Olet täällä

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Yrityskaupat ja -järjestelyt

Tunnus: ACC4LH003
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus:  4. - 6.  lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO B:tä)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut laskentatoimen ja rahoituksen  pakolliset perus- ja ammattiopinnot. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) B-moduulia Ulkoisen laskentatoimen erityiskysymykset.

Oppimistavoitteet

Opiskelija perehtyy yrityskauppoihin sekä yritysjärjestelyihin liittyvään yhtiö- ja verolainsäädäntöön sekä yrityksen tai kaupan kohteena olevan muun liiketoimintakokonaisuuden arvonmäärityksen perusteisiin ja tuntee yrityskauppojen yleisimmät muodot ja yrityskauppaprosessin vaiheet sekä sukupolvenvaihdoksiin ja yrityksen lopettamiseen liittyvät erityiskysymykset sekä tutustuu yrityskauppojen rahoitusvaihtoehtoihin ja kykenee hyödyntämään kehittämäänsä asiantuntemusta käytännön tilanteissa.

Sisältö

  • Yrityksen ja liiketoimintakokonaisuuden arvonmääritys
  • Arvonmääritys analyysiohjelmiston avulla
  • Yrityskauppojen muodot
  • Yrityskaupan rahoitus ja Venture Capital
  • Luovutusvoiton verotus ja yritysjärjestelyjen verohuojennukset
  • Yrityskaupan prosessi ja due diligence
  • Sukupolvenvaihdokset
  • Yritysmuodon muutokset
  • Yrityksen lopettaminen

Työelämäyhteydet

Harjoitustyöt, yritysvierailut tai vierailijaluennot.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 56 h
Itsenäinen opiskelu 105 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Oppimateriaalit

Luentojen alussa erikseen ilmoitettava materiaali, verolait ja yhtiölainsäädäntö, internet, Moodle.
Soveltuvin osin:
- Katramo, M. et al: Yrityskauppa, e-kirjana, Sanomapro  2013
- Rantanen, J: Arvonmääritys yrityskaupassa, Sypoint 2012
- Blomquist, L., Blummé, N. & Simola, A. 1997. Due diligence ja arvonmääritys yrityskaupoissa. Jyväskylä. Gummerus Kirjapaino.
- Järvenoja, M. 2008. Yritysjärjestelyjen  verotus. WSOYPro.
- Leppiniemi, J. Tilinpäätöksen tulkinta. SanomaPRo. YritysOnline. (Saatavana kirjaston Yritystiedon tietolähteistä.)
- Leppiniemi, J. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu. SanomaPro. YritysOnline. (Saatavana kirjaston Yritystiedon tietolähteistä.)
- Verolainsäädäntö (TVL, EVL, Arvostamislaki ArvL, Arvonlisäverolaki, Perintö- ja lahjaverolaki)
- Verohallinnon ohje: Yrityksen sukupolvenvaihdos verotuksessa  25.8.2011.
- Yhtiölainsäädäntö (Osakeyhtiölaki, Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä)
Muu opettajan jakama ja ilmoittama materiaali.

Vastuuopettaja

Arto Talmo

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Tuntee ja tietää yrityksen arvonmääritykseen ja yrityskauppoihin liittyvät peruskäsitteet.

Tuntee hyvin pääasialliset yrityksen arvonmäärityksen menetelmät ja yrityskauppamuodot ja yrityskauppojen verotuksen.

Tuntee erittäin hyvin yrityksen arvonmäärityksen vaiheet ja yrityskauppaan liittyvien riskien identifioinnin, verotuksen ja verohuojennukset.

Taidot

Hallitsee yrityksen arvonmäärityksen perusmenetelmät ja tuntee riskien määrittämisessä käytettäviä menetelmiä.

Hallitsee erityyppiset arvonmääritysmenetelmät ja kykenee arvioimaan eri muuttujien merkitystä arvonmäärityksen lopputulokseen ja osaa arvioida yrityksen strategisen tilanteen merkitystä arvonmäärityksessä.

Hallitsee erinomaisesti erityyppiset arvonmääritysmenetelmät ja kykenee arvioimaan eri menetelmien käyttökelpoisuutta, sekä osaa ottaa riskeihin liittyvät tekijät huomioon arvonmäärityksessä ja yrityskaupan toteuttamisessa.

Pätevyys

Kykenee analysoimaan yrityskauppatilannetta myyjän, ostajan ja yrityksen näkökulmasta ja identifioimaan yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvien verohuojennusten ja yritysjärjestelyjen edellytykset.

Kykenee analysoimaan yrityskauppatilannetta eri näkökulmista identifioimaan yrityksen sukupolvenvaihdokseen liittyvien verohuojennusten ja yritysjärjestelyjen edellytykset ja ehdottamaan vaihtoehtoisia toteutustapoja.

Hallitsee yrityksen arvonmääritysprosessin sekä kykenee tekemään ratkaisuja yrityskaupan toteuttamisessa esiin tulevien ongelmien ja verotusasioiden ratkaisemiseksi ja arvioimaan niiden merkitystä.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentit 60 %
Harjoitukset 40 %

Tentit ja harjoitukset on suoritettava hyväksyttävästi.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.