Olet täällä

Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla

Johdon laskentatoimi hotelli-, ravintola- ja matkailualalla

Tunnus: ACC2HA001
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 3. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tulosbudjetoinnin hyväksikäytön johtamisessa
• osaa laskea ja käyttää taloudellisia tunnuslukuja päätöksenteossa
• osaa hotelli-, ravintola- ja matkailualan tuotekohtaisen laskennan
• hallitsee tulosyksikkökohtaisen laskennan
• hallitsee Excelin tehokkaan käyttämisen laskelmien apuvälineenä

Sisältö
• Tulosbudjetointi
• Kannattavuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden suunnittelu ja raportointi päätöksenteon työkaluna
• Tuotekohtainen kannattavuus ja toimintolaskenta
• Tulosyksikkökohtaisen kannattavuuden suunnittelu ja seuranta
• Excelin käyttö laskennan apuvälineenä

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Suositellaan suoritettavaksi opintojakson Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla jälkeen.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa laatia yrityksen perustulosbudjetin, hän tunnistaa keskeiset tuloksellisuuden elementit ja hallitsee taulukkolaskennan peruskäytön tulossuunnittelussa. Hän osaa nimetä raporteista perustekijät yrityksen taloudelliseen menestymiseen.

Arvosana 3
Opiskelija osaa itsenäisesti laatia yrityksen tulosbudjetin, tulosbudjettivertailun ja hallitsee taulukkolaskennan peruskäytön tulossuunnittelussa. Hän osaa laskea tuloksellisuuden tunnusluvut ja analysoida raporteista yrityksen taloudelliseen menestymiseen johtaneet tekijät ja suunnitella kannattavuuteen vaikuttavat toimenpiteet niiden avulla.

Arvosana 5
Opiskelija osaa itsenäisesti laatia yritykselle tulosbudjetointijärjestelmän ja hallitsee taulukkolaskennan käytön tulossuunnittelussa. Hän osaa laskea tuloksellisuuden tunnusluvut ja analysoida raporteista yrityksen taloudelliseen menestymiseen johtaneet tekijät ja kehittää liiketoimintaa niiden avulla.

Työelämäyhteydet
Opintojakson harjoitukset ja tehtävät koostuvat hotelli-, ravintola- ja matkailualan käytännön sovelluksista.

Kansainvälisyys
Opintojaksolla huomioidaan alan kansainväliset käytännöt.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t)
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Pekka Heikkilä, Haaga
Hanna Moisio, Haaga
Mariitta Rauhala, Haaga