Olet täällä

Liiketoimintaosaaja

Liiketoimintaosaaja

Tunnus: BUS1LH102
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 1. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: Liiketalouden koulutusohjelma
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Moduulin kuvaus
Liiketoimintaosaaja-moduulissa opiskelija perehtyy ammattikorkeakouluopiskeluun ja yrittäjämäiseen tiimityöskentelyyn, jossa merkittävää on sitoutuminen sekä vuorovaikutus- ja organisointiosaaminen. Hän tutustuu yritysten toimintaympäristön normistoon ja analyysimalleihin. Opiskelija perehtyy yrittäjyyden mahdollisuuksiin ja yritystoiminnan osa-alueisiin sekä kuvaa yritystoiminnan strategisia valintoja ja toimintaa liiketoimintamallia hyödyntäen. Opiskelija oppii käyttämään työelämässä tarvittavia tietojenkäsittelyohjelmia ja soveltamaan niitä opiskelutehtävissä ammattimaisesti. Opiskelija saa tarvittavat raportointitaidot.

Moduulin osat
Yrittäjyys ja yritystoiminta 5 op (BUS1LH102A)
Yritysten toimintaympäristöt 5 op (BUS1LH102B)
Tietotekniset taidot 5 op (BUS1LH102C)

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja, eikä sidonnaisuutta muihin opintojaksoihin.

Osaamistavoitteet ja arviointi

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0).

Yrittäjyys ja yritystoiminta
Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa kuvata yrittäjämäisen toimintatavan ja yrittäjyyden peruspiirteitä.
 • tunnistaa yrityksen eri osa-alueiden keskeiset tavoitteet ja tehtävät.
 • tunnistaa strategian merkityksen ja liiketoimintamallin (Business Model Canvas) perusperiaatteet liiketoiminnan suunnittelussa.
 • osaa nimetä yritysten eri sidosryhmiä ja verkostoja.
 • osaa määritellä vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä.
 • osaa tietopohjaa hyödyntäen kuvata yrityksen strategisia valintoja ja liiketoimintamallin.
 • tunnistaa yrityksen ydin- ja tukiprosessit.
 • tunnistaa yritysten verkostoitumisen toimintatapoja.
 • osaa kuvata vastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassa.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • toimii yrittäjämäisesti.
 • osaa vahvasti tietopohjaan tukeutuen kuvata yrityksen strategiset valinnat ja liiketoimintamallin
 • osaa kuvata yrityksen ydin- ja tukiprosesseja.
 • tunnistaa yritysten verkostoitumisen tulevaisuuden mahdollisuuksia.
 • osaa kuvata yrityksen vastuullisuuteen liittyviä toimintatapoja.

Yritysten toimintaympäristöt

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa kuvata talouden ja politiikan merkitystä yhteiskunnan toiminnan ja normiston perustana.
 • osaa nimetä kansantalouden ilmiöitä.
 • osaa kuvata yrityksen toimintaympäristön.
 • tunnistaa keskeiset yksityisoikeudelliset käsitteet ja elinkeinon harjoittamista koskevat päänormit.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa arvioida kansantalouden ilmiöiden vaikutusta omaan, kuluttajien ja yritysten toimintaan.
 • tuntee suomalaisen yhteiskunnan roolin sekä Euroopan Unionissa että laajemmin kansainvälisessä yhteisössä.
 • osaa käyttää yksityisoikeudellisia käsitteitä ja tuntee elinkeinon harjoittamista koskevien normien sisältöjä.

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa arvioida talouden ja politiikan merkitystä yhteiskunnan toiminnan ja normiston perustana.
 • osaa analysoida omaa ja yrityksen toimintaa kansantalouden ilmiöiden pohjalta.
 • tunnistaa yksityisoikeudellisesti relevantteja seikkoja yksinkertaisissa tilanteissa ja hahmottaa yritysten toimielinten keskinäisiä suhteita.

Tietotekniset taidot

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

• osaa käyttää ohjatusti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella.
• tuntee työaseman tietoturvaan liittyviä peruskäsitteitä.
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien perustoimintoja.

