Olet täällä

Liiketoimintaprosessit

Liiketoimintaprosessit

Tunnus: BUS2TA003
Laajuus: 6 op (162h) 
Ajoitus: 3. lukukausi 
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Suosituksena on Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö -opintojakson (BUS1TA001) suoritus.

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • saa valmiudet soveltaa prosessiajattelua
 • osaa mallintaa liiketoimintaprosesseja ja ymmärtää miten prosessien kehittäminen yrityksissä etenee
 • ymmärtää prosessien kehittämisen ja tietojärjestelmien kehittämisen yhteyden
 • ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän roolin liiketoiminnassa.

Sisältö

 • Liiketoimintaprosessit
 • Prosessien mallintaminen
 • Prosessien kehittäminen, nykytila- ja tavoitetila-analyysi
 • Prosesseja tukevat tietojärjestelmät
 • Toiminnanohjausjärjestelmät

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla toteutetaan laaja ryhmätyö. Ryhmätyössä opiskelijat etsivät sopivan yhteistyöyrityksen ja selvittävät ja kuvaavat valitsemansa yrityksen toimintaa.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään alan kansainvälistä aineistoa (sekä lähdemateriaalia, että ohjelmistoja).

Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä globaalien yritysten kanssa

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Luennot ja ohjaus toteutuskohtaisen aikataulun mukaisesti
 • Ryhmätyö
 • Yksilötyöt
 • Tentti
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi.

Vastuuopettajat

Immo Hahtola, Malmi

Oppimateriaalit

Harmon: Business Process Change
Dumas, van der Aalst & ter Hofstede: Process-Aware Information Systems
Van der Hoeven: ERP and Business Processes
Mary Sumner: Enterprise Resource Planning

Arviointikriteerit

Ryhmätyö 1/3
Yksilötyö 1/3
Tentti 1/3

Sekä ryhmätyö, yksilötyö että tentti pitää suorittaa hyväksytysti.

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

1-2

3-4

5

Opiskelija ymmärtää:

 • liiketoiminnan jäsentämisen prosessien näkökulmasta
 • prosessiajattelun merkityksen tietojärjestelmäkehityksessä
 • jäsennellyn prosessimallinnuksen hyödyt
 • prosessikehitysprosessin vaiheet
 • pääpiirteittäin prosessien roolin toiminnanohjausjärjestelmissä

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa liiketoiminnan ydin- ja tukiprosessit
 • rajata ja kuvata kehittämisen kohteen yleisesti käytettyjä menetelmiä hyödyntäen
 • toimia vastuullisesti ryhmässä
 • käyttää itsenäisesti valittuja välineitä ja menetelmiä
 • noudattaa annettuja ohjeita ja ymmärtää prosessien hallintaa toiminnanohjausjärjestelmällä

 

Opiskelija osaa tuottaa:

 • perustellun arvion olemassa olevista prosesseista
 • perustellun kehittämisehdotuksen
 • selkeän näkemyksen kehitettävän prosessin asettamista vaatimuksista toiminnanohjausjärjestelmille ja/tai tietojärjestelmille
 • itsenäisesti hahmottaa ja hallita keskeiset prosessit toiminnanohjausjärjestelmän avulla