Olet täällä

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, päivä

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, päivä

Opetussuunnitelma

Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa

 

Tutkintonimike Tradenomi
Tutkintotaso AMK-tutkinto
Ohjelman laajuus 210 opintopistettä
Ohjelman kesto 3,5 vuotta
Opiskelumuoto Lähiopetusta tarjotaan Malmin ja Pasilan toimipisteissä. Lähiopetus on pääsääntöisesti ma - pe klo 8.00 - 16.00. Joillakin opintototeutuksilla opetusta on klo 16.00 - 17.30. Opiskelussa hyödynnetään intensiiviviikkoja, verkko-opiskelua sekä kesälukukautta. Lisäksi opiskelija voi valita opintoja myös monimuotototeutuksen opintotarjonnasta.
Arviointi
Tutkintovaatimukset Opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittaminen, pakollinen harjoittelu, opinnäytetyö ja kypsyysnäyte.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 18.12.2014/1129
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Aiemmilla korkeakouluopinnoilla voi hakea korvaavuutta opinnoista. Muualla hankittua, aikaisempaan opiskeluun tai alan työkokemukseen perustuvaa osaamista on mahdollisuus osoittaa näytöillä.

Tutustu Haaga-Helian aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteisiin >>

Hakukelpoisuus ja hakeminen

 

Ammattikorkeakoululaki 14.11.2014/932  § 25

Jatko-opinnot
Kansainvälistyminen

Liiketalouden koulutusohjelman opiskeluun kuuluu kansainvälisen liiketoiminnan ja monikulttuuristen opintojen ohella englannin kielellä toteutettuja opintojaksoja, joilla on osallistujia myös kansainvälisistä partnerikorkeakouluista. Haaga-Heliassa on tarjolla runsaasti mahdollisuuksia kv-opiskelijavaihtoon. Kansainväliset ajankohtaisseminaarit sekä intensiiviviikot lisäävät opiskelijan mahdollisuuksia osallistua kv-toimintaan. Kv-vaihdon suositeltu ajankohta on 4. lukukausi.

Työelämäyhteistyö/yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Haaga-Helian liiketalouden opettajien lisäksi koulutusohjelmassa on elinkeinoelämän kouluttajia ja yrityksistä vierailevia asiantuntijoita. Opiskelijat työstävät projekteja ja kehityshankkeita yritysten ja työnantajaorganisaatioiden toimeksiannosta. Haaga-Helialla on tiivistä yhteistyötä useiden partneriyritysten kanssa, mm. palvelun ja myynnin, finanssisektorin ja taloushallinnon alueilla.

Liiketalouden koulutusohjelman profiili

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma on tradenomin tutkintoon johtava kokonaisuus. Tutkinnon laajuus on vähintään 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen opiskeluaika on 3 – 3,5 vuotta. Koulutusohjelma tarjoaa laaja-alaisen liiketoimintaosaamisen lisäksi mahdollisuuden erikoistua oman valinnan mukaan suuntautumisopintovaiheessa ja rakentaa yksilöllinen ammattiprofiilia tukeva tutkintokokonaisuus.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa painotetaan myynnin, palvelun ja yrittäjyyden osaamisia ja asennetta, kehittämiskykyä sekä kansainvälisen liiketoiminnan edellyttämiä valmiuksia. Liiketalouden osaamisen laaja-alaisuus ja nämä painotukset näkyvät heti tutkinnon kaikille yhteisten perusopintojen oppimiskokonaisuuksista:  

 • Liiketoimintaosaaja
 • Työyhteisöosaaja
 • Asiakasosaaja
 • Tuloksen tekijä
 • Growing global
 • Uuden kehittäjä.

Opiskelu perustuu perinteisiä ainekohtaisia kursseja laajempiin osaamistavoitteisiin ja liiketoiminnan eri osa-alueiden kytkemiseen kokonaisuuksiksi, jota tukee tavoitteellinen projektityöskentely.

Perusopintojen jälkeen opiskelija erikoistuu valitsemalla jonkin seuraavista kuudesta suuntautumisvaihtoehdosta:

 • Global markets and trade
 • HR ja esimiestyö
 • Markkinointi ja viestintä
 • Palveluliiketoiminta ja asiakkuudet
 • Raha ja talous
 • Yrittäjyys ja verkostot

Tarjotut suuntautumisvaihtoehdot ovat hyvin liiketalouden työnantaja-organisaatioiden osaamistarpeita vastaavia. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden valita omaa ammattiprofiilia tukevia suuntautumisopintoja valitun suuntautumisvaihtoehdon ulkopuolelta joko liiketalouden koulutusohjelman tarjonnasta tai suunnitelmallisesti muista Haaga-Helian koulutusohjelmista.

Koulutuksen tavoitteet

Tavoitteena on, että Haaga-Heliasta valmistuvalla tradenomilla on kokonaisvaltainen käsitys yrityksen toiminnasta kannattavuus ja vastuullisuus huomioiden. Hän osaa tarttua nykypäivän haasteisiin ja toimia muuttuvissa olosuhteissa tulevaisuutta ennakoiden. Hän omaa hyvät tiedonhankinta-, tiedon analysointi- ja jalostamis­taidot. Hänellä on vahva ammatillinen sivistys sekä halu itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Liiketalouden koulutusohjelman opiskelija oppii ymmärtämään ja analysoimaan liiketalouden ilmiöitä. Hän osaa soveltaa tutkittua tietoa itsenäisesti ja luovasti sekä kehittää omaa toiminta-aluettansa tulevaisuutta ennakoiden. Hänellä on hyvät vuorovaikutustaidot ja monipuolinen kielitaito.

Ammatillinen kasvu

Perus- ja suuntautumisvaiheen opintoja täydentävät vapaavalintaiset opinnot, työharjoittelu ja yrityksen toimintaa kehittävä opinnäytetyö. Opiskelijalla on tutkinnon suoritettuaan hyvät valmiudet työskennellä koulutustaan vastaavissa liiketalouden asiantuntija-, esimies- tai kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä.

Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena on, että ohjelmasta valmistuvalle muodostuu selkeä ammatillinen identiteetti ja monipuoliset oman urapolun suunnittelun työkalut. Jatkuvan ammatillinen kehittymisen tukena liiketalouden tradenomille on valittavissa esimerkiksi jatko-opiskelu korkea-asteella ja erilaiset täydennyskoulutukset.

Yhteystiedot >>