Olet täällä

Johdon laskentatoimen projektityö

Johdon laskentatoimen projektityö

Tunnus: ACC3LH005
Laajuus: 3 op (81 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojaksot: Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACCILH001 sekä Sisäinen laskentatoimi ACC2LH002. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Liiketoiminnan ohjaus ja johdon laskentatoimi.

Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii soveltamaan johdon laskentatoimen teoriaa käytäntöön. Tavoitteena on luoda kuva siitä miten taloushallinto ja sen raportointijärjestelmät tukevat liiketoimintaa sekä sen johtamista ja kehittymistä. Opiskelijaryhmä hakee ratkaisua kohdeorganisaation kehityshaasteeseen soveltamalla sisäisen laskentatoimen A-moduulissa opittua teoriaa. Opiskelija oppii soveltamaan opittua teoriaa huomioiden kohdeorganisaation haasteet sekä toimimaan toimeksiantajan kumppanina nimetyssä projektissa.    

Sisältö

Projektityö tehdään joko Strateginen johdon laskentatoimi (ACC3LH003) tai Johdon laskentatoimi lyhyen aikavälin päätöksenteossa (ACC3LH004) sisältöalueiden perusteella kyseisten opintojaksojen suorittamisen jälkeen. Projektityön tavoite on soveltaa teoriaa käytännössä ja arvioida opitun toimivuutta organisaatiossa.

Opintojaksoon sisältyy

  • Aloitusseminaari ja ryhmien määrittely
  • Kohdeorganisaation projektin määrittely
  • Itsenäinen työskentely ja tapaamiset kohdeorganisaatioiden kanssa
  • Ohjaajakonsultaatio
  • Loppuseminaari (projektien esittely)

Ryhmät määrittelevät yhdessä kohdeorganisaation kanssa kehityskohteen, jonka opettaja hyväksyy.

Työelämäyhteydet

Projekti toteutetaan yhteistyössä kohdeorganisaatioiden kanssa.

Kansainvälisyys

Projekti voidaan toteuttaa kansainvälisessä organisaatioympäristössä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 27 h
Itsenäinen työskentely 53 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Jussi Hanni
Markku Eerola
Jorma Soppi

Oppimateriaalit

Kohdeorganisaation materiaali sekä aihealuetta tukeva kirjallisuus.
Seminaarityöskentelyn materiaali sekä muu ohjaajan ilmoittama ja jakama materiaali.

Arviointiperusteet

Projektityö arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit käydään läpi aloitusseminaarissa.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.