Olet täällä

Yrittäjyyden eri muodot

Yrittäjyyden eri muodot

Tunnus: BUS3LH002
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 2. - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot tai vapaasti valittavat
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja. Opintojakso kuuluu liiketalouden koulutusohjelmassa yrittäjyyden ammattiopintojen A-opintokokonaisuuteen Oman yrittäjyyden kehittäminen. Opintojakso sopii kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille koulutusohjelmasta riippumatta.

Oppimistavoitteet

Opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyden erilaisiin ja alati muuttuviin ilmenemismuotoihin. Kehittämistehtävässään opiskelija miettii omaa yrittäjyyttään tai kehittämäänsä yrittäjyyttä teoriatiedon valossa.

Opiskelija perehtyy tarkemmin seuraaviin

 • perheyrittäjyys ja yrittäjäpolven vaihdokset
 • ketjuyrittäjyys ja ketjussa toimivat yritykset yrittäjänäkökulmasta
 • verkkoliiketoimintaa harjoittavan yrittäjän liiketoiminta ja
 • osuustoimintayrittäjyys yhteistyömuotona  <muutin osuuskunnan osuustoiminnaksi ja lisäsin sanan yhteistyömuotona>

Muita yrittäjyyden muotoja otetaan käsittelyyn joustavasti opintojaksototeutukseen osallistuvien tarpeiden mukaan. Näitä voivat olla esimerkiksi luovien alojen yrittäjyys, yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittäjyys, tiimi- ja verkostoyrittäjyys, sivutoiminen ja osa-aikainen yrittäjyys, pakkoyrittäjyys, elämäntyyliyrittäjyys, asiantuntijayrittäjyys, naisyrittäjyys tai sarja- ja portfolioyrittäjyys.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää perheyrittäjyyden erityispiirteitä ja merkitystä yhteiskunnassa
 • tuntee ketjuyrittäjyyden ja ketjun rakentamisen yhtenä vaihtoehtoisena yrittäjyyden muotona
 • tietää, mitä erilaista liiketoimintaosaamista verkkoliiketoimintaa harjoittavan yrittäjän työ vaatii
 • ymmärtää osuustoimintayrittäjyyden yhtenä vaihtoehtoisena tiimityön mallina
 • ymmärtää, että muuttuvassa maailmassa myös yrittäjyys ja sen ilmenemismuodot muuttuvat ja tarjoavat erilaisia toimintamahdollisuuksia.

Sisältö

 • Perustiedot erilaisista yrittäjyyden muodoista
 • Syvällinen tietämys omaan tai toimeksiantona kehitettävään liiketoimintaan liittyvästä yrittäjyyden muodosta.

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä pienyrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Yritys-, yrittäjä- ja asiantuntijavieraat ja vierailut
 • Round Table -kehittämistilaisuudet
 • Tutkiva oppiminen, joka perustuu teoriaan ja hakee ratkaisumalleja yritystoimintaan
 • Lähiopetusta toteutustavasta riippuen 30 - 40 h
 • Ohjattua itsenäistä ja/tai verkko-opiskelua 121 – 131 h
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Yrittäjyyden eri muotoja riittävästi tunteva opiskelija, joka on työskennellyt esimerkiksi perheyrityksessä, ketjuyrittäjänä, yrittäjänä verkkoliiketoiminnassa tai osuuskunnan jäsenenä voi osoittaa osaamisensa työtodistuksilla tai muilla dokumenteilla ja suullisessa kuulustelussa. Tarvittaessa hän voi täydentää osaamisensa tekemällä erikseen sovittavat lisänäytöt.

Vastuuopettajat

Tarja Jokinen
Tarja Römer-Paakkanen

Oppimateriaalit

Asiantuntijavieraiden materiaalit.

Römer-Paakkanen, T. 2004. Yrittäjyys ja perheyrittäjyys ”Seniori-Suomessa” 2010-luvulla. Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunta. Julkaisuja N:o 139/04.
Elo-Pärssinen K. & Talvitie E. Perheyritys on enemmän. WSOYPro.
Tourunen, K. 2009. Perheyritykset kansantalouden resurssina. Keskisuurten ja suurten yritysten omistajuus, toiminnan laajuus ja kannattavuus Suomessa 2000-2005 Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Business and Economics 71.
Laakso, H. 2005. Franchising. Malli yrittäjyyteen ja ketjun rakentamiseen. Edita Publishing Oy.*
Franchising Suomessa 2014 ja 2015 -katsaukset. Suomen Franchising-yhdistys ry. Saatavilla verkossa.
Lahtinen Tero 2013. Verkkokaupan käsikirja. Yrityskirjat Oy.
Diges ry:n ja TEM:n materiaalit luovien alojen yrittäjyydestä.
Troberg, Elisa 2014. Osuustoiminnan idea.

Asiantuntijayrittäjyyden suunnittelijan pelikirja. Saatavilla verkossa.
Muu pellervo-seuran materiaali osuustoimintayrittäjyydestä.
Yrittäjyyttä koskevat tutkimukset.
Akateemisen yrittäjäkoulun aineistot. www.yrittajakoulu.fi

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 % tavoitteesta)

3 (min. 70 % tavoitteesta)

5 (min. 90 % tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tietää erilaisten yrittäjyyden muotojen erityispiirteistä ja on perehtynyt hyvin johonkin yrittäjyyden toimintamuotoon.

Opiskelija tietää perusasiat yrittäjyyden erilaisista toimintamuodoista. Hän on perehtynyt hyvin kehittämänsä liiketoiminnan yrittäjyyden muotoon.

Opiskelija tietää erittäin hyvin perusasiat keskeisistä yrittäjyyden toimintamuodoista. Lisäksi hän on perehtynyt tarkasti johonkin tai joihinkin yrittäjyyden muotoihin, jotka auttavat häntä kehittämään liiketoimintaa.

Taidot

Opiskelija hallitsee auttavasti yrittäjyyden eri muotoihin liittyviä toimintatapoja ja kykenee seuraamaan niihin liittyvää keskustelua.

Opiskelija hallitsee hyvin erilaiseen yrittäjyyteen liittyviä toimintatapoja ja prosesseja. Hän kykenee osallistumaan yrittäjyyden kehittämiseen erilaisessa yritystoiminnassa. Hän kykenee osallistumaan yrittäjyyden muotoihin liittyvään keskusteluun.

Opiskelija hallitsee erittäin hyvin erilaiseen yrittäjyyteen liittyviä toimintatapoja ja prosesseja. Hän kykenee itsenäisesti kehittämään liiketoimintaa ja osallistumaan liiketoiminnan kehittämiseen asiantuntijaroolissa.  Hän kykenee osallistumaan asiantuntijana yrittäjyyden muotoihin liittyvään keskusteluun.

 

 

 

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppimistehtävät
Osallistumisaktiivisuus
Oman osaamisen jakaminen vertaisryhmäkeskusteluissa

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.