Olet täällä

Kieliopinnot

Kieliopinnot

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksessa noudatetaan keväästä 2020 lähtien uutta opetussuunnitelmaa. Alla olevat tiedot koskevat keväällä 2020 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita.

Laajuus

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksessa opiskellaan suomen ja englannin kielen lisäksi kahta vaihtoehtoista kieltä (A1 ja A2). Tarjolla olevat kielivaihtoehdot ovat espanja, kiina, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä.

Opiskelija suorittaa opinto-ohjelmaansa kuuluvassa kahdessa vaihtoehtoisessa kielessä mahdollisten n. 10 op:n laajuisten alkeisopintojen (perusteet 1 ja 2) lisäksi 15 op kieliopintoja. Perusopintojen laajuus molemmissa vaihtoehtoisissa kieliopinnoissa on 5 op. Ammattiopintojen laajuus kummassakin kielessä on 10 op. Pakollisten englannin opintojen laajuus on 21 op (1 op integroitu opintojaksoon Assistentti palveluosaajana).

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksessa tutkintoon sisältyy siis suomen kielen ja vieraiden kielten mahdollisten alkeisopintojen lisäksi vähintään 51 op kieliä.

Opiskelijan anomuksesta vaihtoehtoiseksi kieleksi voidaan hyväksyä myös joku muu kieli kuin edellä mainittu.

Suositeltavinta on ottaa opinto-ohjelmaansa vaihtoehtoisiksi kielikseen vain sellaisia kieliä, joissa opiskelijalla on jo ennen ammattikorkeakouluopintojen aloittamista hankitut pohjatiedot. Opiskelija voi aloittaa vain toisen vaihtoehtoisen kielen alkeista (espanjan, kiinan, ranskan, saksan tai venäjän perusteet).

Kielten opintojen yleistavoitteet

Kielten opintojen tavoitteena on, että koulutuksesta valmistuneet

  • pystyvät viestimään suullisesti yrityselämän vaatimien tilanteiden ja kulttuurin mukaisesti (esim. puhelinkieli ja yritysesittelyt)
  • pystyvät viestimään kirjallisesti mahdollisimman oikeakielisesti vaativissa ammatillisissa tilanteissa (esim. kokousasiakirjat, PR-kirjeet ja muut liikeviestinnän kirjeet)
  • osaavat esiintyä ja kiinnittää huomiota sanattomaan viestintään.

Lähtö- ja tavoitetasot

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksen kieliopintojen lähtö- ja tavoitetasojen luokituksessa käytetään kieliä koskevaa yhteistä eurooppalaista viitekehystä. Koulutuksen tarjoamien vaihtoehtoisten kieliopintojen lähtö- ja tavoitetasot ovat:

 

Lähtötaso

Tavoitetaso

Englanti

B2

C1

Espanja

A2

B2

Kiina

A1

B1

Ranska

A2

B2

Ruotsi

B1

C1

Saksa

A2

B2

Venäjä

A2

B2

Lisätietoa taitotasoista löydät Europass-sivustolta kohdasta Eurooppalainen taso - itsearviointilokerikko.

Opiskelija, joka on opiskellut ko. kieltä lukiossa tai hänellä on muuten kielestä riittävät taidot, aloittaa kielen perusopinnoista.

Alkeisopinnot

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksessa voi aloittaa korkeintaan toisen vaihtoehtoisista kielistä alkeista. Alkeisopetusta tarjotaan espanjan, kiinan, ranskan, saksan ja venäjän kielissä, jos ilmoittautuneita on tarpeeksi. Alkeista pakollisen kielen aloittavan opiskelijan on varauduttava olemaan tunneilla jatkuvasti läsnä ja tekemään runsaasti harjoituksia, sillä alkeisopetuksessa käydään yhden lukuvuoden aikana lukion opintoja vastaava oppimäärä.

Alkeista kielen aloittava opiskelija opiskelee ensimmäisellä lukukaudella kielen perusteet 1 ja toisella lukukaudella perusteet 2. Perusteet 2 -opintojaksoa suositellaan opiskeltavaksi myös niille opiskelijoille, jotka ovat aiemmin lukeneet ko. kieltä, mutta eivät ole käyttäneet sitä aktiivisesti.

Kiinan kielen alkeisopinnot järjestetään Degree Programme for Multilingual Management Assistants -koulutusohjelmassa, joten niiden opetuskieli on englanti. Saksan perusteet 1 tarjotaan syyslukukausilla ja perusteet 2 kevätlukukausilla myös Degree Programme for Multilingual Management Assistants -koulutusohjelmassa. Näiden opintojen tukikieli on englanti.

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksessa ei tarjota englannin ja ruotsin kielen alkeisopetusta. Opiskelijoille, jotka tarvitsevat tukea ruotsin opintoihinsa, suositellaan ruotsin vapaasti valittaviksi opinnoiksi opintoja Haaga-Helian muiden koulutusohjelmien tarjonnasta.

Vapaasti valittavat kieliopinnot

Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa esimerkiksi seuraavia vapaasti valittavia kieliopintoja:

  • kielten alkeisopintojaksot (kielen perusteet 1 ja 2)
  • ylimääräinen kieli tai ylimääräiset kielet

Kielten alkeisopintojaksot sekä ylimääräiset kielet luetaan aina vapaasti valittaviin opintoihin.

Muista kielten vapaasti valittavista opintojaksoista tiedotetaan lukuvuosittain

Ruotsin kielen opinnot

Ellei opiskelija ole valinnut ruotsia yhdeksi opinto-ohjelmansa vaihtoehtoiseksi kieleksi, hänen on kuitenkin suoritettava opintojaksot Ruotsin liikekieli 1: kirjallinen osa  (SWE4LS201A) ja Ruotsin liikekieli 1: suullinen osa (SWE4LS201B) yhteensä 5 op. Opintojaksojen suorittaminen vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 § nojalla sellaista maan toisen kielen suullista ja kirjallista taitoa, jota vaaditaan kaksikielisessä virassa toimivalta, korkeakoulutuksen suorittaneelta valtion henkilöstöltä. Todistusmerkintä sekä suullisesta että kirjallisesta kielitaidosta annetaan näiden opintojaksojen perusteella niille opiskelijoille, jotka opiskelevat vain 5 op:n edestä ruotsia eli eivät valitse ruotsin kieltä toiseksi vaihtoehtoiseksi kielekseen. Tällöin myös Ruotsin liikekieli 1: kirjallinen osa ja Ruotsin liikekieli 1: suullinen osa luetaan heidän vapaavalintaisiin opintoihinsa.

Yllämainitut ruotsin kielen opiskelua koskevat määräykset eivät koske sellaisia opiskelijoita, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ulkomailla tai muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Vapautusta ruotsin kieltä koskevista tutkintovaatimuksista on haettava kirjallisesti koulutusohjelmajohtajalta.

Ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneiden opiskelijoiden ei tarvitse suorittaa 5 op:n laajuisia ruotsin perusopintoja. Heille kuitenkin suositellaan kypsyyskokeen kirjoittamista ruotsiksi. Ruotsia äidinkielenään puhuvat voivat valita ruotsin myös yhdeksi vaihtoehtoiseksi kielekseen.