Olet täällä

Tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysi

Tilinpäätös- ja tunnuslukuanalyysi

Tunnus: ACC2LK001    

Laajuus: 3 op (80h)

Ajoitus: 2. lukukausi

Kieli: suomi

Opintojakson taso: ammattiopinnot

Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet (ACC1LK002). Opintojakso kuuluu opintokokonaisuuteen:  Investoinnit ja varojen hankinta.

Tavoitteet

Opiskelija tuntee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisällön sekä osaa lukea niitä. Hän ymmärtää oikaistun tilinpäätöksen merkityksen ja osaa laskea siitä keskeiset tunnusluvut.  Opiskelija osaa tulkita tunnuslukujen ja analysointiohjelmien avulla yrityksen taloudellista tilaa ja ymmärtää yrityksen analysoinnin merkityksen päätöksentekoa palvelevana toimintana.                       

Sisältö

Tilinpäätös ja toimintakertomus

  • sisältö
  • tulkinta

Tilinpäätöksen oikaisut

  • tuloslaskelma
  • tase

Tunnusluvut ja niiden analysointi

  • kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus (staattinen ja dynaaminen tarkastelu)
  • konkurssin ennustaminen
  • toiminnan laajuus
  • tehokkuus

Analysointiohjelmien hyväksikäyttö

  • TA-yritysmalli

Oppimateriaali

Yritystutkimusneuvottelukunta, 2013. Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Gaudeamus.
Niskanen, J. & Niskanen M., 2004. Tilinpäätösanalyysi, Edita.
Salmi Ilari, 2012. Mitä tilinpäätös kertoo?, Edita.
Jarmo Leppiniemi, Raili Leppiniemi, Timo Kaisanlahti. Tilinpäätöksen tulkinta. Talentum fokus.

Vastuuopettaja, opettaja(t)

Kirsti Suvanto

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopinnot ja itsenäinen työskentely.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT

Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvonsanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

 Opiskelija tietää tilinpäätösanalyysin vaiheita ja yksittäisiä tunnuslukuja.

 Opiskelija tietää pääosin tilinpäätösanalyysin vaiheet, keskeiset tunnusluvut ja niiden käyttötarkoitukset.

 Opiskelija tietää tilinpäätösanalyysin vaiheet, keskeiset tunnusluvut ja niiden käyttötarkoitukset.

 Taidot

 Opiskelija osaa tehdä joitakin keskeisiä tillinpäätöksen oikaisuja, laskea yksittäisiä tunnuslukuja ja jossain määrin tulkita niitä.

 Opiskelija osaa pääosin tehdä keskeiset tilinpäätöksen oikaisut, laskea keskeiset tunnusluvut ja tulkita niitä.

 Opiskelija osaa tehdä tilinpäätöksen oikaisut ja laskea keskeiset tunnusluvut. Opiskelija osaa tunnuslukujen ja analysointiohjelmien avulla tulkita yrityksen taloudellista tilaa.

 Pätevyys

 Opiskelija osaa jossain määrin soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön.       

 Opiskelija osaa soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

 Opiskelija osaa erittäin hyvin soveltaa oppimiaan asioita käytännön laskentatilanteisiin.

 

 

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Kirjallinen tentti 90 % ja oppimistehtävät 10 %.
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään E-lomakkeella.