Olet täällä

Yrityksen taloudellisuus ja tuloksellisuus

Yrityksen taloudellisuus ja tuloksellisuus

Tunnus: BUS2TA005
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 2. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa katetuottolaskennan perusteet
 • osaa investointilaskennan perusteet
 • ymmärtää pitkäaikaisen kannattavuuden peruselementit – aika ja laskentakorkokanta
 • ymmärtää tietojärjestelmähankkeiden yhteyden liiketoimintaan
 • osaa soveltaa Exceliä ongelmanratkaisussa
 • tuntee alan termistöä

Sisältö

 • analyyttinen tuloslaskelma, katetuottolaskenta
 • investointilaskennan matemaattiset perusteet
 • investointilaskentamenetelmät
 • ict -hankeen investointien hallinta, kustannukset ja hyödyt
 • Excel-sovellukset

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Luennot ja tuntiharjoitukset
 • Kertaustehtävät
 • Excel-harjoitukset
 • Etätehtävät
 • Tentti
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua erilliseen näyttötilaisuuteen.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Monimuoto-opetus Moodle-ympäristössä

Vastuuopettajat

Mikko Valtonen, Pasila

Oppimateriaalit

Opintomonisteet,  Moodle-materiaalit ja www-linkit.

Arvosana/
Kohteet

1 3 5

Tiedot

Opiskelija tuntee
yrityksen taloudellisuuden
ja tuloksellisuuden
peruskäsitteitä.

Opiskelija tietää yrityksen
taloudellisuuden ja
tuloksellisuuden peruskäsitteet
ja ymmärtää niiden väliset yhteydet myös liiketoimintaan.

Opiskelija ymmärtää
taloudellisuuden ja
tuloksellisuuden merkityksen
liiketoiminnassa myös
tietotekniikka/liiketoiminta
näkökulmaa soveltaen.

Taidot

Opiskelija suoriutuu
yksittäisistä kannattavuuden laskentaan liittyvistä
tehtävistä.

Opiskelija osaa pääosin
virheettömästi laatia
katetuotto – ja
investointilaskelmia ja
laskea näihin liittyviä
tunnuslukuja sekä
ymmärtää pitkäaikaiseen
kannattavuuteen liittyvät
tekijät – rahan aika-arvo,
laskentakorko ja epävarmuus.

Opiskelija osaa laatia
kiitettävästi lyhyt – ja
pitkäaikaisia kannattavuus-
laskelmia ja pystyy
perustellen kuvaamaan
kannattavuuden vaikutuksia
ja kannattavuuteen
vaikuttavia tekijöitä
liiketoiminnassa.
Opiskelija osaa soveltaa
Exceliä ongelmanratkaisussa ja ymmärtää tietojärjestelmä-hankkeiden yhteyden
liiketoimintaan.

Pätevyys

Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön.

Opiskelija osaa soveltaa
oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Opiskelija osaa erittäin
hyvin soveltaa oppimiaan
asioita käytännön
päätöksentekotilanteisiin.

Arviointi

Tentti 70 %
Etätehtävät 30 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.