Olet täällä

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus pähkinänkuoressa | Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksen profiili | Koulutuksen tavoitteet | Ammatillinen kasvu | Lukukausiteemat | Opetussuunnitelma

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus pähkinänkuoressa

Tutkintonimike Tradenomi (AMK)
Tutkintotaso AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus 210 opintopistettä
Ohjelman kesto 3,5 vuotta
Opiskelumuoto päiväohjelma
Arviointi

Lue tutkintosäännöstä >>

Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 25 §

Jatko-opinnot

Ylempi amk-tutkinto: Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen
koulutus, Pasila >>

Englanninkielinen ylempi amk-tutkinto: Degree Programme in
Leading Business Transformation, Pasila campus >>

Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään

Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. He toimivat esim. henkilöstö-, PR- ja tapahtumakoordinaattoreina, markkinointi- ja viestintäpäälliköinä tai johdon assistentteina.

Kansainvälistyminen

Kieli- ja kulttuuriopinnot ovat keskeinen osa koulutuksen opetussuunnitelmaa. Tämä, ja kannustus opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun ulkomailla, avaa ovia myös kansainväliselle urapolulle. Opiskelijavaihtoa suositellaan tehtäväksi opintojen 4. lukukauden aikana.

Työelämäyhteistyö/yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opintojen alusta lähtien on työelämä tiiviisti mukana opiskelijan arjessa. Opintoja suoritetaan aidoissa työelämän tehtävissä projekteina ja toimeksiantoina. Näin ollen työelämäkontaktien rakentaminen alkaa jo opintojen alkuvaiheessa.

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutuksen profiili

Opiskelijat valmistuvat Liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet –koulutuksesta monipuolisiin kaupallisiin ja hallinnollisiin tehtäviin. Tarjoamme laajan ymmärryksen liike-elämän lainalaisuuksista, toimintaympäristöistä ja prosesseista. Opiskelija saa käytännönläheiset valmiudet toimia kaupallista ja viestinnällistä osaamista vaativissa monikulttuurisissa ympäristöissä. Erityisesti koulutusohjelmassa korostuvat monipuolinen kielitaito, organisatoristen kyvykkyyksien kehittäminen, digiosaaminen ja ongelmanratkaisu.

Tavoitteenamme on antaa opiskelijoille monipuoliset suomenkielisen kaupallisen viestinnän ja liiketoimintaosaamisen taidot. Jokainen opiskelija valitsee englannin ja ruotsin lisäksi vähintään kaksi kieltä seuraavista: espanja, kiina, ranska, saksa tai venäjä. Viestintä ja monikulttuurisuus antavat vankan pohjan kaupallisten taitojen soveltamiselle asiakkuustehtävissä, muutoksen hallinnassa, digitaalisessa viestinnässä ja projektinhallinnassa. Ohjelmasta saa valmiudet myös erilaisten tapahtumien ja hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Oppiminen tapahtuu suurelta osin erilaisissa aidoissa työelämän toimeksiannoissa lukuisten Haaga-Helian kumppaneiden kanssa. Ongelmanratkaisukyky, verkostoissa ja tiimeissä toimiminen sekä tavoitteiden tuloksellinen saavuttaminen hioutuvat näin käytännössä työelämän moninaisiin tarpeisiin. Vuosikymmenten ajan koulutusohjelmastamme on valmistuttu satoihin eri tehtävänimikkeisiin, kuten esimerkiksi toimistopäälliköiksi, markkinoinnin koordinaattoreiksi, HR- tai viestintäasiantuntijoiksi, PR- tai projektipäälliköiksi ja johdon assistenteiksi.

Koulutuksen tavoitteet

Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus tarjoaa valmiudet toimia vaihtelevissa liiketoiminnan tehtävissä. Kansainvälisessä työympäristössä joustavasti toimiville ja kehityshakuisille viestinnän ja digitaalisuuden monitaitureille on jatkuvasti kysyntää työmarkkinoilla.

Tutkinnon tuottama osaaminen

Opetussuunnitelmassa kuvattu tavoiteltu osaaminen on laadittu laajan ennakointimateriaalin pohjalta. Koulutuksessa saavutettava osaaminen on jaettu kolmeen osaamisalueeseen seuraavasti:

  1. Liiketoimintaosaaminen
  2. Viestintä- ja tiedonhallintaosaaminen
  3. Organisointi-, palvelu- ja myyntiosaaminen

Seuraavassa esitetään perustelut valitulle osaamisaluejaoIlle.

