Olet täällä

Opintopolut

Opintopolut

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksessa noudatetaan keväästä 2020 lähtien uutta opetussuunnitelmaa. Alla olevat tiedot koskevat keväällä 2020 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita.

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksessa opiskelija voi valita asiantuntijuuspolkunsa seuraavista vaihtoehdoista:

 • kokoukset ja tapahtumat
 • yhteisöviestintä
 • johtaminen ja HR
 • markkinointi, myynti ja palvelut
 • juridiikka
 • taloushallinto
 • yrittäjyys

Vaihtoehtoisia asiantuntijuuspolun ammattiopintoja järjestetään vain, jos opintojaksolle ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita.

Opiskelijan täytyy suorittaa asiantuntijuuspolun opintoja vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi on suositeltavaa, että opiskelija valitsee vapaasti valittavat opintonsa tukemaan asiantuntijuuspolkuaan.

Opintojaksokuvaukset

 

Kokoukset ja tapahtumat

Kokoukset ja tapahtumat -opintopolun osaamistavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää tapahtumanjärjestämisen merkityksen ja tarkoituksen yritykselle
 • ymmärtää tapahtumanjärjestämisen teorian ja osaa soveltaa sen käytäntöön
 • osaa toimia asiakaslähtöisesti yrityksen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa tapahtumanjärjestämisen näkökulmasta
 • tuntee tapahtumanjärjestämisen suunnitteluprosessin ja osaa toimia suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvien sidosryhmien kanssa
 • ymmärtää tapahtumanjärjestämisen eri tasoiset tapahtumat ja kokoukset ja niihin liittyvät erityispiirteet
 • ymmärtää tapahtumanjärjestämiseen ja -johtamiseen liittyvät tekijät, toimijat ja roolit
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida onnistuneen tapahtuman
 • osaa arvioida tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen onnistumisen.
  Opintopisteet Tunnus Lukukausi
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
     Kansainväliset kongressit ja konferenssit 5 SER4LS201 4
     Tapahtumajärjestämisen johtaminen 5 SER4LS202 6
Työharjoittelu      
     Kokouksiin ja tapahtumiin liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
     Opinnäytetyö, Kokoukset ja tapahtumat 15 THE7LS103 6

 

Yhteisöviestintä

Yhteisöviestinnän asiantuntijuuspolun tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää viestinnän merkityksen liiketoiminnassa ja osaa toteuttaa, arvioida ja kehittää käytännön työyhteisö- ja sidosryhmäviestintää
 • osaa soveltaa viestinnän tietoja ja taitoja oman asiantuntijuuden kehittämiseksi
 • saa valmiuksia ja osaamista monipuolisiin organisaatio- ja markkinointiviestinnän tehtäviin
 • osaa tuottaa luovia ratkaisuja markkinointi-, maine- ja brändiviestinnän haasteisiin digitaalisessa ympäristössä.
  Opintopisteet Tunnus Lukukausi
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
     Varmuutta viestintään - osaajasta ammattilaiseksi 5 COM4LS201 4
     Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut 5 COM4LS202 6
Työharjoittelu      
     Yhteisöviestintään liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
     Opinnäytetyö, Yhteisöviestintä 15 THE7LS105 6

 

Johtaminen ja HR

Johtaminen ja HR -opintopolun osaamistavoitteena on, että opiskelija 

 • ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja yhteistyötä monikulttuurisessa ja muuttuvassa organisaatioympäristössä
 • osaa soveltaa henkilöstövoimavarojen kehittämisen ja johtamisen käytäntöjä osana organisaation kokonaisuutta
 • ymmärtää organisaatiokulttuurin, arvojen ja eettisten tekijöiden merkitystä organisaatioiden yhteistyössä
 • osaa soveltaa näitä tietoja liiketoiminnan ja yhteistyön kehittämisessä käytännön projekteina.
  Opintopisteet Tunnus Lukukausi
Asiantuntijuuspolun opinnot      
     Ihmiset organisaation voimavarana 5 LEA4LS201 4
     HRM projekti 5 LEA4LS202 6
Työharjoittelu      
     Johtaminen ja HR -pääaineeseen liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
     Opinnäytetyö, Johtaminen ja HR 15 THE7LS102 6

 

Markkinointi, myynti ja palvelut

Markkinointi, myynti ja palvelut -opintopolun osaamistavoitteena on, että opiskelija

