Olet täällä

Yrityksen talouden hallinta

Yrityksen talouden hallinta

Tunnus: ACF3LH101
Laajuus: 15 op
Ajoitus: 3. tai 4. lukukausi
Opetuskieli: suomi
Opetussuunnitelma: Liiketalous, HELI16

Opintojakson taso: suuntautuminen (Raha ja talous)
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot
 

Moduulin kuvaus

Raha ja talous -suuntautumisen runkomoduuli kokoaa yhteen taloushallinnon ja rahoituksen keskeisimmät osaamiset, joista on hyötyä niin aihealueen tulevalle asiantuntijalle/palveluammattilaiselle, kuin myös muihin suuntautumisiin keskittyvälle opiskelijalle. Moduuli tarjoaa esim. yrittäjälle taloudenpidon tietopaketin.

Opiskelija oppii tuntemaan talous- ja rahoitushallinnon merkityksen ja roolin osana yrityksen johtamista, sekä eri toimintojen vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen. Opintojen aikana perehdytään erilaisiin tapoihin tuottaa laskentatoimen avulla olennaista tietoa yrityksen johtamisessa tarvittavien päätöksentekoa varten. Moduulissa opitaan hoitamaan yrityksen juoksevaa kirjanpitoa eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja verot huomioon ottaen. Opiskelija oppii laatimaan kirjanpidon pohjalta tuloslaskelman ja taseen, laskemaan verotettavan tulon, sekä analysoimaan näitä raportteja. Moduulissa perehdytään myös erilaisiin kustannuslaskentamenetelmiin hinnoittelun ja operatiivisen johtamisen tueksi. Moduuli perehdyttää opiskelijan myös rahoituksen suunnitteluun ja vaihtoehtojen vertailuun, sekä käyttöpääoman hallintaan osana yrityksen johtamista. Työkaluina moduulissa käytetään kirjanpito- ja taulukkolaskentajärjestelmiä.

 

Moduulin osat

 1. Kirjanpito ja raportointi 10 op                     (ACF3LH101A)              
 2. Yrityksen talouden ohjaus 5 op (ACF3LH101B)

     

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut Tuloksen tekijä -perusopintomoduulin tai hallitsee laskentatoimen ja rahoituksen perusteet.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 1. Kirjanpito ja raportointi

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa kirjata yrityksen juoksevia liiketapahtumia kirjanpitoon
 • osaa määritellä onko arvonlisävero vähennyskelpoinen vai ei, sekä lisätä arvonlisäveron tarvittaessa laskulle
 • osaa hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät käytännön toimenpiteet
 • osaa pääkohdat eri yritysmuotojen verotuksesta
 • osaa tehdä muutamia tilinpäätökseen liittyviä kirjauksia
 • hallitsee tilinpäätösanalyysin perusteet

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa hoitaa itsenäisesti yrityksen juoksevan kirjanpidon
 • osaa hoitaa eri yritysmuotojen omaan pääomaan liittyvät kirjaukset
 • osaa ottaa kirjauksissa huomioon ulkomaankaupan arvonlisäverotuksen
 • osaa kirjata valuuttamääräisiä kirjauksia ja ottaa valuuttakurssierot huomioon
 • osaa käyttää kirjanpito- ja taulukkolaskentajärjestelmiä
 • osaa laatia yksinkertaisen tilinpäätöksen

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa hoitaa yrityksen liiketapahtumien kirjauksia, sekä kirjata ja arvioida haastavampia liiketapahtumia kuten rahoitukseen liittyvät factoring- ja osamaksukauppa
 • ymmärtää laajasti yritystoiminnan tekijöiden syy-seuraussuhteita ja hahmottaa näiden taloudellisia vaikutuksia
 • osaa tehdä suoriteperusteisen tilinpäätöksen vaatimia kirjauksia ja jaksotuksia
 • osaa laatia pienen yrityksen tilinpäätöksen
 • osaa kommentoida ja esittää yrityksen sidosryhmille yrityksen tuloksen ja antaa kehitysehdotuksia

 

 1. Yrityksen talouden ohjaus

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • tuntee yrityksen rahoituksen suunnittelun keskeiset käsitteet
 • tuntee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
 • osaa laatia rahoituksen suunnittelu- ja vaihtoehtolaskelmia eri ajanjaksoille
 • osaa esittää taloudellisen tiedon selkeästi ja toimia analyyttisesti
 • osaa jalostaa numeroista liiketoiminnan kehittämisen kannalta keskeistä informaatiota, joka katsoo menneisyyden lisäksi myös tulevaisuuteen
 • tietää muutamia johdon laskentatoimen peruskäsitteitä sekä yksittäisiä tehtäviä

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • tuntee erilaisten rahoitusvaihtoehtojen kustannusvaikutuksia
 • tuntee menetelmiä rahoitustilanteen hallintaan
 • tuntee keskeisimmät rahoitusyhtiöiden tarjoamat rahoitusvaihtoehdot 
 • osaa vertailla erilaisten menettelytapojen kustannus- ja muita vaikutuksia
 • tietää johdon laskentatoimen peruskäsitteet, ja ymmärtää niiden väliset yhteydet
 • osaa soveltaa erilaisia kustannuslaskentamenetelmiä hinnoittelun ja operatiivisen johtamisen tueksi

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • tuntee ja ymmärtää kiitettävästi johdon laskentatoimen tehtävät, kustannuslaskennan kulun sekä kustannuskäsitteet, sekä ymmärtää niiden merkityksen päätöksenteossa
 • osaa arvioida yrityksen taloudellisen aseman vaikutusta yrityksen rahoituskustannuksiin
 • osaa arvioida rahoitustilanteesta aiheutuvia muitakin vaikutuksia 

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (MyNet).

 

Työelämäyhteydet 

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä ja yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia.

 

Kansainvälisyys

Kurssilla käydään läpi kansainväliseen kauppaan liittyvää verotusta ja valuuttakurssien vaikutusta kirjanpidon kirjauksiin. Kurssilla käydään myös läpi kansainvälisesti tunnettuja rahoitukseen liittyviä tunnuslukuja.

 

Aikataulu 

Tarkempi aikataulutus ilmenee toteutussuunnitelmasta.

 

Oppimistavat

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen.

 

Arviointitavat

Tentit 50%

Harjoitustehtävät 20%

Kokonaisvaltainen yrityscase 30%

 

Vastuuopettaja

Heli Kortesalmi

 

Oppimateriaalit

Järvenpää, M., Länsiluoto, A., Partanen, V. & Pellinen, J. (2013 tai uudempi). Talousohjaus ja kustannuslaskenta. SanomaPro.

Niskanen, J. & Niskanen, M. (2016). Yritysrahoitus. Edita.

Tomperi, Soile (2018). Käytännön kirjanpito. Edita.

Tomperi, Soile (2017). Kehittyvä kirjanpitotaito. Edita.

Muu opettajan jakama opetusmateriaali.