Olet täällä

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, Pasila ja Porvoo, Ylempi AMK-tutkinto

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, Pasila ja Porvoo, Ylempi AMK-tutkinto

| Opintojaksoluettelot Pasila ja Porvoo | YAMK-opintotarjonta | Yhteystiedot |

Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus pähkinänkuoressa 

Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
Tutkintotaso: Ylempi AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 90 opintopistettä
Ohjelman kesto: 1,5-3 vuotta 
Opiskelumuoto: Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu.
Opiskelukieli:

Tutkinnon opetuskielet ovat suomi ja englanti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä vähintään kohtalaista englanninkielen luetun ymmärtämistä. Opinnäytetyön voi laatia suomen kielen lisäksi myös englannin kielellä, jos se on tarkoituksenmukaista kohdeorganisaation näkökulmasta.
Pakollisten opintojen opetuskieli on suomi, mutta opintojaksoissa hyödynnetään usein myös englanninkielistä aineistoa. Vaihtoehtoisina opintojaksoina on tarjolla suomenkielisiä ja englanninkielisiä opintojaksoja. Useimmiten englanninkielisillä opintojaksoilla tehtävät voi tehdä suomen kielellä.

Lähitapaamiset: Itsenäisen opiskelun ja lähitapaamisten määrä riippuu opiskelija opiskelusuunnitelmasta ja siihen valituista opintojaksoista. Opintojaksojen lähitapaamisia järjestetään arki-iltaisin, intensiivisesti arki- ja/tai lauantai-päivinä sekä virtuaalisesti.
Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>

Tutkintovaatimukset:
 • Pakolliset opinnot 20 op
 • Suuntautumisopinnot 20 op
 • Vapaavalintaiset opinnot 20 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25

Jatko-opinnot:
 • Yliopisto-opinnot
 • Haaga-Helian ammatillinen opettajankoulutus
Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelija voi valita suuntautumisen seuraavista vaihtoehdoista: 

 • Strateginen ajattelu ja johtaminen (Pasila)
 • Johtajuus ja henkilöstövoimarat (Pasila ja Porvoo)
 • Elämystalous ja palveluiden kehittäminen (Haaga/Pasila)
 • Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen (Pasila ja Porvoo)
 • Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen (Pasila)
 • Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen (Pasila)
 • Digital Business Opportunities (Pasila)

Pasilan koulutuksessa on valittavana kaikki suuntautumisvaihtoehdot ja Porvoon koulutuksessa on tarjolla yksi suuntautuminen: Asiakassuhteet ja myynti v. 2019 aloittaneille ja Johtajuus ja henkilöstövoimavarat v. 2020 sekä v. 2021 aloittaville.

Sijoittuminen työelämään

Tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, mikä edesauttaa työelämän kehitystehtävien yhdistämisen opintoihin. Työn ja opintojen yhdistäminen vahvistaa juuri niitä taitoja ja osaamisia, joita opiskelija tarvitsee edetäkseen uralla. Koulutus antaa opiskelijoille valmiudet toimia vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi: kehityspäällikkö, projektipäällikkö, viestintäpäällikkö, markkinointipäällikkö ja henkilöstöpäällikkö. 

Kansainvälistyminen

Opintojen sisällöissä ja oppimistehtävissä huomioidaan globalisoituvan toimintaympäristön edellyttämät osaamiset ja työelämässä tapahtuvat muutokset. Merkittävä osa opinnoista suoritetaan monialaisissa ja osa myös monikulttuurissa opiskelijaryhmissä. Opiskelijoiden taustaorganisaatiot ovat usein kansainvälisiä yrityksiä ja yhteisöjä. Opiskelijat voivat halutessaan osallistuja Haaga-Helian kansainvälisiin opiskelijavaihto-ohjelmiin. 

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnoissa ja tehtävissä peilataan yrityselämää yrityksissä ja organisaatioissa. Kursseilla vierailyy elinkeinoelämän ja yritysten asiantuntijoita ja/tai ratkotaan työ- ja liike-elämän haasteita. Lisäksi opinnäytetyö on organisaatiossa toteutettava kehittämisprojekti. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan.

Yhteystiedot Koulutusohjelman yhteystiedot