointi 60 h

Lähiopetuksessa projektiryhmä saa projektin toimeksiannon, raportoi projektin vaiheista sekä arvioi projektin onnistumista ja projektitaitojen oppimista. Muutoin oppimistyöskentely ja ohjaus tapahtuvat verkossa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Vastuullisissa projektitehtävissä toiminut tai toimiva opiskelija voi osoittaa osaamisensa työtodistuksin ja tekemällä erikseen sovittavat lisänäytöt.

Vastuuopettajat

Tarja Jokinen
Tarja Römer-Paakkanen

Oppimateriaalit

Ruuska, K. Pidä projekti hallinnassa, Talentum 2013
tai
Pelin, R. Projektihallinnan käsikirja, Gummerus 2009 tai uudempi
Verkkomateriaali Moodlessa.

Arviointikriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % suoritettu)

3 (min. 70 % suoritettu)

5 (min. 90 % suoritettu)

Tiedot

Ymmärtää projektityön luonteen.
Tietää projekti-suunnitelman keskeisen sisällön ja soveltamismahdollisuudet.
Tietää projektin jäsenten ja projektipäällikön tehtävät ja vastuun.

Tuntee projektinhallinnan käytäntöjä ja osaa hakea tietoa projektin toteuttamiseksi.

Ymmärtää projektin johtamisen periaatteita sekä eri osapuolten roolin ja vastuun merkityksen.
Tietää projektin riskien hallinnan käytännöistä.
Tietää projektin raportoinnin ja viestinnän periaatteet.
 

Tunteen hyvin projektinhallinnan käytännöt ja osaa hakea monipuolisesti tietoa projektin toteuttamisen ja arvioinnin tueksi. Ymmärtää hyvin projektin johtamisen periaatteet sekä eri osapuolten roolin ja vastuun merkityksen projektin onnistumisessa.
Tietää projektin riskien hallinnan käytännöt.
Tietää hyvin projektin raportoinnin ja viestinnän periaatteet.
 

Taidot

Osaa suunnitella pienen projektin tehtävät ja aikataulun.

Hallitsee projektityön vaiheistuksen.
Pystyy laatimaan projektisuunnitelman ja organisoimaan tavoitteiden mukaisen projektin.
Pystyy ottamaan käyttöön projektijohtamisen työkaluja ja menetelmiä.

Osaa suunnitella ja toteuttaa projektin projektihallintatyökaluja hyödyntäen ja tuntee projektihallinnan hyvät käytännöt.
Osaa kehittää projektihallintamallin eri- tyyppisiin työskentely-ympäristöihin.
 

Pätevyys

Pystyy toimimaan projektin vastuullisena jäsenenä ja vetämään pieniä projekteja itsenäisesti.

Pystyy vetämään organisaation sisäisiä projekteja hyvien käytänteiden mukaisesti.

Pystyy osallistumaan vastuullisena jäsenenä myös monen organisaation yhteisiin projekteihin sekä arvioimaan projektin onnistumista.
 

Pystyy toimimaan projektipäällikkönä ja hallinnoimaan projektia hyvien käytänteiden mukaan silloinkin, kun projektissa menee useita samanaikaisia tehtäväkokonaisuuksia ja toteuttajia on useista organisaatioista.
Pystyy ennakoimaan ja analysoimaan projektin laatua ja riskejä.

Arviointitavat

Ennakkotehtävä 15 %
Projektin toteutus ja arviointi 70 %
Omien oppimistulosten reflektointi 15 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.