Olet täällä

Operatiivinen johdon laskentatoimi

Operatiivinen johdon laskentatoimi

Tunnus: ACC3LH006
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACCILH001 sekä Sisäinen laskentatoimi ACC2LH002. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Liiketoiminnan ohjaus ja johdon laskentatoimi.

Oppimistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on opiskelijan ammatillisen kasvun ja työelämäyhteyksien edistäminen. Opintojaksolla syvennetään ja laajennetaan opiskelijan sisäisen laskentatoimen osaamista siten, että hän kykenee avustamaan päätöksentekoa sekä toimimaan laskentajärjestelmien kehitystyössä erityisesti tuote- ja toimintolaskennan alueella.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kustannuslaskentaosaamisen merkityksen kannattavan liiketoiminnan luomisessa
  • osaa laatia ja tulkita laskelmia kohdeyritykselle sopivilla ulottuvuuksilla
  • hallitsee laaja-alaisesti laskentatoimen tarjoamat mahdollisuudet kannattavuuden hallinnassa

Sisältö

  • Kustannuslajikohtainen vastuualuelaskenta tehokkuusarvioinnin ja tuotelaskennan tukena
  • Tuote- ja asiakaslaskenta; sisältö ja käyttökohteet (esim. hinnoittelu)
  • Toimintolaskenta johtamisen tukena

Työelämäyhteydet

Sisäisen laskennan A-opintokokonaisuuteen sisältyy erillisenä opintojaksona tiimityöskentelynä tehtävä yrityskohtainen projektityö, joka voidaan tehdä joko tämän opintojakson tai strateginen johdon laskentatoimi -opintojakson sisältöalueiden perusteella kyseisten opintojaksojen suorittamisen jälkeen. Projektityön tavoite on soveltaa teoriaa käytännössä ja arvioida opitun toimivuutta yrityksessä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 60 h
Itsenäinen opiskelu 102 h

Oppiminen pohjautuu vuorovaikutteiseen luokkaopiskeluun sekä itsenäisesti ja opettajan ohjauksella ratkaistaviin harjoitustehtäviin.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Jussi Hanni
Arto Talmo

Oppimateriaalit

Alhola K. 2008. Toimintolaskenta. Wsoy Pro.
Drury C. 2004. Management and Cost Accounting 6th Edition. Thomson Learning. London.
Horngren, C. Datar S., Foster G. 2006 tai uudempi: Cost accounting : a managerial emphasis. Pearson.
Neilimo K.- Uusi-Rauva E. 2005 tai uudempi: Johdon laskentatoimi Edita.
Tuntityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

Tiedot

Opiskelija tietää joitakin vastuualuelaskennan tuote- ja asiakaslaskennan ja toimintolaskennan peruskäsitteitä osaamatta muodostaa selkeää kokonaisuutta.

Opiskelija tietää osan vastuualuelaskennan, tuote- ja asiakaslaskennan sekä toimintolaskennan peruskäsitteistä ja osaa laatia joitain päätöstä tukevia suunnittelu- ja seurantalaskelmia.

Opiskelija ymmärtää moniulotteisen sisäisen laskentatoimen käsitteet ja osaa laatia virheettömästi suunnittelu- ja seurantalaskelmia kohdeyritykselle sopivilla ulottuvuuksilla ja tulkita niitä

Taidot

Opiskelija hallitsee yksittäisiä vastuualuelaskentaan, tuote- ja asiakaslaskentaan sekä toimintolaskentaan liittyviä tehtäviä hallitsematta kokonaisuutta.

Opiskelija osaa laatia joitain päätöstä tukevia suunnittelu- ja seurantalaskelmia sekä laskea näihin liittyviä tunnuslukuja.

Opiskelija osaa laatia virheettömästi suunnittelu- ja seurantalaskelmia kohdeyritykselle sopivilla ulottuvuuksilla ja tulkita niitä.

Pätevyys

Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön.

Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Tentti 60 %
Etätehtävät ja harjoitukset 40 %

Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.