Olet täällä

Verotusmenettely

Verotusmenettely

Tunnus: ACC8LH004
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut juridiikan perusteet –opintojakson ja yritysjuridiikka –opintojakson tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavat opintokokonaisuudet.

Oppimistavoitteet

Opiskelija saa kokonaiskuvan yritykseen sovellettavasta verotusmenettelystä.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

  • Rekisteröinti- ja ilmoitusmenettely
  • Ennakkotieto- ja ennakkoratkaisumenettely
  • Verotarkastusmenettely
  • Muutosverotus

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla käsitellään työelämälähtöisiä oppimistehtäviä. Verohallinnon asiantuntijat selvittävät käytännön tasolla verotarkastusta ja muuta verotusmenettelyä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 36 h
Itsenäinen opiskelu 44 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Yhteyshenkilö

Marjukka Laine

Oppimateriaalit

Myrsky & Linnakangas. 2007. Verotusmenettely ja muutoksenhaku.

Luentomonisteet

Laki verotusmenettelystä (1558/1995)

Arviointiperusteet

Tentti  80 %
Harjoitustehtävät  20 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.