Olet täällä

Henkilöverotus

Henkilöverotus

Tunnus: ACC8LH003
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut juridiikan perusteet – opintojakson ja yritysjuridiikka –opintojakson tai laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan vastaavat opintokokonaisuudet.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tuloverojärjestelmän perusrakenteeseen ja yksityishenkilön tuloverotuksen perusteisiin. Opiskelija pystyy itsenäisesti ratkaisemaan tavallisimpien yksityishenkilön tulojen, menojen ja oikeustoimien verotuskohtelun sekä arvioimaan mahdollisen asiantuntija-avun tarpeen.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat:

  • tuloverojärjestelmän perusrakenne
  • yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
  • yksityishenkilön saamien tulojen jakaminen ansio- ja pääomatuloksi
  • ansio- ja pääomatulojen veronalaisuus sekä niihin kohdistuvien menojen vähennyskelpoisuus
  • erityisesti luovutusvoittojen, osinkotulojen, vuokratulojen sekä muiden pääomatulojen veronalaisuus

Työelämäyhteydet

Opintojaksolla käsitellään työelämälähtöisiä oppimistehtäviä ja analysoidaan tuomioistuimessa käsiteltyjä oikeustapauksia.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käsitellään kansainvälisen verotuksen peruskysymyksiä, kuten yleistä ja rajoitettua verovelvollisuutta.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 30 h, tentti 2 h
Itsenäinen opiskelu 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Opiskelussa käydään läpi harjoitustehtävien avulla henkilövero-oikeuden sisältöä. Opiskelijat perehtyvät aiheeseen myös itsenäisen työskentelyn avulla.

Vastuuopettaja(t)

Marjukka Laine

Oppimateriaalit

Andersson, E. ja Linnakangas, E. 2006.Tuloverotus (ei sivuja  45-48, 57-78, 170-183, 216-218)

Luentomonisteet

Henkilöasiakkaan vero-opas. www.vero.fi

Tuloverolaki (1535/1992)

Verohallituksen päätös v. 2009 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontaisetujen laskentaperusteista

VHp verovapaista matkakustannusten korvauksista v. 2009.

Arviointiperusteet

Tentti 100  %
Vapaaehtoinen harjoitustehtävä  otetaan huomioon arvosanaa korottavana tekijänä. Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.