Olet täällä

Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opintojen ohjaus ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa tietojenkäsittelyn asiantuntijaksi kasvamisessa ja oman osaamisen kehittämisessä, mahdollistaa opiskelijalle tutkinnon suorittaminen mielekkäästi sekä varmistaa opintojen eteneminen ja tutkinnon suorittaminen asetetussa tavoiteajassa. Ohjauksessa opiskelijan käsitys opintojen kokonaisvaatimuksista selkiytyy ja hän pystyy tekemään itselleen tarkoituksenmukaisia valintoja. Opinto-ohjauksen lähtökohtana on opiskelijan vastuu omista opinnoistaan.

Opiskelunsa aloittavat opiskelijat perehtyvät opintoihin, oppimisympäristöihin ja erilaisiin opintojen toteutustapoihin. He saavat ohjeistusta siitä, miten aiempaa osaamistaan voidaan huomioida osana opintoja. Opiskelijaa ohjataan itse arvioimaan omaa osaamistaan, suhteuttaen sitä opintojaksojen tavoitteisiin ja sisältöihin.

Jokaisella opiskelijalla on sama opintojen ohjaaja  koko opiskelun ajan. Ohjaajan kanssa suunnitellaan tulevat opinnot henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS). Opiskelija saa tukea opintoihin liittyen myös opettajilta. Lisäksi Haaga-Heliassa on tarjolla opiskelijan etenemistä ja hyvinvointia tukevia palveluita. Toisten opiskelijoiden vertaistuki tukee ja vahvistaa ohjauksen tavoitteita.

Opetusjärjestelyt

Opiskelusta osa tapahtuu lähiopetustuntien aikana ja osa itsenäisenä opiskeluna. Lähiopetustunnit sijoittuvat neljään iltaan viikossa (ma, ti, ke, to). Kunakin iltana opetusta on pääsääntöisesti klo 17.40 - 20.30, poikkeustapauksissa opetus voi alkaa 16.45. Osa vaihtoehtoisista ja vapaasti valittavista opinnoista voi sijoittua aikavälille klo 16.00 - 17.30. Opintoja voi valita myös päivätoteutuksesta. Itsenäisen opiskelun määrä on keskimäärin 18 h/viikko koko työkauden ajan. Itsenäinen opiskelu edellyttää, että opiskelijalla on käytettävissään mikrotietokonelaitteisto. Lähes jokaisesta opintojaksosta on tarjolla normaali lähiopetukeen pohjautuva toteutus sekä vaihtoehtoinen suoritustapa, esim. verkko- tai intensiivitoteutus.

Pakollisten opintojen jälkeen opiskelija erikoistuu valitsemalla yhden vaihtoehtoisista opintokokonaisuuksista, profiileista. Monimuoto-opiskelijoille tarjotaan ilta-aikaan lähinnä seuraavia profiileja: ICT- ja liiketoiminta ja Digitaalisten palveluiden kehittäminen. Myös muista profiileista voi suorittaa opintoja. HOPSiin voi sisällyttää opintoja useista profiileista.