Olet täällä

Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus

Tilinpäätös ja yritystoiminnan verotus

Tunnus: ACC4LH102
Laajuus: 10 op
Ajoitus: 4. tai 5. lukukausi
Kieli: suomi
OPS: HELI16
Opintojakson taso: suuntautuminen (Raha ja talous)
Opintojakson tyyppi: suuntautumisopinnot

 

Moduulin kuvaus 

Opiskelija syventää tilinpäätöksen suunnittelu- ja laatimistaitojaan. Hän tuntee tilinpäätökseen liittyvät kirjanpito- ja yhtiöoikeudelliset säännökset, sekä osaa laatia tilinpäätöksen huomioiden eri yritysmuotojen erityiskysymykset.

Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan koti- ja ulkomaankaupan arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä. Hän hallitsee arvonlisäverotukseen liittyvät erityiskirjaukset sekä osaa hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät käytännön toimenpiteet.

Opiskelija hallitsee yritysverotuksen soveltamiseen liittyvät käytännön kysymykset.

 

Moduulin osat

 1. Tilinpäätös 5 op (ACC4LH102A)
 2. Yritystoiminnan verotus 5 op (ACC4LH102B)

 

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

 

Opiskelija on suorittanut moduulit Tuloksen tekijä tai Yrityksen talouden hallinta tai opiskelijalla on muutoin vastaava osaaminen.

 

Osaamistavoitteet ja arviointi

 

 1. Tilinpäätös

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa avustaa tilinpäätöksen laadinnassa ja suorittaa yksinkertaisimmat tilinpäätöskirjaukset
 • osaa laatia yksinkertaistetun rahoituslaskelman

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa itsenäisesti hoitaa pienyrityksen tilinpäätöksen laadinnan, tilinpäätöskirjauksineen ja liitetietoineen
 • osaa laatia pienyrityksen rahoituslaskelman
 • osaa tehdä laskelmia tilinpäätössuunnittelun tueksi

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa virheettömästi hoitaa pienyrityksen tilinpäätöksen laadinnan, tilinpäätöskirjauksineen ja liitetietoineen
 • osaa laatia rahoituslaskelman
 • osaa laatia ehdotuksen tilinpäätössuunnittelua varten

 

 1. Yritystoiminnan verotus

 

Osaamistaso 1-2: Opiskelija

 • osaa auttavasti hoitaa arvonlisäverotukseen liittyviä tehtäviä
 • osaa auttavasti soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä ja erityiskysymyksiin liittyviä säännöksiä
 • osaa laskea liiketoiminnan verotettavan tulon ja tietää pääosin verotusmenettelyn
 • osaa erottaa eri yritysmuotojen verokohtelun
 • tunnistaa verojärjestelmämme pääpiirteet

 

Osaamistaso 3-4: Opiskelija

 • osaa hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät asiat kirjanpidossa pääosin virheettömästi ja hoitaa arvonlisäveron tilitykseen liittyvät käytännön toimenpiteet
 • osaa pääosin soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä ja erityiskysymyksiin liittyviä säännöksiä
 • osaa laskea liiketoiminnan verotettavan tulon ja tuntee verotusmenettelyn
 • osaa eri yritysmuotojen verokohtelun ja tietää vaikutukset omistajan verotukseen eri yhtiömuodoissa
 • osaa antaa joitakin verotusta käsitteleviä neuvoja tarvittaessa
 • tunnistaa verojärjestelmämme pääpiirteet ja osaa yhdistää ne eri liiketoimintatilanteisiin

 

Osaamistaso 5: Opiskelija

 • osaa itsenäisesti hoitaa arvonlisäverotukseen liittyvät asiat kirjanpidossa ja hoitaa arvonlisäveron tilitykseen liittyvät käytännön toimenpiteet
 • osaa itsenäisesti soveltaa arvonlisäverotuksen keskeisiä ja erityiskysymyksiin liittyviä säännöksiä
 • osaa laskea liiketoiminnan verotettavan tulon ja tietää verotusmenettelyn erilaisissa yritystoiminnan tilanteissa; osaa ennakoida verotuksen vaikutuksia
 • osaa eri yritysmuotojen verokohtelun eri muuttujien vallitessa; osaa huomioida ja yhdistää omistajan veroseuraamukset ja katsoa kokonaisverovaikutuksia
 • osaa antaa joitakin verotusta käsitteleviä neuvoja omistajille ja johdolle
 • tuntee verojärjestelmän mahdollisuudet ja osaa käyttää informaatiota päätöksentekotilanteissa 

 

 

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Aiemmin hankittu osaaminen on mahdollista osoittaa näytön avulla. Katso ohjeet AHOT-menettelyyn opiskelijan intrasta (Mynet).

 

Työelämäyhteydet

 

Moduulissa hyödynnetään työelämäyhteyksiä, esimerkiksi vierailijaluennoitsijoita ja vierailuja yrityksiin sekä yrityselämästä otettuja esimerkkejä sekä case-harjoituksia.

 

Kansainvälisyys

Moduulin aihealueita tarkastellaan myös kansainvälisestä näkökulmasta ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään vierailijoita partnerikorkeakouluista.

 

Oppimistavat

 

Päivätoteutus, monimuotototeutus, virtuaalitoteutus, opinnollistaminen.

 

Arviointitavat

Tentit 70%

Palautettavat harjoitustehtävät 30%

 

Vastuuopettajat

 

Tilinpäätös ACC4LH102A: Ulrika Lindblad

Yritystoiminnan verotus ACC4LH102B: Timo Pöysti

 

Oppimateriaalit

 

Äärilä - Nyrhinen: Arvonlisäverotus käytännössä 2017. WSOY (soveltuvin osin), löytyy myös e-kirjana;

http://verkkokirjahylly.talentum.fi/teos/CABBFXCTEB

Tomperi, Soile 2017. Kehittyvä kirjanpitotaito. 16. uudistettu painos. EDITA.

Tomperi, Soile 2017. Kehittyvä kirjanpitotaito, harjoituskirja. 17. uudistettu painos. EDITA.

Lindblad, Ulrika 2017. Pien- ja mikroyrityksen tilinpäätös käytännönläheisesti. Helsingin kauppakamari.

Tomperi Soile 2017. Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. WSOY.

 

Muu opettajan antama materiaali

 

Oheiskirjallisuus:

KPMG: Arvonlisäverotus 2017. Edita (soveltuvin osin)

KPMG. Elinkeinoverotus 2017. Edita (soveltuvin osin)

Jarmo Leppiniemi – Raili Leppiniemi – Timo Kaisanlahti; Oikeat ja riittävät kirjaukset

http://fokus.talentum.fi/teos/JADBGXGTBF#kohta:OIKEAT((20)JA((20)RIITT((c4)V((c4)T((20)KIRJAUKSET((20)

Andersson –  Penttilä: Elinkeinoverolain kommentaari 2014, Talentum.

Arvonlisäverovelvollisen opas:

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Arvonlisaverotus/Arvonlisaverovelvollisen_opas

Jarmo Leppiniemi – Risto Walden; Tilinpäätös- ja verosuunnittelu

http://fokus.talentum.fi/teos/FABBXXBTAFHBG#kohta:TILINP((c4)((c4)T((d6)S-((20)JA((20)VEROSUUNNITTELU((20)