Olet täällä

Asunto-osakeyhtiön taloushallinto

Asunto-osakeyhtiön taloushallinto

Tunnus: ACC8LH002
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 3 - 7. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: vapaasti valittava

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opintojakson Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACC1LH001 suorittaminen on edellytyksenä opintojaksolle osallistumiselle.

Oppimistavoitteet

Opiskelija ymmärtää taloushallinnon merkityksen asunto-osakeyhtiön tukipalveluja tuottavana yksikkönä.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja tilinpäätöksen merkityksen asunto-osakeyhtiön taloudenhoidossa. Opintojakson tavoitteena on myös kehittää talouden suunnittelu- ja valvontataitoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hoitaa asunto-osakeyhtiön kirjanpidon ja laatia tilinpäätöksen. Hän osaa suunnitella ja valvoa yhtiön taloutta. Hän perehtyy asunto-osakeyhtiön talouden ja hallinnon hoitamista koskeviin säännöksiin.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltävät asiat ovat

  • asunto-osakeyhtiön hallinto
  • talousarvio ja muu talouden suunnittelu
  • tilikauden aikainen kirjanpito
  • tilinpäätöksen laatiminen
  • talouden valvonta
  • verotus

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 32 h
Itsenäinen työskentely 48 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Kirsti Suvanto

Oppimateriaali

Roininen, A. – Salin, M.: 2011. Asunto-osakeyhtiön kirjanpito- ja verokirja, 10. painos, Verotieto
Tomperi, S. 2013 Kehittyvä kirjanpitotaito, Harjoituskirja, 15. uudistettu painos, Edita

Arviointiperusteet

Kirjallinen tentti 100 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.