Olet täällä

Toiminnanohjausjärjestelmät

Toiminnanohjausjärjestelmät

Tunnus: TOO2LK003
Laajuus: 3 op
Ajoitus: 4. lukukausi
Kieli: suomi
Opintojakson taso: ammattiopinnot
Opintojakson tyyppi: pakollinen

Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Opiskelijalla tulee olla opintojaksolle osallistuessaan suoritettuna seuraavat opintojaksot: Yritystoiminta ja yrittäjyys (BUS1LK001), Markkinoinnin perusteet (MAR1LK001) sekä Tietojenkäsittely 1 ja 2 (TOOLK001 ja TOOLK002).

Oppimistavoitteet

Opiskelija tutustuu toiminnanohjausjärjestelmään, sen käsitteisiin ja mahdollisuuksiin yritysten liiketoiminnassa, osaa käyttää toiminnanohjausjärjestelmän operatiivisia perustoimintoja, ja ymmärtää operatiivisten liiketoimintaprosessien välisiä yhteyksiä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aihealueita toiminnanohjausjärjestelmän näkökulmasta:

  • asiakkaat, toimittajat, nimikkeet
  • toiminnanohjausjärjestelmän soveltaminen yrityksen käyttötarpeisiin
  • valittujen liiketoimintaprosessien läpivienti toiminnanohjausjärjestelmässä.

Opetus- ja oppimismenetelmät

Lähiopetus ja laiteluokassa tehtävät harjoitukset 28 h. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö- ja kirjallinen koe.
Itsenäinen työskentely ja ryhmissä laadittavat etätehtävät.
Oman oppimisen arviointi 1 h

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen AHOT
Opintojaksolla noudatetaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamismenettelyä (AHOT) erikseen annettavan ohjeen mukaan.

Vastuuopettaja

Jarmo Malmivaara

Oppimateriaalit

Kirjallinen materiaali jaetaan oppitunneilla. Lisäksi oppimateriaalina toimii Microsoft Dynamics NAV -ohjelmistossa hyödynnettävä malliyritys.
Oheismateriaalia: Hoeven, Hans: ERP and business processes. Coral Springs (FL): Llumina Press, cop. 2009

Arvioinninkohteet ja kriteerit

Suoritus arvioidaan käyttäen asteikkoa kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2), välttävä (1), hylätty (0). Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 - 3 - 5.

Arvosanat/
Kohteet

1 (min. 40 %
tavoitteesta)

3 (min. 70 %
tavoitteesta)

5 (min. 90 %
tavoitteesta)

 Tiedot

Opiskelija tuntee joitakin opintojakson sisältöön liittyviä käsitteitä.

 Opiskelija tuntee keskeiset käsitteet.

 Opiskelija hallitsee keskeiset käsitteet.

 Taidot

Opiskelija osaa MS Dynamics NAV -ohjelman peruskäytön ja selviytyy auttavasti annetuista tehtävistä.

 

Opiskelija osaa käyttää MS Dynamics NAV -ohjelman perustoimintoja hyvin. 

Opiskelija osaa käyttää MS Dynamics NAV -ohjelman kiitettävästi.

 Pätevyys

Opiskelija osaa välttävästi jäsentää ja kuvata yrityksen toimintaa sen käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän ja prosessien avulla.

Opiskelija osaa hyvin jäsentää ja kuvata yrityksen toimintaa sen käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän ja prosessien avulla. Hän ymmärtää järjestelmän merkityksen yrityksen liiketoiminnassa.

Opiskelija osaa erinomaisesti jäsentää ja kuvata yrityksen toimintaa sen käyttämän toiminnanohjausjärjestelmän ja prosessien kautta. Hän ymmärtää järjestelmän mahdollisuudet ja merkityksen yrityksen liiketoiminnassa.

 

Arviointitavat ja niiden painoarvot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttö- ja kirjallinen tentti 50 %
Laiteluokkaharjoitukset 15 %
Etätehtävät 35 %
Oman oppimisen arviointitehtävä ei vaikuta arvosanan muodostukseen. Tehtävä on kaikille opintojaksoille/-kokonaisuuksille yhteinen ja vastauksia käytetään myös opintojakson/-kokonaisuuden kehittämiseen. Tehtävä tehdään WinhaOpaalissa.