Olet täällä

Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö

Yrityksen toiminta ja toimintaympäristö

Tunnus: BUS1TA001
Laajuus: 3 op (81 h) 
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot 
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää yrityksen toiminnan perusteita ja toimintaympäristöä
 • ymmärtää toiminnan perusteita myös talouden ja kannattavuuden sekä tietotekniikan ja liiketoiminnan näkökulmasta
 • osaa soveltaa perusvalmiuksia asiantuntijaksi kehittyessään
 • ymmärtää palveluasenteen merkityksen asiakassuhteiden hoidossa

Sisältö

 • yrityksen toimintamallit
 • liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
 • yhtiömuodot ja yrittäjyys
 • toimintaympäristön kilpailutekijät
 • yrityksen talous: tilinpäätös, kannattavuus

 

Työelämäyhteydet

Yksilötehtävän kautta

Opetus- ja oppimismenetelmät

 • Luennot
 • Yksilötehtävä
 • Oppimisalustana Moodle
 • Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on prosessi, jossa arvioidaan aikaisemmin hankittua osaamista suhteessa suoritettavaan opintojaksoon. Aiemmin hankittu osaaminen voi perustua aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen. Opiskelijan halutessa suorittaa opintojakso AHOT-menettelyä käyttäen tulee opiskelijan ilmoittautua normaalisti opintojaksolle ja ottaa yhteyttä opintojakson opettajaan AHOT-menettelyn käynnistämiseksi (henkilökohtainen haastattelu ja mahdolliset jatkotoimenpiteet).

Näyttö

Tietyissä ensimmäisen ja toisen lukukauden opintojaksoissa, kuten tässä opintojaksossa, aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan näyttökokeella. Näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran ja se suoritetaan ennen opetuksen käynnistymistä ensimmäisen lukukauden alussa. Näyttökokeeseen ilmoittaudutaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: etäkurssi

Kurssi etämuotoisena sisältää yhden tapaamisen opettajan kanssa ja kokeen. Kurssin aloitustapaamisessa opettaja antaa ohjeet tehtävien suorittamiseen ja kokeeseen valmistautumiseen. Opiskelijoilla on noin kaksi kuukautta suorittaa etätehtävät ja valmistautua kokeeseen

Vastuuopettaja

Aku Laksola, Malmi

Oppimateriaalit

Viitala, R. & Jylhä, E.. Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta., soveltuvin osin. 2006 tai uudempi. Edita Publishing.

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 40 %
Tentti 60 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille-/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1

 

3

 

5

 

Tiedot

Osaa nimetä yrityksen perustoimintoja, toimintaympäristön tekijöitä ja yrityksen talouden käsitteitä, liikeidean sekä palvelujen myynnin. Tietää yrityksen toiminta-ja talousprosessin, yrityksen toimintaympäristön vuorovaikutuksen. Ymmärtää liikeidean merkityksen yrityksen toimintasuunnitelmassa. Ymmärtää palveluasenteen merkityksen asiakassuhteille. Edellisten lisäksi opiskelija osaa kurssin aineiston yksittäiset termit taloudesta liikeideaan ja liiketoimintasuunnitelmaan.

Taidot ja pätevyys

Osaa tehdä liikeidean aloittavalle yritykselle osittain (66%) oikein ja yrityksen liiketoiminta- suunnitelmasta noin yksi kolmasosan. Osaa tehdä liikeidean täysin oikein ja liiketoiminnan suunnitelmasta noin kaksi kolmasosaa. Osaa tehdä aloittavalle yrityksen liiketoimintasuunnitelman lähes (90%) kokonaan oikein, ja sitä on käsitelty yksityiskohtaisesti ja syvällisesti.