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

• osaa käyttää itsenäisesti oppimisympäristön henkilökohtaisia sovelluksia ja palveluja sekä koululla että koulun ulkopuolella.  
• osaa huolehtia oman työaseman tietoturvaan ja riskienhallintaan liittyvistä asioista.
• osaa tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka ja taulukkolaskentaohjelmien peruskäytön sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Osaamistaso 5: Opiskelija

• osaa auttaa muita oppimisympäristön henkilökohtaisten sovellusten ja palvelujen käytössä.
• osaa perustella tietoturvan ja riskienhallinnan tarpeet ja merkityksen.
• osaa käyttää tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmien toimintoja monipuolisesti ja soveltaa niitä ammattimaisesti käytännön tehtävissä.

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

Työelämäyhteydet
Opintojaksolla tehdään oppimistehtävänä projektityö, jonka kautta opiskelijat tutustuvat valitsemansa yrityksen toimintaan ja toimintaympäristöön.

Kansainvälisyys
Yrityksen perustoimintoja tarkastellaan myös kansainvälisesti toimivan yrityksen näkökulmasta.

Oppimistavat

Moduulin osaamistavoitteet voi saavuttaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
a. Lähiopetus, siihen liittyvät tehtävät, projektityöskentely ja itsenäinen työskentely sekä tentit  
b. Monimuotototeutus, jossa on osittain lähiopetusta ja osin verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentely verkossa ja lähitapaamisissa, itsenäistä työskentelyä sekä tentit
c. Verkkototeutus, jossa on verkko-oppimista tehtävineen, projektityöskentely verkossa, sekä tentit  
d. Omassa työssä oppiminen (AHOT, opinnollistaminen).

Moduulin eteneminen

Opiskelu etenee toteutustavan mukaisesti niin, että eri osien kerryttämät tiedot ja taidot tukevat sopivalla tavalla osaamistavoitteita ja tiimin yhteisen projektin toteuttamista. Projekti kytkeytyy valitun yrityksen ja sen toimintaympäristön analyyttiseen kuvaukseen ja liiketoimintamallin kokoamiseen. Siinä hyödynnetään tietojenkäsittelyn ja raportoinnin osaamista. Tiedonhaku on monipuolista ja tietoon suhtaudutaan ammattimaisen kriittisesti. Ohjausta projektiin tulee kaikista moduulin osista. Väliraportoinnilla tiimit osoittavat työn etenemistä. Lopussa projekti esitellään ohjeiden mukaisesti. Moduulin eri osat kerryttävät tieto- ja osaamispohjaa tuleviin opintoihin.
 

Osaamisen arviointi

Kussakin moduulin osassa on kaikki osuudet suoritettava hyväksytysti.

Yrittäjyys ja yritystoiminta:
- projektityö 60 %
- tentti 40 %
Yritysten toimintaympäristöt:
- projektityö 40 %
- yksilötehtävät: juridiikan tentti 30 %, kansantalouden tehtävät ja tentti 30 %
Tietotekniset taidot:
- projektityö 10 %
- yksilötehtävät: tentti 80 %, harjoitukset 10 %

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena vertaisryhmätyöskentely, ryhmän oman oppimisen arviointi sekä opintojaksopalautteen antaminen.

Oppimateriaalit  

Oppimistehtävässä käytetään alla olevan materiaalin lisäksi verkossa olevaa aineistoa, kohdeyrityksen materiaalia sekä muuta ryhmän hankkima aineistoa.

Yrittäjyys ja yritystoiminta
Viitala, Riitta & Jylhä, Eila 2013 (tai uudempi). Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing.
Verkossa oleva ja lähitunneilla jaettava materiaali sekä tiedotusvälineistä löytyvä ajankohtaisaineisto.

Yritysten toimintaympäristöt:
Kyläkallio, Kalle 2013. Yritysjuridiikka. Edita Publishing Oy, soveltuvin osin. Teos on saatavissa myös e-kirjana (julkaisuvuosi 2018).

Pohjola, Matti 2015. Taloustieteen oppikirja. SanomaPro

Tietotekniset taidot:
Moodlessa jaettavat opintomonisteet.

Oheislukemistona suositellaan: Koch, Jørgen 2016. Office 2016 & Office 365. Docendo