Liiketoimintaosaaminen

Liiketoiminnan palveluratkaisujen asiantuntijan keskeisenä tehtävänä on tukea ja edistää organisaation johdon ja työyhteisön menestyksekästä toimintaa. Tämän onnistuminen edellyttää kokonaisvaltaista liiketoimintatuntemusta ja yrityksen toimintakokonaisuuden ja sen osatekijöiden välisten suhteiden ymmärtämistä. Menestyminen tällaisissa tehtävissä edellyttää myös myyntiosaamista ja yrittäjämäistä asennetta. Organisaation strategian ja toimintaprosessien ymmärtäminen on edellytys ennakoivasti ja ratkaisukeskeisesti toimimiselle.

Viestintä- ja tiedonhallintaosaaminen

Liiketoiminnan palveluratkaisujen asiantuntijalla on tärkeä rooli sekä työyhteisöviestinnässä että sidosryhmäviestinnässä. Hänen täytyy osata toteuttaa ja muokata viestintää tavoitteellisesti kohderyhmän mukaan ja ymmärtää ajoituksen merkitys. Tulevaisuuden työ on enenevässä määrin tiedon hallintaa ja analysointia, joten on välttämätöntä osata tunnistaa ja tiivistää olennainen tieto tietotulvan joukosta. On kyettävä tarkoituksenmukaisesti käyttämään tietotyövälineitä ja sovellusohjelmia, mikä edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä. Monikulttuurisessa ja globaalissa liiketoimintaympäristössä erinomaisen suomen kielen ja erittäin hyvän englannin kielitaidon lisäksi tarvitaan myös muuta kielitaitoa. Lisäksi on tärkeää tunnistaa ja hallita eri kulttuureihin ja liiketoiminta-alueisiin liittyvät ominaispiirteet.

Koulutuksessa panostetaan opiskelijoiden kielitaidon lisäksi viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen.

Organisointi-, palvelu- ja myyntiosaaminen

Liiketoiminnan palveluratkaisujen asiantuntijan työn ydin on hallinnollinen ammattilaisuus. Hänen työympäristössään on useita tukea ja osallistumista vaativia työprosesseja ja hänen tulee pystyä hallitsemaan, hallinnoimaan ja koordinoimaan työkenttäänsä hektisessä toimintaympäristössä. Hän tarvitsee yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja jokapäiväisessä työssä toimiessaan tiiviissä yhteistyössä organisaation johdon, henkilöstön ja sidosryhmien edustajien kanssa. Tämä edellyttää paitsi esimiehen ja tiimien työn ja toimintatapojen ymmärtämistä, myös palveluasennetta työtehtävissä.

Liiketoiminnan palveluratkaisujen asiantuntijan tulee pystyä toimimaan sujuvasti eri kulttuureista tulevien työyhteisön ja sidosryhmien jäsenten kanssa. Verkostoituminen oman organisaation sisällä ja ulkopuolella on keskeinen osa työtä. On myös osattava toimia jatkuvassa muutoksessa olevassa toimintaympäristössä.

Toimiminen erilaisten tapahtumien ja projektien vastuullisena suunnittelijana ja toteuttajana vaatii myös hyvää organisointi- ja koordinointiosaamista.

Ammatillinen kasvu

Koulutusohjelmasta valmistuvat hoitavat työtehtäviään ennakoivasti ja oma-aloitteisesti työyhteisön muita toimijoita innostaen ja tukien. Opintojen aikana tapahtuvan ammatillisen kasvun tuloksena opiskelijasta tulee työympäristönsä innovatiivinen kehittäjä ja ongelmien ratkaisija.

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet sijoittua esimerkiksi markkinointi- tai viestintäasiantuntijan tehtäviin, henkilöstö-, PR- tai tapahtumakoordinaattoriksi, toimistokoordinaattoriksi tai johdon assistentiksi.

Tutkinto yhdistettynä hallinnolliseen työkokemukseen mahdollistaa uralla etenemisen erilaisissa organisaatioissa.

