Olet täällä

Yritystoiminta ja yrittäjyys

Yritystoiminta ja yrittäjyys

Tunnus: BUS1LK001

Laajuus: 3 op

Ajoitus: 1. lukukausi

Kieli: suomi

Opintojakson taso:  perusopinnot

Opintojakson tyyppi:  pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opinnot kuuluvat perusopintoihin, lähtötasovaatimuksia/sidonnaisuuksia muihin opintojaksoihin ei ole. Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen Yritystoiminnan perusteet.

Oppimistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu käsitys Suomen elinkeinorakenteesta, yritystoiminnan merkityksestä sekä erityisesti pk- yritysten toiminnasta. Opiskelija kykenee arvioimaan omia yrittäjävalmiuksiaan ja sisäistä yrittäjyyttään.

Sisältö
 

Sisältö

Opintojakson keskeisen sisällön muodostavat seuraavat teemat

  • Yritystoiminnan merkitys, tehtävät, tunnusmerkit
  • Elinkeinorakenne, yritysrakenne, toimialat, klusterit
  • Yrityksen talousprosessi ja toimintaympäristöt
  • Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys
  • Yritystoiminnan suunnittelu ja liikeidea
  • Yrityksen perustaminen, yritysmuodot
  • Yritystoiminnan riskit, riskienhallinta
  • Toimitusketjun hallinta
  • Toiminnan organisointi
  • Yritysten toiminnan ja taloudellisen aseman arviointi

Työelämäyhteydet

Harjoitustyön avulla opiskelija selvittää valitsemansa kohdeyrityksen toimintaa. Lisänä vierailevia luennoitsijoita.

Oppimateriaali

Viitala - Jylhä:  Liiketoimintaosaaminen Edita.  Luentodiat + lähiopetustunneilla jaettu materiaali.

Vastuuopettaja

Lauri Kivistö

Opetus- ja oppimismenetelmät

Sisältää lähiopetusta noin 28 tuntia. Closing-tehtävä sekä muut harjoitukset ja tentti. Opintojakson voi suorittaa myös verkkototeutuksena BUS8HH001.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 50 %
tavoitteesta)
3 (min. 30 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot

Opiskelija hallitsee ryhmätyöskentelyn perusteet, tietää keskeisimmät liiketalouden peruskäsitteet - ja prosessit sekä tuntee yrityksen toimintaympäristön rakenteen ja keskeiset sidosryhmät.

Opiskelija tietää liiketoiminnan keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet, tunnistaa yrityksen perusprosessit sekä tietää yrityssuunnittelun vaiheet ja toimintaympäristön vaikutukset suunnitteluun. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet. Hän on saanut näkökulmia eri aiheiden opiskeluun jatkossa.

Opiskelija hallitsee hyvin projektityöskentelyn perusteet.

Hän on yrittäjämäisesti suuntautunut, seuraa aktiivisesti liike-elämän tapahtumia ja osaa suhteuttaa omia uramahdollisuuksiaan liike-elämän tarpeisiin. Opiskelija hallitsee hyvin yrityksen keskeiset toimintaprosessit, käsitteet ja lainalaisuudet sekä tuntee yrityssuunnittelun vaiheet ja toimintaympäristön vaikutukset yritystoiminnan suunnitteluun ja yritysten toimintaan.

 

Taidot

Opiskelija pystyy vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä seuraamaan liike-elämän tapahtumia mediassa. Opiskelija on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, ja hänellä on oikea asenne yrittäjämäiseen työskentelyyn.

Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset päätöksenteossa.  Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja sen edellytyksistä sekä osaa soveltaa niitä. Hän hallitsee hyvin ryhmätyöskentelyn ja on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet ja keskeiset työskentelytaidot.

Opiskelija toimii yrittäjämäisesti, osaa toimia erinomaisesti ryhmässä vaikuttaen roolillaan positiivisesti ryhmän työskentelyn tuloksiin. Hän osaa tarkastella analyyttisesti yrityksen toimintaympäristöä ja yrityksen perusprosesseja. Hän osaa myös hakea tietoa ja soveltaa sitä kriittisesti osana ammattikorkeakouluopintojaan.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 60%, closing-tehtävä 40%.  Muut harjoitukset hyväksytysti tehty.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.