Olet täällä

Johdon laskentatoimen päätöksentekomallit

Johdon laskentatoimen päätöksentekomallit

Tunnus: ACC4LH008
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut laskentatoimen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Johdon laskentatoimen erityiskysymykset.

Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii välineet ja menetelmät liikkeenjohdolliseen päätöksentekoon sekä kykenee laatimaan perusteltuja Excel-pohjaisia ratkaisumalleja riskiä ja epävarmuutta sisältäviin päätöksentekotilanteisiin.Opiskelija kykenee toimimaan organisaation sisäisenä päätöksentekotilanteissa palveluresurssina sekä soveltamaan tietojärjestelmistä kerättyjä tietoja mallien rakentamisessa.

Sisältö

• Tiedon tuottaminen päätöksenteon tueksi
• Epävarmuuden ja riskin mallintaminen
• Päätöksenteko varmuuden, riskin, epävarmuuden ja konfliktin vallitessa
• Simulointimallit investointilaskelmissa
• Päätöspuut
• Päätösmatriisit
• Lineaarinen optimointi
• Verkkoteoria
• Varastoteoria
• Kuljetusongelmat
• Jonoteoria
• Peliteoria

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja tentti 64 h
Itsenäinen opiskelu 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Vastuuopettajat

Jussi Hanni
Seppo Kinkki

Oppimateriaalit

Bernard W. Taylor, ” Introduction to Management Science” 10th Ed. Pearson Pub, 2010
Tuntityöskentelyn materiaali sekä ohjaajan ilmoittama muu materiaali

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija osaa hahmottaa yritysjohdon päätöksentekoon liittyviä ongelmia laskelmien  muodossa.

Opiskelija osaa mallintaa laskelmia yritysjohdon päätöksen tekoon liittyvissä ongelmissa  peruskäsitetasolla.

Opiskelija ymmärtää syvällisesti yritysjohdon moniulotteisen päätöksenteon käsitteet ja osaa laatia sujuvasti laskelmia kohdeyritykselle

Taidot

Opiskelija osaa yksittäisiä yrityksen kannattavuuteen laskentaan liittyviä tehtäviä hallitsematta kokonaisuutta.

Opiskelija osaa laatia joitain päätöstä tukevia suunnittelu- ja seurantalaskelmia sekä laskea näihin liittyviä tunnuslukuja.

Opiskelija pystyy laajasti  soveltamaan oppimaansa  yritysjohdon ongelmiin sekä laatimaan itsenäisesti  niihin liittyviä laskelmia.  Hän osaa myös tulkita laskelmien ratkaisuja sidosryhmien käyttöön.

Pätevyys

Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön.

Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvo

Tentissä saa olla mukana mitä tahansa materiaalia avustajaa lukuun ottamatta.

Tentti 50 %
Etätyöt 50 %
Molemmat osat on suoritettava hyväksytysti.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.