Olet täällä

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Tunnus: BUS1LH001
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 1. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojaksolla ei ole edeltävyysehtoja.

Opintojakson oppimistehtävä voi liittyä Markkinoinnin ja myynnin perusteiden ja/tai Yritysviestinnän opintojaksojen tehtäviin. Mieluiten samaan aikaan suoritettavien Yritysviestinnän ja Tietojenkäsittelyn opintojaksojen tuoma osaaminen tukee oppimistehtävässä onnistumista. Tiedonhakuun ryhmät saavat ohjausta osana Ammatillisen kasvun opintojaksoa toteutettavissa verkko-opinnoissa.

Oppimistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija harjaantuu ammattikorkeakouluopiskeluun ja ryhmässä yrittäjämäisesti työskentelyyn. Hän kiinnostuu yritysten toimintaympäristön tapahtumien seuraamisesta ja osaa pohtia niiden vaikutusta yritysten suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Lisäksi hän saa näkökulmia tuleviin liiketalouden opintoihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä yrittäjyys on ja millaista liiketoimintaosaamista se vaatii
 • osaa tunnistaa eri sidosryhmien näkökulmia yrityksen toimintaan
 • ymmärtää yrityksen toimintaa ja sen suunnittelua kokonaisuutena
 • tunnistaa keskeiset yritystoiminnan prosessit ja osaa käyttää liiketoiminnan peruskäsitteistöä omassa työskentelyssään.

Sisältö

 • Yritykset Suomessa ja yrittäjyys yhteiskunnassa
 • Yrittäjäksi ryhtymisen prosessi
 • Liikeidea ja yritystoiminnan käynnistäminen
 • Yrityksen muuttuva toimintaympäristö
 • Yritysstrategian peruskäsitteet sekä toiminnan suunnittelu
 • Kasvu ja kansainvälistyminen strategisena valintana
 • Arvoketju ja verkostoituminen
 • Yrityksen perustoiminnot/ydin- ja tukiprosessit (asiakasprosessit, tilaus-toimitusprosessi, talousprosessit sekä henkilöstöprosessit ja organisaatiorakenteet)
 • Yrityksen toiminnan sekä talouden ohjaaminen ja johtaminen
 • Yrityksen toiminnan onnistumisen arviointi.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä tutkivaa ja ratkaisukeskeistä otetta lähitunneilla käsiteltäviin käytännön esimerkkeihin. Osa opintojaksosta voidaan toteuttaa verkossa. Opiskelijaryhmä työstää yrityskuvauksen ja esityksen ryhmätyönä. Yritystoiminnan opettaja ohjaa tehtävää ja teoriasisällön oppimista.

Lähiopetus ja kirjallinen tentti 64 h
Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT)

AHOT tapahtuu näyttökokeessa. Kokeiden aikataulu ja ilmoittautumislomake lähetetään opiskelijaksi valituille kutsukirjeen mukana. Aikataulu ja lomake löytyvät myös opiskelijan MyNetistä.

Vastuuopettajat

Timo Taival
Tarja Jokinen
Lauri Kivistö

Oppimateriaalit

Viitala, R. & Jylhä, E. 2006 tai uudempi. Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän yritystoiminnan perusta. Edita Publishing.
Lähiopetustuntien materiaali
Oppimistehtävässä yrityksen materiaali sekä muu ryhmän hankkima aineisto

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 %
tavoitteesta)
3 (min. 70 %
tavoitteesta)
5 (min. 90 %
tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee ryhmätyöskentelyn perusteet, tietää keskeisimpiä liiketalouden peruskäsitteitä ja -prosesseja sekä tuntee yrityksen toimintaympäristön rakenteen ja keskeiset sidosryhmät. Opiskelija tietää liike-elämän keskeiset käsitteet ja peruslainalaisuudet, tunnistaa yrityksen perusprosessit sekä tietää yrityssuunnittelun vaiheet ja toimintaympäristön vaikutukset suunnitteluun. Opiskelija on omaksunut sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteet sekä taitavan projektityöskentelyn periaatteita. Hän on saanut näkökulmia eri aiheiden opiskeluun jatkossa. Opiskelija hallitsee hyvin projektityöskentelyn perusteet. Hän on yrittäjämäisesti suuntautunut, seuraa aktiivisesti liike-elämän tapahtumia ja osaa suhteuttaa  omia uramahdollisuuksiaan liike-elämän tarpeisiin. Opiskelija hallitsee hyvin yrityksen keskeiset toimintaprosessit, käsitteet ja lainalaisuudet sekä tuntee yrityssuunnittelun vaiheet ja toimintaympäristön vaikutukset yritystoiminnan suunnitteluun ja yritysten toimintaan.
Taidot Opiskelija pystyy vuorovaikutukseen ja ryhmätyöskentelyyn sekä seuraamaan liike-elämän tapahtumia mediassa. Opiskelija on omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet, hän käyttäytyy hyvin ja hänellä on oikea asenne yrittäjämäiseen työskentelyyn. Opiskelija tuntee sidosryhmien vaatimukset yritysten päätöksenteossa. Hän osaa hankkia tietoa yritystoiminnasta ja sen edellytyksistä sekä osaa soveltaa niitä. Hän hallitsee hyvin ryhmätyöskentelyn ja omaksunut ammattikorkeakouluopiskelun periaatteet ja keskeisiä työskentelytaitoja. Opiskelija toimii yrittäjämäisesti, osaa toimia erinomaisesti ryhmässä vaikuttaen roolillaan positiivisesti ryhmän työskentelyyn ja tuloksiin. Hän osaa tarkastella analyyttisesti yrityksen toimintaympäristöä ja yrityksen perusprosesseja. Hän osaa myös hakea tietoa ja soveltaa sitä kriittisesti osana ammattikorkeakouluopintojaan.
Pätevyys Ei arvioida. Ei arvioida. Ei arvioida.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Oppimistehtävä 50 %
Yksilösuoritukset/tentti 40 %
Yhteisöllinen työskentely ja aktiivisuus 10 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.