Olet täällä

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus

Tunnus: ACC4LH006
Laajuus: 3 op (81h)
Ajoitus: 5. -  6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut laskentatoimen pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Tilintarkastus.

Oppimistavoitteet

Opintojakso antaa kokonaiskuvan sisäisestä tarkastuksesta riippumattomana ja objektiivisena arviointi-, varmennus- ja konsultointitoimintana, jolla tuotetaan lisäarvoa organisaatiolle ja parannetaan sen toimintaa, sekä sisäisestä valvonnasta osana yrityksen kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• ymmärtää sisäisen tarkastuksen roolin organisaation toiminnan kehittämisessä
• ymmärtää riskienhallinnan ja valvonnan merkityksen
• ymmärtää tehtävänsä sisällön ja merkityksen
• ymmärtää tietokoneavusteisen tarkastuksen mahdollisuudet    

Sisältö
• Sisäisen tarkastuksen ammatillinen viitekehys
• Corporate Governance
• Tarkastuksen suunnittelu ja toteuttaminen ja dokumentointi
• Sisäinen valvonta
• Väärinkäytösten estäminen
• Tietokoneavusteinen tarkastus
• Työelämäyhteydet
Harjoitustyöt, yritysvierailut, vierailevat luennoitsijat toteutuskohtaisesti.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 28 h
Itsenäinen opiskelu 53 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Arto Talmo

Oppimateriaalit

Holopainen, ym. 2013.  Sisäinen tarkastus. Tietosanoma.
Muu opettajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/

Kohteet

1 (min 50 % suoritettu)

3 (min 70 % suoritettu)

5 (min 90 % suoritettu)

Tiedot

Opiskelija  tuntee sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan erot ja tavoitteet  sekä sisällön ja peruskäsitteet.

Opiskelija tietää ja tuntee pääosin sisäisessä tarkastuksessa käytettäviä menetelmiä ja käytäntöjä. 

 

Opiskelija tietää ja tuntee erinomaisesti sisäisessä tarkastuksessa käytettävät menetelmät ja käytänteet. 

 

Taidot

Opiskelija osaa suunnitella tarkastusprosessin rungon ma määritellä tarkastuksessa tarvittavan aineiston tarpeen ja arvioida tietokoneavusteisen tarkastuksen toteuttamismahdollisuutta.

Opiskelija hallitsee tarkastusprosessin toteuttamisen vaiheet ja kykenee suunnittelemaan ja alustavia tietokoneavusteisia tarkastuksia.

Opiskelija hallitsee tarkastusprosessin toteuttamisen vaiheet erinomaisesti ja osaa arvioida tarkastuksen tuomia tuloksia.

Pätevyys

Opiskelija kykenee tekemään raportin tehdyn tarkastuksen perusteella arvioimaan havaintojen merkitystä.

Opiskelija kykenee arvioimaan tehtyä tarkastusta identifioimaan mahdollisia kehittämiskohteita.

Opiskelija kykenee tarkastuksen perusteella löytämään erilaisia kehittämiskohteita yrityksen toiminnassa ja raportoimaan niistä.

Arviointi

Tentti 50 %
Harjoitukset 50 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.