Olet täällä

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, päivä (ennen 1.1.2017 aloittaneet)

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, päivä (ennen 1.1.2017 aloittaneet)

 Koulutusohjelma pähkinänkuoressaKoulutusohjelman profiili  │Koulutuksen tavoitteet │ Ammatillinen kasvu  │ LukukausiteematOpetussuunnitelma │ Opintojaksokuvaukset TH ja KV │Opintojaksokuvaukset VM  │Opintojen suositeltava suoritusjärjestys

Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Tutkintotaso: AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus: 210 opintopistettä
Ohjelman kesto: 3,5 vuotta
Opiskelumuoto:

Haettavissa päiväohjelmaan
Opetus on projektipohjaista perustuen tutkivaan ja kehittävään oppimiseen.

Arviointi:

Lue tutkintosäännöstä >>
Tutustu arviointiprosessiin >>

Tutkintovaatimukset:

Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen: Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>
Hakukelpoisuus ja hakeminen:

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  §25

Jatko-opinnot:

Ylemmät-amk-tutkinnot Haaga-Heliassa >>
Täydennyskoulutus Haaga-Heliassa >>
Yliopisto-opinnot

Sijoittuminen työelämään:

Ohjelmasta valmistuneet tradenomit ovat työllistyneet hyvin, lähinnä taloushallinnon sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin.

Kansainvälistyminen:

Opiskelijalla on mahdollisuus kansanväliseen vaihtoon, työharjoitteluun, kansainvälisiin opintomatkoihin sekä kansainvälisiin projekteihin.

Työelämäyhteistyö / yhteistyö muiden toimijoiden kanssa:

Jokaisella opiskelijalla on lukukausittain joko pakollinen tai vaihtoehtoinen yrityslähtöinen projekti integroituneena opetukseen.

Liiketalouden koulutusohjelman profiili

Opinnot sisältävät teoriatietojen lisäksi käytännönläheistä toimintaa liike-elämän eri alueilla kiinteässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Tradenomeilla on vahva ammattiosaaminen:

Liiketoiminnan ja yrittäjyyden alueella opiskelija saa perusymmärryksen liiketoimintaprosesseista. Valitsemallaan syventävien opintojen osa-alueella, kansainvälisessä kaupassa ja myynnissä tai yrityksen taloushallinnossa hän pystyy toiminnan kehittämiseen.

Viestintäopinnoissa opiskelija saa taidon viestiä ammattimaisesti ja hyödyntää työvälineohjelmia. Kielten opinnot sisältävät äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, englannin ja toisen vieraan kielen opintoja. Ammatillisista opinnoista on vähintään 15 op suoritettava muulla kuin ohjelman omalla kielellä.

Toimintaympäristöosaamisen opinnoissa opiskelija osaa hyödyntää taloudellisen, juridisen ja sosiaalisen toimintaympäristön tuomia mahdollisuuksia myös globaalissa ympäristössä.

Palvelujen tuottamisen ja myynnin alueella opiskelija oppii käytännön myynti- ja palvelutyön periaatteet, asiakkuuksien hallintaa sekä palvelujen kehittämistä.

Yhteisöosaamisen opinnoissa opiskelija kehittää sekä itsensä johtamisen taitoja että esimiesosaamista toimimalla projekteissa eri tehtävissä.

Yrityslähtöisten projektien kautta opiskelijoille kehittyy yleisempiä työelämässä tarvittavia metataitoja: projektiosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, valmennusosaaminen, arkiluovuus ja innovaatio-osaaminen.

Koulutuksen tavoitteet

Liiketalouden koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi pystyy toimimaan työelämässä liiketalouden asiantuntijatehtävissä ja yrittäjänä. Tradenomi ymmärtää yritysten ja organisaatioiden toimintaprosesseja ja osaa soveltaa liiketalouden osaamistaan käytännössä. Hän toimii asiakaslähtöisesti, osaa verkottua ja toimia rakentavasti työyhteisön jäsenenä. Tradenomilla on myynti- ja palveluasennetta ja hän toimii yrittäjämäisesti. Tradenomi osaa toimia vuorovaikutustilanteissa kahdella kotimaisella ja kahdella vieraalla kielellä.

Ammatillisten opintojen painopistealueina ovat vaihtoehtoisesti kansainvälinen kauppa ja myynti tai yrityksen taloushallinto. Kansainväliseen kauppaa erikoistunut tradenomi on kielitaitoinen, ymmärtää kulttuurieroja ja pystyy toimimaan kansainvälisissä tehtävissä sekä viennin että tuonnin parissa. Yrityksen taloushallintoon erikoistunut tradenomi hallitsee yrityksen taloudellisen ohjauksen. Hän on perehtynyt niin yrityksen sisäiseen kuin ulkoiseen laskentatoimeen. Taloushallintoon syventynyt tradenomi kykenee kehittämään yrityksen toiminnanohjausta.

Tradenomi osaa kehittää rakentavasti omaa työskentelyään ja ajanhallintaansa myös muutostilanteissa.

Ammatillinen kasvu

Opiskelija kehittää ammatillista osaamistaan ja työelämässä tarvittavia yleisiä metakompetensseja kolmen tason: omaksumisen, soveltamisen ja kehittämisen tason kautta. Opetukseen integroitujen projektien opiskelijan osaaminen kehittyy ja vaativuustaso muuttuu haasteellisemmaksi. Omaksumisen tasolla opiskelija sisäistää liiketalouden perustiedot ja taidot, soveltamisen tasolla työskennellään ohjatusti projekteissa ja kehittämisen tasolla opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn.

Lukukausiteemat

  1. lukukausi    Johdanto liiketoimintaan (KV ja TH)
  2. lukukausi    Johdanto asiakaskeskeiseen myyntiin ja markkinointiin (KV ja TH)
  3. lukukausi    Yrityksen kansainvälistyminen (KV) / Käytännön taloushallintoa (TH)
  4. lukukausi    Kansainvälisen kaupan toiminnot (KV) / Hallinnon avainalueet (TH)
  5. lukukausi    Kansainvälinen liiketoiminta (KV) / Kehittyvä taloushallinnon taito (TH)

Opetussuunnitelma

Opiskelijan ammatillinen kehittyminen
Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus
Opintojaksoluettelo TH ja KV
Opintojaksoluettelo VM 2013
Opintojaksoluettelo VM 2014