 • osaa avustaa markkinointijohtoa integroidun markkinointiviestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa
 • osaa hyödyntää uusia ja moderneja markkinointiviestinnän muotoja ja kanavia
 • ymmärtää integraation tärkeyden markkinoinnin, viestinnän ja myynnin välillä
 • tuntee eri markkinointiviestinnän yhteistyökumppanit; mainos-, media- ja viestintätoimistot
 • osaa työskennellä ammattimaisesti eri markkinoinnin sidosryhmien ja alihankkijoiden kanssa
 • ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen ja kasvavan tärkeyden liiketoiminnassa
 • tietää roolinsa asiakaspalvelussa ja myynnin tuessa.
  Opintopisteet Tunnus Lukukausi
Pakolliset opinnot      
     Markkinointi - käytännöt ja verkostot 5 MAR4LS201 4
      Markkinoinnin ja viestinnän luovat ratkaisut 5 MAR4LS202 6
Työharjoittelu      
     Markkinointiin, myyntiin ja palveluun liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
     Opinnäytetyö, Markkinointi, myynti ja palvelu 15 THE7LS104 6

 

Juridiikka

Juridiikan opintojen tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa yritystoimintaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä
 • tuntee keskeiset oikeudelliset käsitteet ja periaatteet
 • osaa hakea oikeudellista tietoa luotettavista lähteistä
 • on motivoitunut perehtymään juridisiin asioihin.
  Opintopisteet Tunnus Lukukausi
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
     Yrityksen oikeudelliset vastuut 5 LAW4LS201 4
      Ajankohtaista työelämän juridiikkaa 5 LAW4LS202 6
Työharjoittelu      
     Juridiikkaan liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
     Opinnäytetyö, Juridiikka 15 THE7LS107 6

 

Taloushallinto

Taloushallinto-opintopolun osaamistavoitteena on, että opiskelija

 • syventää osaamistaan joko ulkoisen laskentatoimen (kirjanpito ja tilinpäätös) tai sisäisen laskentatoimen (päätöksentekoa avustavat laskelmat) osa-alueilla
 • ymmärtää taloushallinnon roolin  kannattavan liiketoiminnan tukemisessa
 • osaa tulkita tilipäätöksen avulla yritysten kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta
 • saa valmiuksia toimia esim. yrityksen taloushallinnossa tai tilitoimistossa asiakaspalvelutehtävissä tai tilintarkastusyhteisössä tilintarkastustiimissä
 • voisi toimia tehtävissä, joissa laajemmasta taloushallinnon ymmärtämisestä on hyötyä (esim. toimistopäällikkönä, asiakasyhteyshenkilönä, esimiestehtävissä).
  Opintopisteet Tunnus Lukukausi
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
     Kirjanpito-ohjelman käyttö ja tilinpäätöksen laatiminen 3 ACC4LS201 4
     Palkkahallinnon perusteet 2 ACC8LS224 4
     Opettajan kanssa erikseen sovittava opintojakso 5   6
Työharjoittelu      
     Taloushallintoon liittyvät tehtävät 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
     Opinnäytetyö, Taloushallinto 15 THE7LS106 6

 

Yrittäjyys

Yrittäjyys-opintopolun osaamistavoitteena on, että opiskelija

 • osaa suunnitella yrittäjyyspolkunsa
 • osaa tunnistaa omat valmiutensa yrittäjäksi
 • ymmärtää asenteen, tiedon, taitojen, verkostojen ja osaamisen merkityksen yrittäjyydelle
 • osaa käyttää liiketoiminnan kehittämisen välineitä
 • osaa myydä oman ideasi sijoittajille, asiakkaille ja muille osakkeenomistajille.
  Opintopisteet Tunnus Lukukausi
Warm Up Parade 3 WOR8HH013 4
Developing Entrepreneurial Mindset 3 WOR8HH010 6
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot      
     Coaching 1 - Building Business Networks 5 WOR8HH006 4
     Coaching 2 - Taking Customer Contacts 3 WOR8HH007 4/7
     Coaching 3 - Starting Your Own Business 3 WOR8HH008 4/7
     Muu StartUpSchoolin tarjonta, tapahtumat ja projektit   www.startupschool.fi  
Työharjoittelu      
     Omassa tai perustettavassa yrityksessä työskentely 30 PLA6LS003 5
Opinnäytetyö      
     Opinnäytetyö, Yrittäjyys 15 THE7LS108 6