Olet täällä

Tilinpäätös ja yritysverotus

Tilinpäätös ja yritysverotus

Tunnus: ACC3LH002
Laajuus: 6 op (162 h)
Ajoitus: 4. - 6. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot (osa ASO A:ta)
Opintojakson tyyppi: vaihtoehtoinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelija on suorittanut opintojakson Kirjanpito, tilinpäätös ja verotus ACC1LH001. Opintojakso on osa ammattiosaamista syventävien opintojen (ASO) A-moduulia Kirjanpito ja verotus.

Oppimistavoitteet

Opiskelija syventää tilinpäätöksen suunnittelu- ja laatimistaitojaan. Hän tuntee tilinpäätökseen liittyvät kirjanpito- ja yhteisöoikeudelliset säännökset sekä osaa laatia tilinpäätöksen eri yritysmuotojen erityiskysymykset huomioon ottaen.

Opintojen tavoitteena on opiskelijan vero-osaamisen kehittyminen sellaiseksi, että hän kykenee hoitamaan pk-yritysten veroasioita. Opiskelija osaa laskea verotettavan tulon eri yritysmuodoissa. Hän hallitsee eri yritysmuotoihin liittyvät verotuksen erityispiirteet. Hän osaa hoitaa veroasioita käytännössä sekä perehtyy verosuunnitteluun. Lisäksi opiskelija oppii henkilöverotuksen periaatteet, jolloin hän itse ymmärtää luonnollisen henkilön verotukseen vaikuttavat tekijät. Hän osaa suunnitella luonnollisen henkilön verotusta erityisesti yrittäjän näkökulmasta.

Opiskelija ymmärtää tilinpäätös- ja verotusinformaation merkityksen toimiessaan yrityksen palveluyksikössä ja asiakkaan kumppanina.

Sisältö

  • Tilinpäätöksen sisältö
  • Arvostus- ja jaksotuskysymykset
  • Tilinpäätöksen laadinta kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaisesti
  • Verolainsäädäntö (EVL, TVL, VML, ArvL)
  • Verotettavan tulon laskeminen
  • Yrityksen ja sen omistajien verotus
  • Yrityksen ja yrittäjän verotus ja verosuunnittelu
  • Veroilmoitukset ja verotusmenettely

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus 64 h
Itsenäinen opiskelu 97 h
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettajat

Timo Pöysti
Kirsti Suvanto

Oppimateriaalit

Karttunen, J. Hyvä tilinpäätöstapa pienille yrityksille. 2011. 9. painos. Taloushallintoliitto.
Karttunen J.  Pienen osakeyhtiön esimerkkitilinpäätös. 2014. 5. painos. Taloushallintoliitto.
Kirjanpitolautakunnan yleisohje tuloslaskelman ja taseen esittämisestä 21.11.2006.
Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336) ja -asetus (30.12.1997/1339).
Laki elinkeinotulon verottamisesta EVL (24.6.1968/360).
Tomperi, S. 2015. Kehittyvä kirjanpitotaito. 15. painos. EDITA.
Tomperi, S. 2015. Kehittyvä kirjanpitotaito. Harjoituskirja. 16. painos. EDITA.
Tomperi, S. 2014. Käytännön kirjanpito. 22. painos. EDITA.
Tomperi, S. 2014. Käytännön kirjanpito. Harjoituskirja. 26. painos. EDITA.
Tomperi, S. 2015. Yritysverotus ja tilinpäätöksen suunnittelu. 27. painos. WSOY.
Tuloverolaki TVL (30.12.1992/1535).

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1-3-5.

Arvosanat/
Kohteet
1 (min. 40 % tavoitteesta) 3 (min. 70 % tavoitteesta) 5 (min. 90 % tavoitteesta)
Tiedot Opiskelija tuntee auttavasti yksittäisiä tilinpäätökseen liittyviä kirjanpito- ja yhteisö-oikeudellisia säännöksiä. Opiskelija hallitsee auttavasti yksittäisiä vaiheita pk-yrityksen tilinpäätöksen suunnittelusta ja laadinnasta kykenemättä laatimaan tilinpäätös-kokonaisuutta. Opiskelija tuntee keskeiset tilinpäätökseen liittyvät kirjanpito- ja yhteisöoikeu-delliset säännökset. Opiskelija hallitsee keskeiset asiat pk-yrityksen tilinpäätöksen suunnittelussa ja laadinnassa eri yritysmuotojen erityis-kysymykset huomioon ottaen. Opiskelija tuntee tilinpäätökseen liittyvät kirjanpito- ja yhteisöoikeu-delliset säännökset. Opiskelija hallitsee pk-yrityksen tilin-päätöksen suunnittelun ja laadinnan eri yritysmuotojen erityiskysymykset huomioon ottaen.
Taidot Opiskelija kykenee auttavasti hoitamaan jonkin yksittäisen osan pk-yrityksen tilinpäätös- ja veroasioista. Opiskelija osaa laatia pk-yrityksen tilinpäätöksen ja kykenee hoitamaan keskeisiä pk- yrityksen veroasioita. Opiskelija osaa laatia pk-yrityksen tilinpäätöksen ja kykenee hoitamaan pk- yrityksen veroasioita.
Pätevyys Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin. Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen koe 70 %
Harjoitukset 30 %

Tentit ja tilinpäätösharjoitus on suoritettava hyväksyttävästi.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.