Olet täällä

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakouluohjelmat uudistuvat kevään 2019 hakuun. Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelma on syksystä 2019 lähtien nimeltään Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus.

 

Opetussuunnitelma

Koulutusohjelman esite: Visuaalinen esite (PDF) >>
Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration
Tutkintotaso: Ylempi AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 90 opintopistettä
Ohjelman kesto: 1,5-3 vuotta (1-4 vuotta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti)
Opiskelumuoto: Työn ohessa suoritettava monimuoto-opiskelu (iltaisin ja viikonloppuisin). Lähitapaamisia ensimmäisenä lukukautena noin kaksi kertaa viikossa ja myöhemmin noin 1-4 kertaa kuukaudessa.
Arviointi:
Tutkintovaatimukset: Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte. Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352.
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932 §25

Jatko-opinnot:
  • Yliopisto-opinnot
Sijoittuminen työelämään Liiketalouden ylempi amk-tutkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa, joten opiskelijat ovat pääsääntöisesti työelämässä opintojensa aikana. Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella sekä toisaalta laajentamalla liiketoimintaosaamistaan. Ylemmän amk-tutkinnon suorittanut voi toimia organisaation suunnittelu- ja johtotehtävissä, kehittämisprojektien vetäjänä ja itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä. Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.
Kansainvälistyminen Koulutusohjelman opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa Haaga-Helian englanninkielisten ylempien amk-tutkintojen kursseja. Haaga-Helia tarjoaa opiskelijalla mahdollisuuden osallistua myös kansainväliseen vaihtoon. Opiskelijan opinnäytetyö ja vaihtoehtoiset opinnot voivat keskittyä organisaation kansainvälistymiseen.
Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Yhteistyö kohdeorganisaation kanssa on tiivistä koko tutkinnon ajan varsinkin kehittämistehtävänä toteutettavassa opinnäytetyössä, jossa suunnitellaan ja toteutetaan kohdeorganisaation tärkeäksi katsoma kehittämishanke. Kursseilla vierailee elinkeinoelämän ja yritysten asiantuntijoita. Eri organisaatioissa työskentelevien opiskelijoiden verkostoituminen keskenään mahdollistaa kokemusten vaihdon, jota osapuolet voivat jatkaa myös tutkinnon suoritettuaan.
Yhteystiedot Koulutusohjelman yhteystiedot

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelman profiili

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävää koulutusta on toteutettu vuodesta 2002 alkaen. Haaga-Helian liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon

  • suorittanut ymmärtää paremmin omaa työtään laajemmat kokonaisuudet.
  • suorittaneella on valmius toimia yhä laajenevissa koti- ja ulkomaisissa verkostoissa.
  • suorittaneella on valmius lisääntyvään ja laadultaan muuttuvaan yhteistyöhön.
  • suorittaja syventää sekä omaa osaamistaan valitsemallaan asiantuntijuusalueella ja toisaalta laajentaa liiketoimintaosaamistaan.
  • suorittanut henkilö voi käytännössä toimia yrityksen kehittämisprojektien vetäjänä, yrityksen suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä itsenäisenä riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä.

Koulutuksen tavoitteet

Liiketoiminnan kehittämisen koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa yritysten lähikehityksen käynnistäjiä, niin sanottuja muutosagentteja, parantamaan yritysten kilpailukykyä sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla.

Muutosagenttien pätevyydessä korostuu liiketoiminnan eri osaamisalueiden integrointi omia ja liike-elämän tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Muutosagenteilla on kyky toimia myös kasvuhakuisina ja innovatiivisina yrittäjinä.

Liiketalouden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi käytännössä toimia

  • yrityksen kehittämisprojektin johtajana
  • yrityksen suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä
  • itsenäisenä, riittävät liiketoimintavalmiudet omaavana yrittäjänä