Olet täällä

Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla

Laskentatoimen ja Excelin perusteet hotelli-, ravintola- ja matkailualalla

Tunnus: ACC1HA001
Laajuus: 5 op
Ajoitus: 1. lukuvuosi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: perusopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• hallitsee taloudellisen raportoinnin perusteet ja tulkinnan
• tuntee yritysverotuksen perusteet
• hallitsee katetuottolaskennan ja tulossuunnittelun perusteet
• osaa katetuottohinnoittelun ja tuntee muut hotelli-, ravintola- ja matkailualan perushinnoittelumenetelmät
• osaa taloushallinnon Excelin peruskäytön

Sisältö

• Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma
• Käyttöpääoma
• Tunnuslukuanalyysi
• Tuloverotus ja arvonlisäverotus
• Kustannusten luokittelu, kriittinen liikevaihto
• Katetuottohinnoittelu ja muut hinnoittelumenetelmät HRM-alalla
• Myynnin ja kustannusten ennustaminen
• Excelin käyttö taloushallinnossa

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin
Ei lähtötasovaatimuksia tai sidonnaisuuksia.

Arviointi
Opintojakso arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosana 1
Opiskelija osaa tulkita yrityksen taloudellisia raportteja, hän tunnistaa keskeisiä verotuksen käsitteitä ja hallitsee taulukkolaskennan peruskäytön avustetusti. Hän osaa nimetä yrityksen erilaisia kustannuksia ja ymmärtää yrityksen talousprosessin.

Arvosana 3
Opiskelija osaa perustellen tulkita yrityksen taloudellisia raportteja, hän osaa laskea yrityksen keskeiset verot ja hallitsee taulukkolaskennan peruskäytön itsenäisesti. Hän osaa erotella yrityksen erilaisia kustannuksia ja tuottoja sekä niiden vaikutuksia yrityksen talouteen.

Arvosana 5
Opiskelija osaa tehdä johtopäätöksiä yrityksen taloudellisten raporttien perusteella, hän osaa perustellen laskea yrityksen keskeiset verot ja hallitsee taulukkolaskennan käytön soveltaen. Hän osaa analysoida yrityksen erilaisia kustannuksia ja tuottoja sekä niiden vaikutuksia yrityksen talouteen.

Työelämäyhteydet
Opintojakson harjoituksissa käytetään alan esimerkkejä ja tunnuslukuja sekä analysoidaan alalla toimivien yritysten tilinpäätöstietoja.

Kansainvälisyys
Opintojaksossa huomioidaan alan kansainväliset käytännöt.

Oppimistavat
Tämän opintojakson osaamistavoitteet voi saavuttaa seuraavilla tavoilla:

a. Lähiopetus ja siihen liittyvät tehtävät päivä-, monimuoto- tai intensiivitoteutuksena
b. Tentti ja/tai oppimistehtävä(t)
c. Omassa työssä oppiminen (opinnollistaminen)

Opintojaksoon sisältyy myös pakollisena oman oppimisen arviointi.

Vastuuopettajat
Hanna Moisio, Haaga
Mariitta Rauhala, Haaga