Olet täällä

Juridiikka

Juridiikka

Tunnus: BUS2TA004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Opintojaksossa on kaksi osaa:  Työoikeus (1,5 op) ja IT-sopimukset (1,5 op)

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee yleiset IT-alan työehtosopimukset  ja osaa tulkita niitä
 • ymmärtää oikeustapausten ratkaisuja ja niiden perusteluja ja osaa soveltaa niitä oman työympäristön tilanteisiin
 • osaa solmia työsopimuksia ja ymmärtää, milloin sopimuksen ehto on lain tai työehtosopimuksen tai oikeuskäytännön vastainen
 • ymmärtää miten sopimus syntyy
 • tietää miten IT2010-sopimusehtoja käytetään
 • tuntee IT2010-sopimusehtojen keskeisen sisällön

Tavoitteena on kokonaisvaltaisen näkemyksen saaminen eikä lukuisten yksityiskohtaisten tietojen oppiminen.

Sisältö

 • työsuhteen yleiset säännökset; sopimuksen muoto, koeaika, jne.,
 • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet työsuhteen aikana
 • työsuhteen päättämistilanteet ja lomautus
 • yleiset IT-alan työehtosopimukset
 • tarjouksen sitovuus, sopimuksen syntyminen
 • asiakasprosessi, toimitusprosessi
 • yleiset sopimusehdot ja niiden käyttö
 • ohjelmistotoimituksen sopimus ja sen sopimusehdot
 • ylläpitosopimus ja sen sopimusehdot

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • lähiopetusta 4 tuntia viikossa
 • orientoituminen työoikeuteen ja IT-sopimuksiin palautettavien tehtävien muodossa
 • opiskeltavien asioiden ja tehtävien läpikäynti lähiopetuksessa
 • näkökulma: soveltaminen toteutettaessa sopimuksia ja ratkottaessa työoikeudellisia ongelmia
 • keskeiset kohdat kertaava tentti
 • oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Aku Laksola, Pasila (Työoikeus)
Immo Hahtola, Malmi (IT-Sopimukset)

Oppimateriaalit

 • IT2010-sopimusehtoaineisto jaetaan opiskelijoille sähköisessä muodossa
 • Erlund, Lindfors, Salminen & Turunen: IT2010 – käytännön käsikirja, 2010, Lakimiesliiton kustannus
 • Suojanen, Savolainen, Vanhanen: Tradenomin käsikirja Opi oikeutta, luku 5 tai Suojanen, Savolainen, Vanhanen: Opi oikeutta 1, luku 5.
 • keskeiset IT alan työehtosopimukset (www.finlex.fi)
 • Moodlessa jaettava muu oppimateriaali
 • Tehtävät opetusalustalla ja tehtävien palautus opetusalustalle
 • Työoikeuden luennot kirjoista:
  Hietala, Kahri, Kairinen, Kaivanto:  Työsopimuslaki käytännössä, 2004
  Saarinen, Mauri  : Työsuhteen pelisäännöt. 2005, Kauppakaari, Jyväskylä.
   

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Arviointikriteerit - työoikeuden osa

Opintojakson osa arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1

3

5

Tiedot

 

Tuntee työlainsäädännön perusteita yleisellä tasolla. Ymmärtää työtekijän ja työnantajan välisten

oikeuksien ja velvollisuuksien   periaatteet, mutta ei tiedä yksityiskohtia.

Tietää työsopimuslain periaatteet hyvin ja osaa paljon myös lain yksityiskohtia.

 

Opiskelija hallitsee työsopimuslain keskeiset käsitteet ja yksityiskohdat erittäin hyvin.

Taidot

Osaa tulkita työsopimuslain oikeustapausten pääkohtia.

Tapausten pääkohdista jotkut

yksityiskohdat saattavat jäädä epäselviksi.

Osaa tehdä tehtävänsä pääpiirteittäin oikein.

Osaa tulkita oikeuskäytäntöä pääpiirteittäin hyvin ja ymmärtää osan tapausten yksityiskohdista.

Suoriutuu tehtävistään hyvin.

Osaa tulkita seikkaperäisesti

työsopimuslain oikeuskäytäntöä.

Osoittaa erinomaista osaamista tehtävissä ja tentissä.

Pätevyys

 

Osaa valvoa jonkun verran oikeuksiaan työelämässä ja pystyy löytämään vastaavista oikeustapauksista jonkun verran osviittaa omiin tilanteisiinsa.

Osaa valvoa hyvin oikeuksiaan työelämässä.

Pystyy löytämään vastaavista oikeustapauksista neuvoa  käytännön tilanteisiin.

Osaa valvoa oikeuksiaan ja neuvoa toisia työntekijöitä heidän oikeuksistaan työelämässä. Osaa hakea oikeuskäytännöstä neuvoa juridisiin ongelmiin ja ymmärtää tapausten vivahde-erot.

Arviointitavat ja niiden painoarvot - työoikeuden osa

Tentti  30%
Yksilötehtävät  70%
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.
 

Arviointikriteerit - IT-sopimusten osa

Opintojakson osa arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 50 % suoritettu)

3 (min. 70 % suoritettu)

5 (min. 90 % suoritettu)

Tiedot

Tuntee osittain IT2010-sopimusehtojen keskeisen sisällön. Tietää heikosti miten IT2010-sopimusehtoja käytetään.

Tuntee IT2010-sopimusehtojen keskeisen sisällön. Tietää hyvin miten IT2010-sopimusehtoja käytetään.

Tuntee erinomaisesti IT2010-sopimusehtojen keskeisen sisällön. Tietää erittäin hyvin miten IT2010-sopimusehtoja käytetään.

Taidot

Ymmärtää heikosti miten sopimus syntyy.
Osaa välttävästi esitellä ryhmän mukana jonkin IT2010-sopimusehdoista tai –malleista.

Ymmärtää hyvin miten sopimus syntyy.
Osaa hyvin esitellä ryhmän mukana jonkin IT2010-sopimusehdoista tai –malleista.

Ymmärtää erittäin hyvin miten sopimus syntyy.
Osaa erinomaisesti ja kriittisesti esitellä ryhmän mukana jonkin IT2010-sopimusehdoista tai –malleista.

Pätevyys

Osallistuu melko vähän ryhmän toimintaan.
 

Osallistuu hyvin ryhmän toimintaan
- toimii myös itsenäisesti.
 

Erittäin aktiivinen osallistuminen ryhmän työskentelyyn
- ideointikyky, asenne.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot – IT-sopimusten osa

Keskeiset asiat kertaava tentti

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.