Lukukausiteemat

Opetussuunnitelma

Perusopinnot 55 op

Perusopinnot suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Ne ovat joko pakollisia tai vaihtoehtoisia ja perehdyttävät opiskelijat opiskelu- ja työympäristöönsä sekä käytettäviin työvälineisiin ja liiketoiminnan peruskäsitteisiin.

Ammattiopinnot 87 op

Ammattiopinnot syventävät opiskelijan osaamista koulutusalan ammatillisilla ja yleisillä osaamisalueilla. Opiskelija erikoistuu valitsemalla asiantuntijuuspolkunsa seuraavista vaihtoehdoista: laskentatoimi, markkinointi, myynti ja palvelu, juridiikka, HR ja johtaminen, kokoukset ja tapahtumat, yhteisöviestintä tai yrittäjyys. Asiantuntijuuspolun opintojaksoja järjestetään lukukausittain vain silloin, kun opintojaksolle ilmoittautuu riittävästi opiskelijoita. Asiantuntijuuspolkujen markkinointi, myynti ja palvelu, johtaminen ja HR sekä yhteisöviestintä -opintojaksoja voidaan toteuttaa myös englanniksi. Opiskelija voi kuitenkin tehdä sekä asiantuntijuuspolkunsa työelämäprojektin että opinnäytetyön suomen kielellä.

Proaktiivinen tutkiva ja kehittävä työote toteutuu ammattiopinnoissa siten, että opiskelija oppii kehittämään työhön ja toimintaympäristöön liittyviä prosesseja. Opintojen aikana ongelmanratkaisutaidot kehittyvät ja opiskelija oppii tarkastelemaan työympäristöään kriittisellä ja kehittämistoimia ideoivalla ratkaisukeskeisellä otteella.

Vapaasti valittavat opinnot 23 op

Vapaasti valittaviksi opinnoiksi voidaan lukea Suomessa tai ulkomailla suoritetut pääsääntöisesti korkeakoulutasoiset opinnot. Vapaasti valittaviksi opinnoiksi suositellaan ensisijaisesti opiskelijan asiantuntijuuspolkua tukevia opintoja tai kieliopintoja.

Työharjoittelu 30 op

Työharjoittelun laajuus on 30 op (100 täyttä työpäivää), ja se suoritetaan yhtäjaksoisesti joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yrityksessä, julkishallinnon organisaatiossa tai järjestössä. Harjoittelu alkaa pääsääntöisesti kahden vuoden opiskelun (120 op:n) jälkeen. Harjoitteluksi hyväksytään koulutuksen oppimistavoitteita tukeva työ.

Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti työelämän toimeksiantoina. Opinnäytetyössään opiskelija perehtyy asiantuntijuuspolkunsa alueeseen liittyvään aiheeseen ja tekee siitä selvityksen, kehittämistehtävän tai ohjaajan kanssa muulla tavalla sovitusti toteutetun työn. Opinnäytetyössä opiskelija toteuttaa tutkivaa ja kehittävää työotetta jonkun organisaation ongelman ratkaisemiseen. Opinnäytetyön laadittuaan opiskelija kirjoittaa äidinkielellään kypsyysnäytteen (ks. tarkemmin kohta Kypsyysnäyte).

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT)

Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää aiemmin hankittua osaamistaan. Opintojaksokuvauksiin on merkitty AHOT-prosessin mukaiset toimintatavat kullakin opintojaksolla.

Ensimmäisen lukukauden opinnoista voidaan tarjota ennen lukukauden alkua osaamisen näyttömahdollisuus. Muina lukukausina aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista hakevan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan pääsääntöisesti edellisen lukukauden ensivalintaviikolla saadakseen tarkempia ohjeita AHOT-menettelystä.

Kypsyysnäyte

Opinnäytetyön valmistuttua opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneet opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteen sillä kielellä, millä ovat saaneet koulusivistyksen. Muut koulutuksen opiskelijat kirjoittavat kypsyysnäytteen suomen kielellä. Kypsyysnäyte on mahdollista kirjoittaa kaikkina yleisinä tenttipäivinä tai muissa ohjaajan kanssa sovituissa tilaisuuksissa. Siihen ilmoittaudutaan sähköpostitse opinnäytetyön ohjaajalle viimeistään viikkoa ennen koetilaisuutta. Kypsyysnäytteeseen on varattu aikaa 180 minuuttia.

Keväällä 2020 tai sen jälkeen alkava liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus (OPS 2020)